Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

"Świąteczny czas przy Gdańskiej 5"

Reklama
Nabór od 25.10.2022 do 17.11.2022 15:00
BIURO AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ (dawniej: Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu oraz Bydgoskie Biuro Seniora)
Łączny budżet 34,41 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodziny, Dzieci

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do składania ofert realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małych grantów” z pominięciem otwartego konkursu ofert.

W ramach ogłoszenia "Świąteczny czas przy Gdańskiej 5" dofinansowane/finansowane będą (priorytetowo): zadania publiczne należące do jednej ze sfer pożytku publicznego, o których mowa w art 4. ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które:

 • będą adresowane do mieszkańców Bydgoszczy - w szczególności rodzin z dziećmi,
 • będą miały otwarty charakter (otwarta rekrutacja/wstęp wolny itp.),
 • będą realizowane w budynku Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy,
 • będą organizowane w okresie 12-17.12.2022 r. (poniedziałek-sobota),
 • będą dotyczyły tematyki świątecznej.

 

Przykładowe (oczekiwane) rezultaty zadania publicznego:

 • animacje (np. gry/zabawy/konkursy) dla dzieci/rodzin o tematyce świątecznej,
 • spotkanie z Mikołajem dla dzieci,
 • organizacja świątecznego koncertu (kolęd) dla mieszkańców Bydgoszczy,
 • organizacja warsztatów (np. kulinarnych, plastycznych, muzycznych itp.) dla dzieci/rodzin o tematyce świątecznej,
 • organizacja świątecznej „sesji zdjęciowej”.
   

Wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10.000,00 zł.

Zadanie publiczne powinno być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni (UWAGA - trzy miesiące zwykle nie są równoznaczne z 90 dniami).
*Realizacja zadania publicznego to nie tylko główna aktywność projektowa (np. wydarzenie, koncert, szklenie ect.), ale też czas jego przygotowania/planowania, jak i czas podsumowania, rozliczenia i sprawozdania projektu.

Łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy w ww. trybie, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć 20.000,00 zł.

Ofertę złożoną w systemie WITKAC.PL (podpisaną przez osoby upoważnione) należy w ciągu 7 dni roboczych dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (elektronicznie ePUAP) na adres:

Miasto Bydgoszcz
Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu
ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz

UWAGA:

* Dofinansowanie w trybie art. 19a będzie przyznawane do wyczerpania środków.

** W odniesieniu do niniejszego ogłoszenia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U.z 2020 r. poz. 1062), tj. oferent zobowiązuje się podczas realizacji zadnia publicznego zapewnić w co najmniej minimalnym zakresie dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 6 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

*** Po podpisaniu umowy o dotacji, możliwe będą przesunięcia środków w ramach przewidywanej kalkulacji kosztów: tj. będą dozwolone przesunięcia do wysokości 20% danego kosztu pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w przewidywanej kalkulacji kosztów, bez konieczności sporządzania aneksu do umowy.

**** Do oferty składanej elektronicznie należy dołączyć załączniki (patrz sekcja załączniki).

***** Wydarzenia zaplanowane na dzień 17 grudnia 2022 r. (sobota), muszą zakończyć się przed godz. 14:00.

W razie pytań, wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.

Źródło: Miasto Bydgoszcz

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama