Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2022 r
Nabór od 20.10.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Konsumenci, Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w trybie art.19a:  10 000 zł.

 3. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10 000 na zadanie o charakterze lokalnym/regionalnym.

 4. Oferta może zostać złożona na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej, tj. w sferach:

  - promocja i organizacja wolontariatu;
  - działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  - upowszechnianie i ochrona praw konsumentów.

 5. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.

 6. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.

 7. Terminy realizacji zadań: do 20 grudnia 2022 r.

 8. Termin składania ofert: do 30 listopada 2022 r. lub wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.

 9. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl,

 10. Po złożeniu oferty w systemie Witkac.pl należy wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i, podpisane przez osoby upoważnione, złożyć, nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia złożenia oferty, w:

 11. Urząd Miejski w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża (liczy się data stempla pocztowego/wysyłki)

 12. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów do 20 %.

   

 1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych możliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

 2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 3. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

 4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.

 5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Łomży, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.

 6. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni kalendarzowych od daty wpływu potwierdzenia złożenia oferty.

 7. Konsultacji oraz informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Inicjatyw Społecznych, ul. Farna 1, 18-400 Łomża.

 8. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama