Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie w latach 2023-2025 treningów samodzielności w mieszkaniu wspomaganym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju...

Reklama
Prowadzenie w latach 2023-2025 treningów samodzielności w mieszkaniu wspomaganym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera
Nabór od 20.10.2022 do 14.11.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 280 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Kołobrzeg, Wydział Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie w latach 2023-2025 treningów samodzielności w mieszkaniu wspomaganym z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera..
 1. Zadanie jest kontynuacją projektu pod nazwą „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera opracowany w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia”. Kontynuacja będzie polegała na utrzymaniu w latach 2023 - 2025 trwałości tego projektu.
 2. Zadanie będzie wykonywane w Kołobrzegu w przeznaczonym do tego mieszkaniu wspomaganym.
 3. Zadanie jest kierowane do mieszkańców gminy Miasto Kołobrzeg.
 4. O dofinansowania może starać się organizacja pożytku publicznego, o której mowa w art. 3 ust. 2 lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – zwana dalej Oferentem.
 5. Oferent wykaże przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zadania, tj. dysponuje potencjałem kadrowym do prawidłowego przeprowadzenia zadania.
 6. Zadanie winno być kierowane do mieszkańców gminy Miasto Kołobrzeg, w zakresie wykonania i kwalifikowania odpowiadać działaniu pod nazwą „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera opracowany w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 7. Zadanie będzie realizowane na terenie gminy Miasto Kołobrzeg.
 8. Osoby wykonujące czynności w ramach zadania winny posiadać niezbędne udokumentowane doświadczenie lub kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
 9. Minimalna liczba godzin jednego turnusu jest określana na zasadach wskazanych w załączniku nr 1.
 10. Maksymalna liczba osób objętych wsparciem jest określana na zasadach wskazanych w załączniku nr 1.
 11. Minimalna liczba spotkań jest określona w załączniku nr 1.
 12. Maksymalna liczba uczestników w jednym turnusie: 6 osób.
 13. W trakcie realizacji zadania niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek działań terapeutycznych zastrzeżonych odrębnymi przepisami dla terapii uzależnień, psychoterapii lub terapii indywidualnej albo grupowej.
 14. Oferent w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany udokumentować prowadzone przez siebie zadania w postaci np. list obecności na poszczególnych grupach wsparcia, nagrań początków spotkań prowadzonych online za pośrednictwem środków elektronicznego porozumiewania się na odległość.
 15. Oferent w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany kwalifikować osoby objęte działaniem na podstawie kryteriów wskazanych w ust. 3.
 16. Zadanie będzie realizowane przez Oferenta z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.
 17. Podmiot realizujący zadanie zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami lub dostęp alternatywny.
 18. Sposób zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostanie przez Oferenta określony w składanej ofercie konkursowej.
 19. Zadanie jest kontynuacją projektu pod nazwą „Model standardu mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera opracowany w ramach projektu pn. Azymut – Samodzielność, nr: WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia”. Kontynuacja będzie polegała na utrzymaniu w latach 2023 - 2025 trwałości projektu, o którym mowa powyżej.

Szczegółowe warunki konkursu ofert znajdują się w załączonym ogłoszeniu oraz załączniku nr 1 do niego.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama