Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs RPWP: Działanie 8.6 typ 9: Rewitalizacja małej skali

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 30.11.2022 15:00
Stowarzyszenie „Sąsiedzi”
Łączny budżet 70,277 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD. Nabór nr 5/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

Cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD
Cel szczegółowy 2.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD
Przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja małej skali Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Typ projektu nr 9 Rewitalizacja małej skali
Oś VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Działanie 8.6: Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Nr naboru w GWA2014 EFRR: RPPD.08.06.00-IZ.00-20-025/22

Informacje o naborze

Termin składania wniosków:

Termin, od którego można składać wnioski – 16 listopada 2022r. od godz. 8.00

Termin, do którego można składać wnioski – 30 listopada 2022r. do godz. 15.00

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji elektronicznej (plik xml), za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie.

Nabór wniosków o dofinansowanie w wersji papierowej wraz z załącznikami oraz potwierdzeniem przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku będzie prowadzony w wyżej wymienionym terminie od godziny 7.30 do godziny 15.30, przy czym w pierwszym dniu naboru wnioski składa się od godziny 8:00.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „Sąsiedzi”

ul. Szosa Zambrowska 1/27 (III piętro, pok. 417)

18-400 Łomża

Sposób składania wniosków:

Warunkiem uczestnictwa w naborze jest przesłanie wniosku o dofinansowanie w formie dokumentu elektronicznego (plik xml) za pomocą aplikacji Generatora Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFRR), która jest dostępna na stronie: http://rpo.wrotapodlasia.pl/pl/jak_skorzystac_z_programu/pobierz_wzory_dokumentow/generator-wnioskow-aplikacyjnych-efrr.html w terminie od 16 listopada 2022r. (godz. 8.00) do 30 listopada 2022 r. (godz. 15.00).

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFRR.

Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do dostarczenia do LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi”:

 • 3 egzemplarzy wniosku o dofinansowanie, wydrukowanych po wcześniejszym wysłaniu w/w wniosku za pomocą GWA2014 EFRR wraz z załącznikami (jeśli dotoczy) w wersji papierowej. Wersja elektroniczna wniosku oraz wersja papierowa musi mieć identyczną sumę kontrolną ujawnioną na potwierdzeniu złożenia wniosku przez aplikację obowiązującą w programie (generator wniosków).
 • 3 egzemplarze wydrukowanego potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie;
 • 3 egzemplarze w wersji elektronicznej nagranej na nośniku elektronicznym (np. CD lub DVD lub PENDRIVE) wraz z załącznikiem (tj. Analiza Wykonalności Projektu/Studium Wykonalności w formie PDF),
 • 3 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych (załącznik nr 5 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

W związku z opublikowaniem w dniu 23.08.2022 r. przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej „Informacji o częściowym zawieszeniu stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020” w zakresie: „Zawiesza się stosowanie rozdziałów od 3 do 11” nie jest wymagane wykonanie analizy finansowej projektu w ramach niniejszego konkursu.

Szczegółowe informacje dotyczące częściowego zawieszenia stosowania wytycznych w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 dostępne są na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-ministra-infrastruktury-i-rozwoju-w-zakresie-zagadnien-zwiazanych-z-przygotowaniem-projektow-inwestycyjnych-w-tym-projektow-generujacych-dochod-i-projektow-hybrydowych-na-lata-2014-2020-1/

Forma wsparcia:

Dofinansowanie na operację przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowalnych i/lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia:

Zakres tematyczny operacji

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny 2. Wzrost atrakcyjności obszaru LGD, cel szczegółowy 2.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa estetyki miejscowości na obszarze LGD, przedsięwzięcie 2.1.2 Rewitalizacja małej skali, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego dla Osi Priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, typ projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą się ubiegać podmioty z obszaru realizacji LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” (tj. gmin: Wizna, Piątnica, Łomża, Śniadowo i Miastkowo) z wyłączeniem osób fizycznych.

Wnioskodawcami mogą być m. in.:

 • Jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • Jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
 • Podmioty ekonomii społecznej,
 • Organizacje pozarządowe,
 • Kościoły i inne związki wyznaniowe,
 • Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym,
 • Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych,
 • Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
 • Towarzystwa budownictwa społecznego.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty podlegające wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę Beneficjenta we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat). W sytuacji, gdy projekt faktycznie realizuje jednostka budżetowa w sekcji II.3 wniosku o dofinansowanie należy wykazać jej udział jako realizatora projektu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 9 – Rewitalizacja małej skali, w szczególności:

 • projekty mające na celu uporządkowanie i zagospodarowania przestrzeni publicznej; projekty służące poprawie bezpieczeństwa publicznego; przebudowa i adaptacja zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji: kulturalnych, społecznych, edukacyjnych;
 • projekty mające na celu ulepszenie estetyki oraz nadanie walorów funkcjonalnych przestrzeni;
 • projekty służące udostępnieniu terenów dla mieszkańców.

Kryteria wyboru operacji:

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Kryteriach wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów (załącznik nr 3 do Ogłoszenia o naborze wniosków), wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji.

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 40% z maksymalnej liczby 55 pkt.

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja wynosi 22,00 pkt.

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa Podlaskiego określone zostały w Liście warunków udzielenia wsparcia (załącznik nr 4 do Ogłoszenia o naborze wniosków).

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stowarzyszenie „Sąsiedzi” 2016-2022, w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Rewitalizacja małej skali, planuje się realizację:

 • wskaźnika produktu - Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów -0,01 ha
 • wskaźnika rezultatu - Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach wiejskich (RPO) -100m2

Finanse:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłoszonego naboru wynosi 70 277,48 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi - 85 % .

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Maksymalny % dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznawane beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 85% (95% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

Wkład własny

Minimalny wkład własny beneficjenta jako % wydatków kwalifikowanych wynosi 15% (5% w przypadku projektów rewitalizacyjnych – dotyczy projektów rewitalizacyjnych zgodnie z definicją określoną w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020).

Projekty objęte pomocą publiczną - minimalny wkład własny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami.

Reklama