Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów...

Reklama
I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku
Nabór od 26.10.2022 do 16.11.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 319,11 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 63,822 tys. PLN
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku..

I. Prowadzenie punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej lub punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej w 2023 roku.

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej zlokalizowany będzie w dzielnicy Gdańska, znajdujący się w czasowej dyspozycji:
1. Brzeźno, Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji - lokal przy ul. Sterniczej 2;
2. Oliwa, Rada Dzielnicy Oliwa - lokal przy ul. Opata Jacka Rybińskiego 10;
3. Nowy Port, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki - lokal przy ul. Wyzwolenia 49;
4. Śródmieście, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku - lokal przy ul. Dyrekcyjnej 5 – specjalizacja punktu: dla osób uprawnionych, w szczególności dla cudzoziemców;
5. Wrzeszcz Dolny, Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko” - lokal przy ul. Wajdeloty 28a.

Planowana kwota środków przeznaczonych na powierzenie realizacji zadania w 2023 roku wynosi 319 110,00 zł, w tym:
300 300,00 zł - nieodpłatne poradnictwo obywatelskie wraz z mediacją lub nieodpłatna pomoc prawna wraz z mediacją oraz 18 810,00 zł - zadania z zakresu edukacji prawnej, tj: na prowadzenie 1 punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz mediacją lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją: 60 060,00 zł na 1 punkt oraz na przeprowadzenie zadań z zakresu edukacji prawnej: 3 762,00 zł na 1 punkt.

 1. Cel zadania:
  1) zapewnianie profesjonalnego poradnictwa obywatelskiego lub profesjonalnych porad prawnych osobom, które spełniają kryteria określone w art. 4 ustawy;
  2) dostęp do poradnictwa obywatelskiego lub pomocy prawnej dla osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy;
  3) dostęp do mediacji w ramach usług świadczonych w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;
  4) zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.
 2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
  1) liczba porad (Organizacja dokumentuje świadczenie porad zgodnie z wymogami ustawy);
  2) liczba postępowań mediacyjnych prowadzonych w sprawach wnoszonych przez osoby uprawnione (Organizacja dokumentuje przeprowadzenie mediacji zgodnie z wymogami ustawy);
  3) liczba zadań z zakresu edukacji prawnej w formie wskazanej w art. 3b ust. 2 ustawy.
 3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2023 r. - 31 grudnia 2023 r.
 4. Miejsce realizacji zadania: wskazane lokale, znajdujące się w zasobach Gminy Miasta Gdańska:
  1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku posiada oświadczenia dysponentów o udostępnieniu pomieszczeń w celach utworzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z informacją o szacunkowych kosztach utrzymania i godzinach, w których lokal będzie dostępny;
  2) umowy udostępnienia pomieszczeń mają zostać zawarte bezpośrednio przez aktualnego dysponenta lokalu i Organizację, w okresie po ogłoszeniu rozstrzygnięcia konkursu, a przed realizacją zadania.
 5. Adresaci zadania: osoby uprawnione, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy.
 6. Zakres zadania:
  1) świadczenie poradnictwa obywatelskiego zgodnie z art. 3a i art. 7 ustawy lub w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z art. 3 ust. 1 i art. 7 ustawy;
  2) świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, odbywa się we wskazanym przez Organizatora konkursu lokalu, w przeciętnym wymiarze 5 dni roboczych w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma być świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub udzielana nieodpłatna pomoc prawna, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach na obszarze Gdańska, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze Gdańska. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku;
  3) świadczenie nieodpłatnej mediacji, która obejmuje czynności określone w art. 4a ust. 1 i ust. 3 ustawy (nie obejmuje spraw określonych w art. 4a ust. 2 ustawy);
  4) posiadanie i podanie przez Organizację numeru telefonu, pod którym dokonywana będzie rejestracja zgłoszeń telefonicznych na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  5) zapewnienie przez Organizację świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U z 2017 r. poz. 1824 ze zm.) - za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza punktem;
  6) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania zgodnie z przepisami ustawy i aktów wykonawczych;
  7) realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej, poza ustalonymi godzinami świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej, może być realizowana w punkcie lub poza punktem w miejscu wskazanym przez Organizację, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach określonych w art. 3b ust. 2 ustawy (Organizacja przedstawia w ofercie opis proponowanych działań z zakresu edukacji prawnej, formy ich realizacji wraz z wyodrębnieniem kalkulacji kosztów w kosztorysie).
 7. Wymagania kadrowe:
  1) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie może świadczyć osoba, która:
  a) posiada wykształcenie wyższe,
  b) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego, zwane dalej "szkoleniem", albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy,
  c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  2) nieodpłatną pomoc prawną w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może udzielać:
  a) adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski,
  b) doradca podatkowy,
  c) osoba, która:
  - ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
  - posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
  - korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  - nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  3) nieodpłatną mediację może prowadzić:
  a) osoba, o której mowa w art. 4a ust. 6 ustawy,
  b) osoba świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w zakresie mediacji, o którym mowa w art. 4a ust. 1 z zastrzeżeniem art. 4a ust. 7 ustawy;
  4) w punkcie w dzielnicy Śródmieście - lokal przy ul. Dyrekcyjnej 5, kadra zaangażowana do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, powinna posługiwać się przynajmniej jednym językiem obcym oraz posiadać kwalifikacje i doświadczenie w zakresie pomocy cudzoziemcom (zestawienie kwalifikacji, poziomu znajomości języka obcego oraz doświadczenia należy opisać w części IV ust. 2 formularza oferty).
 8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:
  1) decyzja o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia usług nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzenia nieodpłatnej mediacji na obszarze województwa pomorskiego, o ile Organizacja nie widnieje na Liście Wojewody Pomorskiego dot. organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia na terenie województwa pomorskiego punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji;
  2) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
  3) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 2 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
  4) oświadczenie stanowiące załącznik Nr 3 do załącznika Nr 1 zarządzenia;
  5) Organizacje wyłonione w otwartym konkursie ofert zobowiązane są przed podpisaniem umowy przedłożyć informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy.
 9. Zastrzeżenia:
  1) o powierzenie prowadzenia punktu na obszarze województwa pomorskiego może ubiegać się organizacja pozarządowa w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy o działalności pożytku publicznego, wpisana na listę organizacji pozarządowych, uprawnionych do prowadzenia punktów na obszarze województwa pomorskiego, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy;
  2) koszty wynagrodzeń osób świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną nie mogą stanowić mniej niż 70% wysokości otrzymanej dotacji;
  3) każda oferta powinna dotyczyć prowadzenia jednego punktu świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku złożenia oferty, która nie spełnia wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
  4) dopuszcza się składanie kilku ofert przez jedną Organizację - w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty, Organizacja powinna zapewnić odpowiednią liczbę osób bezpośrednio świadczących nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatną pomoc prawną w każdym z punktów. Przez odpowiednią liczbę osób, Organizator konkursu rozumie obsadzenie przez jedną osobę maksymalnie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej pomocy prawnej;
  5) mediacje może prowadzić osoba spełniająca wymogi określone w art. 4a ust. 6-8 ustawy;
  6) Organizacja zapewnia niezbędny do realizacji zadania sprzęt – zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, wycenę wkładu rzeczowego należy wskazać w części IV ust. 2 formularza oferty;
  7) Organizacja zgodnie z art. 11 ust. 6b ustawy, może wykazać wolontariuszy, informacje o łącznej ilości godzin ich zaangażowania wraz z wyceną, wskazać w części IV ust. 2 formularza oferty;
  8) oferty dotyczące wyłącznie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z mediacją i realizacją edukacji prawnej będą rozpatrywane tylko w przypadku, gdy na zadanie nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu w części dotyczącej świadczenia w punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama