Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r

Reklama
Nabór od 26.10.2022 do 15.11.2022 23:59
Wydział Kultury i Spraw Społecznych
Łączny budżet 318,12 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 60,06 tys. do 63,624 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Wydział Kultury i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r..

ZARZĄD  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO

z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznegoi o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.), ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945), zwanej dalej „Ustawą” oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023r.  (Dz. U. z 2022 r., poz. 2154)

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego należącego do Powiatu Wejherowskiego z zakresu:

 1. Prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej,
 2. Prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

I. Rodzaj zadań:

1. Konkurs obejmuje prowadzenie, w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu, punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymaganiami określonymi
w Ustawie, na terenie Powiatu Wejherowskiego w:

 1. Gniewinie i Luzinie,
 2. Szemudzie i Lini.

2. Konkurs obejmuje prowadzenie, w formie powierzenia przez Zarząd Powiatu, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ustawie, na terenie Powiatu Wejherowskiego w:

 1. Redzie,
 2. Wejherowie ze specjalizacją mediacja,
 3. Rumi.

skierowany do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. O powierzenie prowadzenia punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. O powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, wpisana na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 Ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

5. Zadania objęte konkursem winny być wykonywane w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

6. Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się we wskazanym przez Powiat lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub udzielana nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Powiatu Wejherowskiego, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Powiatu Wejherowskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

7. W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu, organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie wszystkich punktów
z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

8. Organizacja pozarządowa zapewni możliwość udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

9. Organizacja pozarządowa zapewni możliwość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności
w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

10. W ramach umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania z zakresu edukacji prawnej, realizowane w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 Ustawy. Określenie przedmiotu umowy z zakresu edukacji prawnej wraz z przyznaniem środków finansowych na ten cel nastąpi w drodze umowy o świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

11. Zakres świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego określony jest w art. 3a Ustawy, natomiast w przypadku udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w art. 3 ust. 1 i w art. 7 Ustawy.

12. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która jest wskazana  w art. 11 ust. 3a Ustawy.

13. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 2b ustawy, tj. gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu, organizacja pozarządowa, powinna posiadać zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą,
o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy oraz z mediatorem, o którym mowa 
w art. 4a ust. 6 Ustawy, na podstawie których będzie świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną.

14. Organizacja pozarządowa, która będzie udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej  powinna posiadać zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą prawnym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 Ustawy oraz z mediatorem, o którym mowa w art. 4a ust. 6 Ustawy, na podstawie których będzie udzielać nieodpłatnej pomocy prawnej.

15. Organizacja pozarządowa, która zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej będzie udzielała nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyła nieodpłatne poradnictwo obywatelskie musi spełniać łącznie:

 1. w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, warunki określone w art. 11d ust. 2 Ustawy,
 2. w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, warunki określone w art. 11d ust. 3 Ustawy,
 3. w zakresie prowadzenia nieodpłatnej mediacji, warunki określone w art. 11d. ust 4 Ustawy.

16. O powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa, z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

17. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

18. Każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej.

19. Ta sama organizacja może złożyć więcej niż jedną ofertę.

20. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, organizacja pozarządowa powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub udzielających nieodpłatną pomoc prawną.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1. Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na prowadzenie punktów w 2023 r. wynosi łącznie: 318.120,00 zł (trzysta osiemnaście tysięcy sto dwadzieścia zł 00/100), w tym 60.060,00 zł (sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt zł 00/100) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i/lub udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na każdy punkt oraz 3.564,00 zł  (trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery zł 00/100) na prowadzenie działań z zakresu edukacji prawnej na każdy punkt z punktów powierzonych organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

2. Środki uzyskane z dotacji muszą być wykorzystane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

III. Zasady przyznawania dotacji i termin składania ofert:

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty konkursowej wraz z załącznikami za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl w terminie od dnia 26 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. (włącznie).

2. Instrukcja założenia konta w systemie elektronicznym Witkac.pl oraz złożenia oferty dostępna jest na stronie internetowej www.witkac.pl.

3. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie, w BIP Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz umieszczana jest w systemie elektronicznym Witkac.pl przez minimum 21 dni od dnia ogłoszenia konkursu.

4. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert wraz z niezbędnymi załącznikami, należy wygenerować „Potwierdzenie złożenia oferty” a następnie należy ten dokument podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), opieczętować i dostarczyć do Biura Obsługi Interesanta, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo, do dnia 18 listopada 2022 r. do godz. 15:00 lub przesłać pocztą na adres jak wyżej.

5. W przypadku nadesłania „Potwierdzenia złożenia oferty” pocztą, liczy się data wpływu do tut. Urzędu.

6. Oferent przed zawarciem umowy na realizację zadania publicznego, zobowiązany będzie do dostarczenia:

 1. oferty w wersji papierowej wraz z załącznikami (wydruk z systemu elektronicznego Witkac.pl) podpisanej przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/bądź innym rejestrem lub których uprawnienia wynikają z załączonych pełnomocnictw), kopie oryginalnych dokumentów muszą zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz z czytelnym podpisem osoby upoważnionej do potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem. Kopię dokumentów może potwierdzić: osoba wymieniona w dokumencie rejestrowym, inne osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu lub notariusz, adwokat, radca prawny,
 2. umowy pomiędzy Oferentami, którzy złożyli ofertę wspólną, określającą zakres ich świadczeń, składających się na realizację zadania publicznego.

7. Oferta musi być zgodna ze wzorami dokumentów określonymi w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z  2018 r., poz. 2057) oraz złożona zgodnie z zakresem zadania i w terminie określonym w szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert w systemie elektronicznym Witkac.pl.

8. Do ofert, za pośrednictwem systemu elektronicznego Witkac.pl należy dołączyć skany wymaganych dokumentów, tj.:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go  reprezentujących (nie wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego),
 2. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z KRS lub innego właściwego rejestru, dokument  potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
 3. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania w pkt V.1. oferty partnera),
 4. kopię aktualnego statutu lub innego dokumentu określającego zakres działania oferenta,
 5. kopię decyzji Wojewody Pomorskiego o wpisie na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w tym nieodpłatnej mediacji),
 6. dokumenty potwierdzające, że doradca, o którym mowa w art. 11 ust. 3a Ustawy ukończył z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt. 2 albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego, o którym mowa w art. 11a ust 2 Ustawy,
 7. oświadczenie własne osób, które będą udzielały porad, o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe i o korzystaniu z pełni spraw publicznych oraz z pełnej zdolności do czynności prawnych,
 8. oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia,
 9. oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

9. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

11. Podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa, zawarta zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

12. Organizacje pozarządowe przystępujące do podpisania umowy dotacyjnej zobowiązane są przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d Ustawy.

13. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyn.

14. Tryb przyznawania dotacji został określony w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej w następujący sposób:
  1. w Gniewinie, w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ulicy Pomorskiej 40/1 czynnym przez 2 dni w tygodniu po 4 h dziennie oraz w Luzinie, w siedzibie Urzędu Gminy Luzino przy ulicy 10 Marca 11 czynnym przez 3 dni w tygodniu po 4 h dziennie,
  2. w Szemudzie, w siedzibie Urzędu Gminy Szemud przy ulicy Kartuskiej 13 i w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Obrońców Szemuda 2A czynny przez 2 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie oraz w Lini, w siedzibie Urzędu Gminy Linia przy ulicy Turystycznej 15 czynny przez 3 dni w tygodniu po 4 h dziennie.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej w następujący sposób:
  1. w Redzie, w siedzibie Urzędu Miasta Redy przy ulicy Gdańskiej 33 czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie,
  2. w Wejherowie przy ulicy Hallera 1 czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie,
  3. w Rumi, w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ulicy Sobieskiego 7 czynny przez 5 dni w tygodniu po 4 godziny dziennie.
 3. Pozostałe warunki realizacji zadania określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej oraz umowa zawarta przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego z organizacją pozarządową.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszenia dokonywane będą telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym przez Starostę i przekazywane osobom świadczącym pomoc w punktach za pomocą systemu elektronicznego do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
 5. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie mogło odbywać się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość lub poza lokalem punktu, zgodnie z art. 28a Ustawy.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty oraz termin dokonywania wyboru oferty:

1. W celu opiniowania złożonych ofert Zarząd Powiatu Wejherowskiego powoła komisję konkursową.

2. Kryteriami oceny merytorycznej ofert będą:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. doświadczenie i skuteczność w realizacji zadań, zasoby rzeczowe, czytelność zadania, możliwość dojazdu do miejsca zamieszkania osoby uprawnionej (0-20 pkt.),
 2. jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 ww. ustawy będą realizować zadanie publiczne, tj. zaangażowanie wolontariuszy w realizację zadania, liczba osób udzielających porad, kwalifikacje osób udzielających porad (0-20 pkt.),
 3. spójność przedstawionej kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.),
 4. doświadczenie w realizacji zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych lub informacji prawnych (0-5 pkt.).

3. Na podstawie opinii komisji konkursowej Zarząd Powiatu Wejherowskiego dokona wyboru najkorzystniejszej oferty (dla każdego punktu odrębnie) i podpisze z wybranym oferentem umowę na realizację zadania.

4. Wybór oferty zostanie dokonany do dnia 30 listopada 2022 r.

5. Odrzucenie oferty ze względów formalnych oraz wybór najkorzystniejszej oferty nie podlegają procedurze odwoławczej.

6. Oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych w przypadku niespełnienia kryteriów oceny formalnej, tj. niespełniającej łącznie wszystkich wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

7. Ocenie merytorycznej podlega oferta, która nie została odrzucona z przyczyn formalnych.

8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej powiatu: www.powiatwejherowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie, na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz umieszczone zostaną w systemie elektronicznym Witkac.pl, niezwłocznie po wyborze oferty.

9. Informacje w sprawie ogłoszenia konkursu ofert udziela Pani Agnieszka Czerska – Starszy Specjalista Wydziału Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie - w godz. od 8:00 do 15:30 od poniedziałku do piątku telefonicznie pod nr 58 572-94-87, email: spoleczny@powiat.wejherowo.pl.

VI. Informacja o zadaniach publicznych tego samego rodzaju i dotacjach przekazywanych na ich realizację:

 1. W roku 2022 Powiat Wejherowski realizuje zadanie publiczne polegające na powierzeniu wyłonionej w otwartym konkursie ofert organizacji pozarządowej prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Wartość zadań publicznych z powyższego zakresu wynosiła: 318.120,00 zł.
 2. W roku 2021 wartość zadań publicznych z powyższego zakresu wyniosła: 318.120,00 zł.
 3. W roku 2020 wartość zadań publicznych z powyższego zakresu wyniosła: 318.120,00 zł.

 

Załączniki:

Nr 1 - wzór oświadczenia
Nr 2 - wzór oświadczenia

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła/zatwierdził:

A.C./P.S  21.10.2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama