Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027 - projekty małe

Reklama
Nabór od 27.10.2022 do 26.01.2023 16:00
Wspólny Sekretariat Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Otwarto oficjalnie drugi nabór wniosków w programie Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Projekty małe wyróżniają się wieloma uproszczeniami, zarówno w realizacji jak i rozliczaniu projektu i są dedykowane w szczególności dla organizacji, które do tej pory nie uczestniczyły w programie. 

Oferta programu skierowana jest do wszystkich polskich województw! 
O dofinansowanie mogą się ubiegać m.in. władze centralne i samorządy regionalne i lokalne, instytucje publiczne, sektor pozarządowy i podmioty prywatne.

W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy: 
tel. +48 22 273 81 87
e-mail BSR@mfipr.gov.pl

17 listopada br. zapraszamy na seminarium online o zasadach drugiego naboru wniosków. Zarezerwuj datę! Rejestracja zostanie uruchomiona wkrótce.

Priorytety i cele programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027

Priorytet 1. Innowacyjne społeczeństwa 
1.1 Odporne gospodarki i społeczności (PDF 411 KB) 
1.2 Usługi publiczne odpowiadające na potrzeby mieszkańców (PDF 411 KB)

Priorytet 2. Społeczeństwa rozważnie korzystające z wody 
2.1 Zrównoważone wody (PDF 410 KB) 
2.2 Niebieska gospodarka (PDF 407 KB)

Priorytet 3. Społeczeństwa neutralne dla klimatu
3.1  Gospodarka o obiegu zamkniętym (PDF 416 KB) 
3.2  Transformacja energetyczna (PDF 415 KB) 
3.3  Inteligentna zielona mobilność (PDF 414 KB)

Priorytet 4. Zarządzanie współpracą 
4.1 Platformy projektów 
4.2 Zarządzanie makroregionalne

Szczegółowy opis priorytetów Programu, celów i przykładów działań, które mają być finansowane znajduje się w Dokumencie Programu opublikowanym na stronie interreg-baltic.eu. Informacje te są również dostępne na stronie https://interreg-baltic.eu/get-funding/programme-2021-2027/ oraz w poradnikach dotyczących celów Programu opublikowanych na https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/.

Główne cechy projektów małych

Projekty małe mają na celu łatwiejszy dostęp do Programu, w szczególności dla tych partnerów, którzy wcześniej w nim nie uczestniczyli, włączając w to Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020. Do składania wniosków w ramach projektów małych zachęca się w szczególności władze publiczne oraz organizacje pozarządowe (NGO). Partnerzy są zachęcani do opracowywania praktycznych i trwałych produktów i rozwiązań służących sprostaniu wyzwaniom, które są zgodne z jednym z celów Programu.
Działania pilotażowe oraz opracowywanie rozwiązań nie są obowiązkowe w projektach małych. Jednakże, zakładane działania muszą wykraczać poza zwykłe tworzenie sieci i wymianę wiedzy. Projekty małe powinny zwiększać zdolność grup docelowych do radzenia sobie ze zidentyfikowanymi wyzwaniami w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.

Struktura projektu małego jest uproszczona i składa się z jednego pakietu roboczego (WP).

Całkowity budżet projektu małego nie może przekraczać 500 000 EUR.

Na czas trwania projektu małego składają się trzy etapy: kontraktowanie, które trwa zwykle trzy miesiące, realizacja, która może trwać do 24 miesięcy oraz zamknięcie projektu, które trwa trzy miesiące.
Więcej szczegółów na temat małych projektów można znaleźć w Podręczniku Programu (rozdział E) opublikowanym na portalu Programu pod adresem: https://interreg-baltic.eu/wpcontent/uploads/2021/12/IBSR-2021-2027_Programme-Manual-v1-0.pdf.

Procedura składnia wniosków

Po pierwsze, wnioskodawcy wiodący muszą wypełnić i złożyć do Instytucji Zarządzającej/Wspólnego Sekretariatu (IZ/WS) formularz pomysłu na projekt (PIF). W PIF wnioskodawcy wiodący krótko opisują wyzwanie, partnerstwo, projekt planu pracy i planowany budżet. 

Wypełnione PIF muszą być wysłane do IZ/WS w dowolnym czasie po otwarciu naboru, ale nie później niż 5 stycznia 2023 r. 

Na podstawie złożonych PIF, IZ/WS przekazuje wnioskodawcom informacje zwrotne podczas konsultacji. IZ/WS skonsultuje PIF z wnioskodawcami, którzy zawnioskują o konsultacje. Wczesne złożenie dokumentu pozwoli IZ/WS zapewnić większą ilość konsultacji.

PIF składane do IZ/WS będą dostępne dla Komitetu Monitorującego Programu. Za zgodą wnioskodawców, formularze pomysłu na projekt (PIF) będą również udostępniane koordynatorom obszarów tematycznych (PAC) Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUERMB). Członkowie Komitetu Monitorującego i PAC mogą kontaktować się z głównymi wnioskodawcami i udzielać wskazówek dotyczących dalszego rozwoju pomysłów projektowych. IZ/WS nie będą otrzymywać informacji o wskazówkach udzielanych przez
członków Komitetu Monitorującego lub PAC. W gestii partnerstwa w ramach projektu leży rozważenie, w jaki sposób wziąć pod uwagę wytyczne.

Wszelkie informacje zawarte w formularzu pomysłu na projekt, w tym informacja zwrotna od IZ/WS, nie będą miały wpływu na ocenę jakości. Ocena jakości wniosków projektowych zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w złożonych wnioskach.

Aby wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie projektu oraz złożyć inne dokumenty i formularze (deklaracje partnerów, informacje kontaktowe, informacje bankowe), wnioskodawcy wiodący muszą złożyć wniosek o dostęp do elektronicznego systemu wymiany danych BAMOS+ (https://baplus.bamos.eu/). Wnioski o dostęp do BAMOS+ należy złożyć najpóźniej do dnia 5 stycznia 2023 r.

Formularz wniosku zawiera wskazówki i pytania naprowadzające dotyczące jego wypełniania. 

Wniosek projektowy oraz wszelkie dalsze dokumenty i formularze należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 26 stycznia 2023 r. godz. 16:00 czasu środkowoeuropejskiego (CEST).

IZ/WS oferuje wnioskodawcom następującą pomoc:

• Pakiet dla wnioskodawców: https://interreg-baltic.eu/get-funding/gateway-for-applicants/

• Platforma wymiany informacji i poszukiwania partnerów: https://matchmaking.interregbaltic.

eu/landingpage/

• Tutoriale online: https://interreg-baltic.eu/gateway/tutorials/

• Webinaria/szkolenia

• Konsultacje indywidualne (po złożeniu PIF)

• Pomoc w zakresie systemu BAMOS+: helpdesk@bamos.eu

• Porady ogólne: info@interreg-baltic.eu

Reklama