Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja wydarzenia dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć tanecznych

Reklama
Nabór od 07.10.2022 do 30.10.2022 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 14 tys. PLN
Urząd Gminy Kobylnica, Sport - CUW i GCKiP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wydarzenia dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć tanecznych..

Nazwa zadania: Organizacja wydarzenia dla dzieci i młodzieży w ramach zajęć tanecznych.

  1. W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanymi jako oferent).
  2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
  3. Zlecenie zadania odbywa się w formie wspierania tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
  4. Rekomendowane będą oferty, w których wysokość dotacji nie będzie przekraczać 80% całkowitych kosztów realizacji zadania. W przypadku przekroczenia progu 80% oferta może nie uzyskać pozytywnej rekomendacji.
  5. Rekomendowany jest wkład własny finansowy podmiotu lub pozyskany z innych źródeł przez wnioskującego o dotację w wysokości minimum 10 % otrzymanej kwoty dotacji.

 

Oferta powinna być złożona na stronie serwisu internetowego Witkac.pl do dnia 30.10.2022 r., natomiast potwierdzenie o którym mowa w pkt. 2 należy złożyć do dnia 31.10.2022 r. w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Kobylnica w sekretariacie, ul. Główna 20 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do urzędu).

Oferty złożone w generatorze wniosków bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty w wyznaczonym terminie nie będą podlegać ocenie merytorycznej.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyznaczonym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia 

Szczegółowe informacje w załączonym ogłoszeniu

Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama