Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

BDO/PS/2023/004 Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 08.12.2022 15:00
Biuro Dialogu Obywatelskiego
Łączny budżet nieznany
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Gmina Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: BDO/PS/2023/004 Wspieranie oddolnych inicjatyw organizacji pozarządowych w Gminie Miasto Szczecin w 2023 roku.

1. Mikrodotacje – dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. e oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2. Projektodawcami w konkursie na mikrodotacje mogą być organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, których działalność statutowa mieści się w obszarze zadań publicznego opisanych w art.4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3. Mikrodotacje finansowane w ramach projektów oddolnych inicjatyw lokalnych powinny dotyczyć aktywizacji mieszkańców i organizacji pozarządowych, jak również służyć zwiększeniu zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w działania na rzecz społeczności lokalnych;
4. Jeden projektodawca może otrzymać nie więcej niż  dwie mikrodotacje;

5. Maksymalna wysokość jednej mikrodotacji: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);

6. Projektodawca musi zapewnić co najmniej 10% wkład własny. Dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu finansowego/osobowego (w tym praca społeczna członków i świadczeń wolontariuszy);

7. Mikrodotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

Mikrodotacja nie może być przeznaczona na:

  • zadania, które są już dofinansowane z budżetu Gminy Miasto Szczecin,
  • zakup gruntów/ i lub remont budynków i lokali,
  • udzielanie pomocy osobom fizycznym lub prawnym,
  • finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe i podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację,
  • nie może łączyć się z innymi działaniami realizowanymi przez Gminę Miasto Szczecin np. Szczecińskim Budżetem Obywatelskim, inicjatywą lokalną.

 

Do zadań operatora, wybranego w ramach niniejszego otwartego konkursu ofert, należeć będzie:

1. Opracowanie regulaminu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na mikrodotacje, w tym

  • określenie zasad i trybu przeprowadzenia konkursu na realizatorów projektów, wskazanie warunków i kryteriów ich wyboru,
  • określenie zasad i sposobu monitorowania jak również oceny realizowanych projektów,
  • animowanie oddolnych inicjatyw: w okresie Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, realizowanych na rzecz integracji uchodźców z mieszkańcami Szczecina, kierowanych na rzecz środowisk seniorów w Szczecinie, kierowanych na rzecz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

2. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w dedykowanym do tego celu elektronicznym generatorze wniosków, zwanym dalej platformą - dostęp zapewnia Zleceniodawca tj. Gmina Miasto Szczecin;

3. Promocja konkursu na każdym etapie jego realizacji;

4. Nabór ofert w konkursie (na platformie), ocena i wybór najkorzystniejszych projektów, w tym:

  • opracowanie regulaminu wyboru członków komisji konkursowej i prac komisji konkursowej (zastrzeżenie: w skład komisji konkursowej wchodzić musi przynajmniej jeden przedstawiciel Gminy Miasto Szczecin);

5. Podanie do publicznej wiadomości (poprzez zamieszczenie na własnej stronie internetowej oraz na platformie) informacji o wyborze realizatorów projektów;

6. Podpisanie umów oraz przekazanie mikrodtoacji na realizację projektów (z uwzględnieniem art.151 ust.2 i art. 221 ust. 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych oraz przepisów niniejszej ustawy);

7. Monitoring merytoryczno- finansowy realizacji dofinansowanych projektów;

8. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów;

9. Rozliczenie realizacji całości zadania;

10. Przeprowadzenie min. trzech szkoleń lub spotkań informacyjnych dla organizacji zainteresowanych udziałem w konkursie ofert (dopuszcza się prowadzenie szkoleń lub spotkań w formie zdalnej za posrednictwem dedykowanych narzędzi elektronicznych);

11. Doradztwo dla organizacji w zakresie przygotowania ofert w okresie ich składania oraz dla wykonawców projektów w okresie ich realizacji;

12. Promocja realizowanego zadania publicznego;

13. Operator oraz podmiot, który otrzyma mikrodotację zobowiązani są do stosowania ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w sytuacji gromadzenia danych osobowych związanych z konkursem.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama