Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs KCPU: Realizacja w latach 2023-2025 zadań z zakresu zdrowia publicznego

Reklama
Nabór od 28.09.2022 do 18.10.2022 23:59
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kcpu.gov.pl
Łączny budżet 12,267 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Osoby uzależnione
Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2023-2025 poniższych zadań z zakresu zdrowia publicznego.

Działając z upoważnienia Ministra Zdrowia z dnia 27 września 2022 r. Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłasza konkurs wniosków, z terminem składania wniosków do 18.10.2022 r., na realizację w latach 2023-2025 poniższych zadań z zakresu zdrowia publicznego na podstawie art. 88 ust. 4 pkt 1-4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, z późn. zm.) w zw. z art. 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608, z późn. zm.), finansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia. 

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025 W RAMACH CELU OPERACYJNEGO NR 2 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

Zadanie 2.1.1. NPZ: Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 2 Ustawy o grach hazardowych)

Nazwa zadania konkursowego

  1. Realizacja działań profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i młodzieży z zakresu problematyki uzależnień behawioralnych.

2. Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

3. Realizacja działań w zakresie profilaktyki wskazującej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Zadanie 2.1.3. NPZ:  Edukacja kadr (w tym szkolenia) uczestniczących w realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 4 Ustawy o grach hazardowych)

4. Międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca problematyki związanej z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

Zadanie 2.4.1. NPZ: Upowszechnianie wiedzy dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie kampanii społecznych, strony i poradni internetowej oraz telefonu zaufania.

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 1 Ustawy o grach hazardowych)

5. Prowadzenie telefonu zaufania świadczącego pomoc w zakresie uzależnień behawioralnych.

6. Prowadzenie strony internetowej www.uzaleznieniabehawioralne.pl obejmującej problematykę dotyczącą hazardu problemowego/ patologicznego oraz obsługę poradni internetowej w zakresie tej problematyki.

7. Opracowanie, wydanie oraz dystrybucja kwartalnika „Serwis Informacyjny. Uzależnienia” obejmującego tematykę uzależnień.

8. Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

Zadanie 2.4.2. NPZ: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych i reintegracja społeczna realizowane w szczególności przez zapewnienie dostępu do oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskich

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

9. Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin.

Zadanie 2.4.4. NPZ: Prowadzenie badań dotyczących uzależnień behawioralnych oraz monitorowanie i ewaluacja podejmowanych działań

(Zadanie określone na podstawie art. 88 ust.4 pkt 3 Ustawy o grach hazardowych)

10. Przeprowadzenie badania mającego na celu oszacowanie rozpowszechnienia oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących: a) hazardu, w tym hazardu problemowego /patologicznego, b) innych uzależnień behawioralnych.

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji powyższych zadań wynosi:

  • w 2023 roku - 5 116 600 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sześćset złotych);
  • w 2024 roku - 3 750 000 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
  • w 2025 roku - 3 400 000 zł (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy złotych).

Termin składania wniosków: do dnia 18 października 2022 r.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres: hazard@kcpu.gov.pl

W ramach udzielanych wyjaśnień nie będą prowadzone konsultacje w zakresie poprawności zapisów wniosku i uprawnień organizacji do składania wniosków, gdyż leży to w zakresie  oceny formalnej i merytorycznej prowadzonej przez Komisję konkursową.

Reklama