Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy”

Reklama
Nabór od 29.09.2022 do 14.05.2023 23:59
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 30 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw.

Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 24.02.2022 r. stanowi punkt zwrotny w historii Europy. Ten bezprecedensowy akt przemocy, który wstrząsnął fundamentami wspólnoty opartej na pokoju i wolności, jest jednocześnie sygnałem ostrzegawczym dla wszystkich społeczeństw Europy, by zbliżyć się do siebie i stanąć w obronie wspólnych wartości i osiągnięć. Polska i Niemcy – sąsiedzi w sercu kontynentu  – mają do odegrania kluczową rolę we wspieraniu Ukrainy.

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej od lat buduje mosty między społeczeństwami obywatelskimi Polski, Niemiec i krajów Partnerstwa Wschodniego. W obliczu wojny w Ukrainie rola ta zyskuje szczególne znaczenie, a intensywność działań Fundacji wzrasta. W geście solidarności ze wspólnym sąsiadem w potrzebie Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłasza konkurs dotacyjny „Mosty przyszłości. Polska i Niemcy dla Ukrainy” z ułatwioną ścieżką finansowania na realizację polsko-niemiecko-ukraińskich inicjatyw.

KRYTERIA WSPARCIA

Kto?

Konkurs skierowany  jest do polskich i niemieckich instytucji społeczeństwa obywatelskiego, które wspólnie z ukraińską organizacją partnerską i/lub obywatelami Ukrainy (na emigracji) zrealizują projekt na rzecz wsparcia Ukrainy. Możliwe jest także, w zależności od potrzeb, włączenie partnerów białoruskich.

Co?

Wspierane będą wspólne polsko-niemieckie inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego, które… :

  • stymulują dialog, wymianę doświadczeń i transfer wiedzy na temat długofalowej integracji uchodźców wojennych z Ukrainy i ułatwiają im funkcjonowanie w nowych realiach
  • wzmacniają struktury społeczeństwa obywatelskiego ukraińskiej wspólnoty emigracyjnej w Polsce i w Niemczech poprzez integrację w krajach przyjmujących, wzajemne nawiązywanie kontaktów oraz nowych form współpracy trój- i wielostronnej
  • podtrzymują uwagę i zainteresowanie opinii publicznej losem uciekinierów wojennych z Ukrainy
  • są odpowiedzią na zwiększoną potrzebę informacji o Ukrainie i Europie Wschodniej niwelując deficyty wiedzy, przełamując stereotypy i uprzedzenia oraz uwrażliwiając szeroką opinię publiczną na postrzeganie Ukrainy jako suwerennego kraju z własną kulturą, historią i językiem
  • kontynuują dialog na temat perspektyw włączenia wolnej i suwerennej Ukrainy w struktury europejskie oraz przyszłego kształtu Europy w czasie pokoju w duchu konstruktywnej wymiany, wzajemnego zrozumienia dla odmiennych poglądów, a także odbudowy utraconego zaufania między Polską a Niemcami.

Każda trójstronna inicjatywa musi w aktywny sposób angażować partnerów ukraińskich i uwzględniać ukraińską perspektywę. W centrum uwagi będą przedsięwzięcia wspomagające proces włączania młodego pokolenia (dzieci i młodzież, które uciekły przed wojną wraz z matkami) w system edukacji, a także inicjatywy wspierające pracowników mediów i kultury z Ukrainy, którzy są w szczególnie trudnej sytuacji. Mile widziane są projekty dotyczące roli kobiet oraz wyzwań, z jakimi mierzą się one w czasie wojny. Oferta skierowana jest także do jednostek samorządu terytorialnego, które w ramach istniejących ok. 400 polsko-niemieckich partnerstw miast mogą wypracować trwałą, kompleksową i  długofalową strategię integracji uchodźców z Ukrainy.

Forma projektów:

Wsparcie obejmuje różne formaty projektów: zarówno wydarzenia o charakterze spotkań, jak i te realizowane w przestrzeni wirtualnej w zależności od tematów i celów. Ze względu na trudny do przewidzenia rozwój pandemii Covid-19 stawiamy na cyfrowe oraz/albo hybrydowe formaty projektów z wykorzystaniem Internetu jako wirtualnej przestrzeni dialogu, spotkań i prezentacji, co umożliwi udział w projektach tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w swojej ojczyźnie. Jeżeli względy bezpieczeństwa na to pozwolą, projekty mogą odbywać się  - oprócz Polski i Niemiec - także na terenie Ukrainy.

Finansowanie

Projekty mogą uzyskać dofinansowanie do kwoty 30.000 PLN/6.500 Euro (minimalna kwota wnioskowana 23.000 PLN/5.000 Euro). Dofinansowanie może stanowić do 80% całkowitych kosztów projektu. Wypłata przyznanych środków nastąpi w dwóch ratach: 80% na początku i 20% po przedłożeniu końcowego rozliczenia projektu. Wspierane projekty muszą zostać prawidłowo rozliczone w okresie jednego miesiąca od ich zakończenia, jednak nie później niż do  31.07.2023.

Kiedy?

Termin składania wniosków: 29.09.2022-14.05.2023
Okres realizacji projektów:    29.10.2022-30.06.2023

Jak?

Wnioski można składać w całym wymienionym okresie, nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu. Wnioski składane są w przeznaczonym dla wnioskodawców systemie online: https://fwpn.org.pl/wnioski/jak-zlozyc-wniosek-. Prosimy o zaznaczenie w polu „tytuł projektu”, że wniosek składany jest w ramach programu dotacyjnego „4Ukraine”.

Informowanie opinii publicznej

Dofinansowany projekt powinien mieć zagwarantowaną odpowiednią widoczność, a jego wyniki powinny być udostępnione publicznie. Beneficjenci mają obowiązek informowania, że projekt wspierany jest ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec. Szczegółowe informacje o sposobie informowania opinii publicznej będą zamieszczone w „Oświadczeniu o zobowiązaniach Dotacjobiorcy”.

Uwagi:

Zarząd FWPN decyduje o przyznaniu środków na podstawie kryteriów jakościowych. Linia projektowa działa z zastrzeżeniem dostępności środków. Jeżeli środki zostaną wyczerpane przed upływem podanych okresów jej trwania, wnioskodawcy zostaną poinformowani o zakończeniu naboru projektów na stronie internetowej Fundacji. Nie można łączyć środków finansowych z linii projektowej z regularnym finansowaniem projektów przez FWPN w ramach tego samego przedsięwzięcia. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

Pozostałe ogólne informacje i uwagi dotyczące składania wniosków, realizacji projektów i ich rozliczania znajdą Państwo na stronie internetowej FWPN.

Reklama