Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2022 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2022 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2022
Nabór od 12.10.2022 do 03.11.2022 15:20
Gmina Świebodzin
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Rodziny
Gmina Świebodzin, Gmina Świebodzin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2022 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2022.

 

 

OTWARTY KONKURS OFERT NR 5/2022 NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ GMINY ŚWIEBODZIN W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ , W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB W ROKU 2022

I. Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

 

Rodzaj zadania / wsparcie -  Priorytet 1: wspieranie osób ubogich i potrzebujących

Poniesione wydatki w roku 2021- 30 000 zł

Planowane wydatki w bieżącym konkursie- 20.000 zł.

Opis konkursu:

1. Do rozdysponowania w niniejszym konkursie zaplanowana jest łączna kwota w wysokości 20.000 zł , mieszcząca się w puli zawartej w  uchwale Rady Miejskiej w Świebodzinie w sprawie uchwały budżetowej gminy Świebodzin na 2022 rok, przeznaczonej na wsparcie realizacji zadań w obszarze „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

2. Burmistrz Świebodzina zastrzega sobie prawo do rozdysponowania w niniejszym konkursie kwoty niższej niż planowana i przeznaczenia pozostałych środków do wykorzystania w kolejnych edycjach konkursu w obszarze „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane ani dofinansowane w szczególności wydatki z tytułu:

1) opłat za media,

2) opłat związanych z obsługą księgową,

3) kosztów administracyjnych ( artykuły biurowe, chemiczne itp.)

4. Wyniki otwartego konkursu ofert nie podlegają trybowi odwoławczemu.

5. W konkursie zostaną wyłonione do realizacji zadania publiczne w ramach rodzajów i celów określonych poniżej:

Rodzaj zadania - Wspieranie osób ubogich

Cel zadania: Pomoc dla najuboższej ludności z terenu gminy Świebodzin m.in. poprzez: dostarczanie żywności osobom ubogim, 

Pożądane cechy projektu: Perspektywa aktywnego udziału mieszkańców w realizowanym działaniu.

 

II.  Zasady przyznawania dotacji

1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

2. Przedmiot działalności statutowej musi być zgodny z obszarem „ Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin”.

3. Zadanie realizowane będzie w formie wsparcia  zadań publicznych, o których mowa w art. 5 ust.4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.1327 z późn. zm).

4. Oferta musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1327 z późn. zm.).

5. Ofertę na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych działań, należy złożyć w dedykowanej platformie elektronicznej – Generatorze Ofert- Witkac.pl,, w odpowiedzi na ogłoszony tam konkurs ofert.

6. Oferent, po złożeniu oferty w konkursie, może wystąpić do Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu o jej wycofanie z dalszego procedowania, jednakże nie później niż do momentu opublikowania wyników oceny formalnej.

7. Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim.

8. Za błąd formalny przyjmuje się:

1) niepotwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej;

2) potwierdzenie złożenia oferty po terminie;

3) złożenie oferty przez podmiot/podmioty nieuprawnione;

4) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

5) złożenie oferty bez wymaganych załączników;

9. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania oceny formalnej danej oferty, następujących błędów formalnych:

1) potwierdzenie złożenia oferty bez podpisu osób upoważnionych;

2) złożenie oferty bez wymaganych załączników.

W przypadku nieuzupełnienia błędów formalnych ofert, które je zawierają, zostaną one odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

10. Oprócz potwierdzenia złożenia oferty w opisanych poniżej przypadkach wymagane są następujące dokumenty:

a) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym- potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.;

b) w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art.3 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. spółką non-profit- kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem;

11. Potwierdzenie złożenia oferty musi być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym, innym rejestrze lub ewidencji.

12. Oddziały terenowe organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nieposiadające osobowości prawnej, mogą samodzielnie ubiegać się o dotację, na podstawie pełnomocnictwa zarządu głównego organizacji (załączonego do potwierdzenia złożenia oferty i potwierdzonego za zgodność z oryginałem).

13. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem ( ze wskazaniem daty, imienia, nazwiska oraz formułą „ za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu- na każdej stronie dokumentu).

III.  Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadania publiczne powinny być zrealizowane w 2022r. z zastrzeżeniem, że szczegółowe terminy realizacji zadań zostaną określone w umowach.

2. Za koszty kwalifikowane po stronie oferenta ( inne środki finansowe ogółem) oraz koszty kwalifikowane po stronie dotacji uznaje się wydatki ponoszone od dnia zawarcia umowy.

3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

4. W przypadku kiedy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty przy zachowaniu proporcji w niej wskazanych z zastrzeżeniem, że wkład finansowy nie może być rekompensowany wkładem osobowym. Wszelkie zmiany w ofercie zadania publicznego , w szczególności w opisie merytorycznym, harmonogramie, opisie poszczególnych zadań, kalkulacji przewidywanych kosztów i aktualizacji rezultatów muszą być zawarte w uzgodnieniu z pracownikiem merytorycznym prowadzącym dotacje ze strony Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

5. Oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji oferty w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert. Jeżeli oferent nie dokona aktualizacji ofert w terminach wskazanych przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca może odstąpić od zawarcia umowy dotacyjnej.

6. Burmistrz Świebodzina może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć między poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w następujących wielkościach:

- zwiększenie kosztów nie więcej niż 10%,

- zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

8. W ofercie odstępuje się od wypełnienia w części III oferty pkt 6, tj. dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego.

9. Udział wkładu osobowego w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji nie jest limitowany.

10. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu rzeczowego w punkcie V.B oferty „ Źródło finansowania kosztów realizacji zadania”.

11. Ustalenie wysokości proponowanej kwoty dotacji przez Komisję konkursową następuje w drodze analizy kalkulacji kosztów uwzględniającej zasady celowego, racjonalnego, oszczędnego oraz skutecznego wydatkowania środków publicznych.

12. Nie dopuszcza się finansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz zakupu środków trwałych ( zgodnie z art.3 ust.1 pkt 15 ustawy o rachunkowości) związanych z realizacją zadania publicznego. Dopuszczalne jest natomiast finansowanie tego rodzaju wydatków z finansowego wkładu własnego oferenta.

IV.  Termin i sposób składania ofert

Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:

1) Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy- Generatora Ofert- Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2022 roku, do godz. 15:20.

2) Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin nie później niż do dnia 4 listopada 2022 roku, do godziny 12:00.

3) W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Uwaga !

Oferent, który wypełnił i złożył ofertę w Generatorze Ofert- Witkac.pl, powinien otrzymać na adres mail, który został podany w trakcie rejestracji użytkownika, informację zwrotną zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku. 

V.  Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania ich wyboru

1. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się do dnia 7 listopada 2022 roku.

2. Oferty opiniowane będą przez Komisję konkursową, powołaną zarządzeniem Burmistrza Świebodzina.

3. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę następujące kryteria:

a) wartość merytoryczną i walory promocyjne projektu (celowość oferty, zakres rzeczowy, zasięg, zgodność z niniejszym ogłoszeniem);

b) koszt realizacji projektu, w tym rodzaj i celowość planowanych kosztów;

c) doświadczenie oferenta w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i zasięgu.

d) możliwość realizacji zadania przez oferenta, w tym posiadanie zasobów kadrowych i rzeczowych.

4. Po zaopiniowaniu przez Komisję konkursową ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert, wraz z decyzją o wysokości kwoty przyznanej dotacji dokonuje Burmistrz Świebodzina w formie zarządzenia w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie lub powierzenie zadań publicznych.

5. 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie zarządzenia Burmistrza Świebodzina, umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świebodzin, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Świebodzinie.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Oświaty, Kultury i Sportu , ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój 71, tel. 684750927.

 

VI.  Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Świebodzina z siedzibą ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin;

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie jest Pani Anna Antoszek-mail:iod@um.swiebodzin.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Świebodzinie oraz Gminie Świebodzin, realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Świebodzin, w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Świebodzinie bądź Gminą Świebodzin przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Świebodzina;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r;

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych ma charakter dobrowolny w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa;

10. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym m.in. z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzeniem ich do systemów informatycznych, Zleceniodawca zobowiązany jest do stosowania RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama