Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Mocni w promocji Poradnik dla stowarzyszeń i fundacji, które chcą skutecznie mówić o sobie. Zamów PDF >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 02.11.2022 do 02.12.2022 16:00
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Pytania, dotyczące konkursu, należy przesyłać w czasie trwania naboru ofert na adres dotacjengo@msz.gov.pl, z podaniem w tytule korespondencji nazwy konkursu oraz nazwy organizacji zadającej pytanie.
Łączny budżet 485 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2023”.

Rodzaj zadania publicznego: Dyplomacja publiczna – Forum Polsko-Czeskie

 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 485 000,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100 złotych).
 2. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

 1. Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm. ) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, tj.:
 2. stowarzyszenia,
 3. fundacje,
 4. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 5. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
 6. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 7. spółdzielnie socjalne,
 8. niepubliczne szkoły wyższe,
 9. publiczne szkoły wyższe[1],
 10. instytuty badawcze[2],
 11. jednostki samorządu terytorialnego[3].
 12. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 15 lutego 2023 r. do dnia 15 grudnia 2023 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

 1. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

 1. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej w następujący sposób:

 • zarejestrować się w aplikacji internetowej na stronie https://egranty.msz.gov.pl/ (dalej „eGranty”). Po dokonaniu rejestracji i aktywacji konta oferent otrzyma dane dostępowe (login, hasło) pozwalające na logowanie się w aplikacji;
 • wypełnić (po aktywacji konta i zalogowaniu) wniosek ofertowy w aplikacji internetowej eGranty”;

Następnie wygenerowaną w aplikacji ofertę (format *.pdf) należy wydrukować i dostarczyć do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w jeden z wymienionych sposobów:

 • pocztą lub przesyłką kurierską na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej
al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

Konkurs „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2023”

 • złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, (Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 16:00 z przerwą w godz. 12.00-12.30. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy),

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2023”

lub przesłać przez ePUAP na adres /MSZ/SkrytkaESP, opatrzywszy ofertę prawidłowym podpisem elektronicznym za pośrednictwem profilu zaufanego lub przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 2 grudnia 2022 r. o godz. 16.00.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Reklama