Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody

Reklama
Nabór od 05.10.2022 do 30.11.2022 23:59
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Łączny budżet 2 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego. Warto zgłaszać działania, które wspierają bioróżnorodność i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów. A także pielęgnację pomników przyrody, utrzymanie i zachowanie zabytkowych parków oraz ogrodów. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, parki narodowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2023)”.

Zgłoszenie konkursowe należy złożyć w formie wniosku wg wzoru o symbolu w/2022_czerwiec wraz z wypełnioną Kartą zadania z zakresu ochrony przyrody stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wymienionymi w formularzu wniosku załącznikami.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2022 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28.02.2023 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.03.2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu (ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk) oraz za pośrednictwem platformy ePUAP(przy zachowaniu ważnego podpisu elektronicznego).

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę faktycznego wpływu wniosku do Funduszu. Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się za zachowany w odniesieniu do papierowej formy dokumentacji, jaka wpłynie po terminie podanym w niniejszym ogłoszeniu, o ile data nadania wniosku w placówce pocztowej potwierdza złożenie wniosku w terminie określonym w ogłoszeniu, a do Funduszu przed upływem wskazanego w ogłoszeniu terminu wpłynęła kopia wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres mailowy: pop@wfos.gdansk.pl).

Reklama