Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nabór ofert w trybie art. 19a - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 13.10.2022 do 17.10.2022 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 7 tys. PLN

Wydział Sportu prowadzi nabór na realizację zadań z pominięciem otwartego konkursu ofert w obszarze Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Oferent musi spełnić następujące warunki:

 1. W zadaniu mogą uczestniczyć wyłącznie mieszkańcy Poznania.
 2. Oferta dotyczy udziału zawodników lub drużyny w Mistrzostwach Europy lub Mistrzostwach Świata.
 3. Oferta musi zawierać dokładne terminy (harmonogram) i miejsce odbywania wydarzenia oraz ilość uczestników.
 4. Nie dopuszcza się możliwości wykazania do wykorzystania, w ramach środków własnych oferenta, wkładu rzeczowego.
 5. Każda oferta powinna zawierać opis działania „promocja realizowanego zadania”, nawet jeśli nie będzie generowała żadnych kosztów.
 6. Wnioskodawca zobowiązany jest do podpisania umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania informacji od pracownika Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania.
 7. Wymaga się, by oferent wszechstronnie informował opinię publiczną o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.

 

Uprzejmie informujemy, iż Prezydent Miasta Poznania może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego realizowanego na poziomie lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:

 • wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekraczać kwoty 10.000 zł;
 • projekty muszą być zrealizowane w okresie nie krótszym niż 30 dni nie dłuższym niż 90 dni (należy pamiętać o tym, że 3 miesiące zwykłe nie są równoważne z 90 dniami);
 • łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20.000 zł;
 • projekt uwzględnia m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
 • o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Prezydent Miasta Poznania, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych;
 • organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o środki finansowe w trybie art. 19a przez cały rok.

Wydział zastrzega sobie, że oferta może być odrzucona zarówno poprzez nieuznanie jej celowości, jak i w przypadku stwierdzenia braku środków w budżecie, lub gdy środki będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizację innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą narzędzia Witkac.pl. W formie papierowej powinno zostać dostarczone potwierdzenie złożenia oferty - wygenerowane w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób reprezentujących organizację. Potwierdzenie złożenia oferty jest składane w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia oferty elektronicznie w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania, ul. 3 maja 46, 61-728 Poznań (decyduje data wpływu do Urzędu).  Ze względu na sytuacja epidemiologiczną dopuszczalne jest przesłanie skanu potwierdzenia na adres mailowy - sp@um.poznan.pl. Brak złożenia lub wysłania papierowego potwierdzenia złożenia oferty lub nieterminowe złożenie papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Ważne! Zgodnie z zarządzeniem nr 133/2021/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 15 lutego 2021 r. oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a powinna zostać złożona najpóźniej 21 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia realizacji zadania. Dopuszczalne jest złożenie oferty w terminie krótszym, po uzyskaniu akceptacji Wydziału.

Źródło: Miasto Poznań

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama