Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023...

Reklama
II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku
Nabór od 26.10.2022 do 16.11.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 319,11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 63,822 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku..

II. Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany będzie w dzielnicy Gdańska, znajdujący się w czasowej dyspozycji:
1. Strzyża, Klub Przyjaciół Strzyży - lokal przy ul. Kisielewskiego 12;
2. Nowy Port – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - Ośrodek Interwencji Kryzysowej, lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13 - specjalizacja punktu: dla osób uprawnionych, w szczególności dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, doświadczających problemów przemocy i dyskryminacji;
3. Stogi,  Dom Pomocy Społecznej „Ostoja” - lokal przy ul. Hożej 4;
4. Orunia - Święty Wojciech - Lipce, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, lokal przy ul. Gościnnej 10 (w trakcie realizacji zadania dopuszcza się możliwość zmiany lokalizacji punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na lokal przy ul. Dworcowej 11);
5. Przymorze Wielkie, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku - lokal przy ul. Jagiellońskiej 11.

Planowana kwota środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku wynosi 319 110,00 zł, w tym:

300 300,00 zł - nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18 810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj: na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60 060,00 zł na 1 punkt oraz na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3 762,00 zł na 1 punkt.

1. Cel zadania:

1) zapewnianie profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone w art. 4 ustawy;
2) dostęp do pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy;
3) dostęp do mediacji w ramach usług świadczonych w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;
4) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba porad (Organizacja dokumentuje świadczenie porad zgodnie z wymogami ustawy);
2) liczba postępowań mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione (Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy);
3) liczba zadań z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.

4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale, znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Gdańska:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku posiada oświadczenia dysponentów o udostępnieniu pomieszczeń w celach utworzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z informacją o szacunkowych kosztach utrzymania i godzinach, w których lokal będzie dostępny;
2) umowy udostępnienia pomieszczeń mają zostać zawarte bezpośrednio przez aktualnego dysponenta lokalu i Organizację, w okresie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu, a przed realizacją zadania.

5. Adresaci zadania: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy.

6. Zakres zadania:​

1) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;

2) udzielane nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się we wskazanym przez Organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;

3) nieodpłatna mediacja obejmuje czynności określone w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy (nie obejmuje spraw określonych art. 4a ust. 2 ustawy);

4) posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej;

5) zapewnienie przez Organizację udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;

6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych;

7) realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej, poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej, może być realizowana w punkcie lub poza punktem w miejscu wskazanym przez Organizację, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach określonych w art. 3b ust. 2 ustawy (Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej, formy ich realizacji wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie).

7. Wymagania kadrowe:

1) nieodpłatną pomoc prawną może udzielać:

 a) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
 b) doradca podatkowy,
 c) osoba, która:

  • ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  • posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  • korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
     

 2) nieodpłatną mediację może prowadzić:

 a) osoba, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy,
 b) osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 1 z zastrzeżeniem art. 4a ust. 7 ustawy;

 3)  w punkcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w dzielnicy Nowy Port - lokal przy Pl. Ks. J. Gustkowicza 13, kadra powinna posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, doświadczającym problemów przemocy i dyskryminacji (zestawienie kwalifikacji i doświadczenia należy opisać w części IV ust. 2 formularza oferty).

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
1) decyzja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa pomorskiego o ile Organizacja nie widnieje na Liście Wojewody Pomorskiego dot. organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;
2) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
3) oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
4) oświadczenie, stanowiące załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
5) Organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert zobowiązane są przed podpisaniem umowy przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.

9. Zastrzeżenia:
1) o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa, w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego, wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa pomorskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy;
2) koszty wynagrodzeń osób świadczących nieodpłatną pomoc prawną nie mogą stanowić mniej niż 70% wysokości otrzymanej dotacji;
3) każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;
4) dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną Organizację - w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio udzielających nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów. Przez odpowiednią liczbę osób, Organizator konkursu rozumie obsadzenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej;
5) mediacje może prowadzić osoba spełniająca wymogi określone w art. 4a ust. 6-8 ustawy;
6) Organizacja zapewnia niezbędny do realizacji zadania sprzęt – zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wycenę wkładu rzeczowego należy wskazać w części IV ust. 2 formularza oferty;
7) Organizacja zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy, może wykazać wolontariuszy, informacje o łącznej ilości godzin ich zaangażowania należy wskazać w części IV ust. 2 formularza oferty wraz z wyceną.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama