Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla bezdomnych kobiet, w tym kobiet z dziećmi

Reklama
Nabór od 05.10.2022 do 27.10.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 1,055 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności, Kobiety
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie schronienia na terenie Wrocławia dla bezdomnych kobiet, w tym kobiet z dziećmi – 52 miejsca.

Forma: wsparcie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 07.11.2022 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.
UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Podmiot, który będzie prowadził schronisko udzieli schronienia osobom, które ze względu na trudną sytuację życiową (bezdomność) potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym, ale nie wymagają usług w zakresie świadczonym przez placówki opieki całodobowej.

Podmiot, który będzie prowadził schronisko zobowiązany będzie do zapewnienia 52 miejsc osobom, które w danym czasie pozbawione są miejsca zamieszkania i nie posiadają wystarczających środków by zabezpieczyć własne potrzeby bytowe.

Schronisko świadczy usługi przez cały rok, przez 7 dni w tygodniu. Schronisko zapewnia możliwość całodobowego pobytu osoby bezdomnej w placówce, w tym zapewnia:

1. Miejsce do spania w ogrzewanym pomieszczeniu, którego temperatura nie jest niższa niż 20°C;
2. Umożliwienie spożycia posiłku i/lub dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
3. Umożliwienie skorzystania z prysznica (podstawowe środki higieny osobistej), wymiany odzieży oraz prania i suszenia odzieży;
4. Dezynfekcję i dezynsekcję odzieży w przypadku braku możliwości jej wymiany;
5. Informację o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu;
6. Usługi aktywizacyjne ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności życiowej i wyjście z bezdomności.

Za opracowanie dokumentów związanych z działalnością placówki, które wymagają uzgodnienia i zatwierdzenia przez podmiot zlecający realizację zadania odpowiedzialny jest kierownik schroniska. Funkcjonowanie schroniska określa regulamin organizacyjny przedstawiony jako załącznik do oferty.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama