Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania...

Reklama
Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy – pilotaż
Nabór od 23.09.2022 do 17.10.2022 16:00
Biuro Pomocy i Projektów Społecznych
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Kobiety
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy – pilotaż.

Załącznik

do zarządzenia nr 1499/2022

Prezydenta m.st. Warszawy

z 23.09.2022 r.

Ogłoszenie

Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2022-2023 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w m.st. Warszawie oraz zaprasza do składania ofert.

§ 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

1.       Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania lub powierzania wraz z udzieleniem dotacji.

2.       Szczegółowe informacje dotyczące zadania zawiera poniższy formularz.

Informacje o zadaniu:

1.      Nazwa zadania konkursowego: Realizacja programu edukacyjno – informacyjnego dla kobiet w ciąży lub planujących ciążę z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy - pilotaż.

2.      Forma realizacji zadania: powierzenie lub wsparcie

3.      Cel zadania:

1) Zwiększenie wiedzy kobiet w ciąży lub planujących ciążę oraz bliskich tych kobiet o korzyściach wynikających z całkowitej abstynencji w czasie ciąży.

2) Zwiększenie wiedzy i umiejętności specjalistów pracujących z kobietami i rodzinami w zakresie profilaktyki FAS/FASD.

3) Promocja całkowitej abstynencji w okresie ciąży, a w konsekwencji zmniejszenie liczby kobiet sięgających po alkohol i inne substancje psychoaktywne w czasie ciąży.

4.      Opis zadania:

 • Kobieta w ciąży, pijąc alkohol naraża swoje dziecko na wystąpienie nieodwracalnych zmian w układzie nerwowym i narządach wewnętrznych, mających konsekwencje w całym dalszym życiu. Spożywanie alkoholu w ciąży może być wynikiem braku świadomości zarówno wśród kobiet jak i specjalistów, że alkohol – również ten zawarty w czerwonym winie lub piwie – może spowodować nieodwracalne szkody w prawidłowym rozwoju dziecka.
 • Składane oferty do konkursu powinny w sposób szczególny uwzględniać działania sprzyjające podniesieniu poziomu wiedzy i modyfikacji postaw społecznych w zakresie działania i konsekwencji używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży. Ponadto powinny zawierać działania podnoszące wiedzę na temat korzyści wynikających z całkowitej abstynencji podczas ciąży.
 • Zadanie publiczne polegające na realizacji programu edukacyjno – informacyjnego z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi na terenie m.st. Warszawy jest zgodne z celem szczegółowym 2 „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz uzależnień behawioralnych” Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025, przyjętego uchwałą Rady m.st. Warszawy Nr LXII/2012/2022 z 17.03.2022 r.

DZIAŁANIE I. Kampania edukacyjno-informacyjna skierowana do kobiet i ich bliskich

W ramach kampanii zaplanowane powinny być działania, które polegać będą na rozpowszechnieniu wiedzy na temat:

·         korzyści wynikających z całkowitego zaprzestania  używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,

·         podniesienia wiedzy na temat szkód w prawidłowym rozwoju dziecka wynikających z używania podczas ciąży alkoholu (czym jest płodowy zespół alkoholowy (FAS) oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz jak diagnozuje się i prowadzi terapię dzieci z tymi zaburzeniami),

·         możliwości skorzystania ze wsparcia terapeutycznego dla kobiet używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Adresaci działania:

·         Mieszkanki m.st. Warszawy będące w ciąży lub planujące ciążę,

·         Partnerzy, przyszli ojcowie, bliscy kobiet będących w ciąży lub planujące ciążę,

·         Kobiety z grup ryzyka np. przebywające w ośrodkach wychowawczych, pieczy zastępczej,

·         Specjaliści pracujący z kobietami i rodzinami, w tym pracownicy szkół rodzenia, pracownicy ochrony zdrowia.

Preferowane formy realizacji zadania:

 • budowanie przekazu informacyjno-edukacyjnego pokazującego korzyści wynikające z całkowitego zaprzestania  używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,
 • regularne udostępnianie treści informacyjnych i edukacyjnych w mediach społecznościowych oraz w serwisie stopuzaleznieniom.pl,
 • wizualna prezentacja treści edukacyjnych na nośnikach zlokalizowanych na terenie Warszawy (typu bilbordy, citylighty), w tym nośnikach miejskich (min. 20 nośników przez dwa miesiące w roku, w lokalizacjach na trasach wzmożonego ruchu na terenie Warszawy),
 • przygotowanie edukacyjnych audycji radiowych oraz artykułów prasowych w prasie lokalnej oraz współpraca z mediami w tym zakresie,
 • inne różnorodne i atrakcyjne formy oddziaływań informacyjnych i edukacyjnych na przykład: debaty, seminaria, akcje edukacyjne, eventy, spoty, wystawy, plakaty oraz nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne dostosowane do potrzeb adresatów działania i oczekiwanych rezultatów projektu,
 • po zakończeniu kampanii realizator udzieli Miastu licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie w zakresie korzystania z utworu na określonych w umowie polach eksploatacji.

Dodatkowe oczekiwania dotyczące realizacji zadania i treści oferty:

 • W ofercie należy określić dobór działań do celów kampanii oraz narzędzi do adresatów działania (w szczególności partnerów, przyszłych ojców, bliskich kobiet w ciąży lub planujących ciążę), przedstawić założenia, organizację i przebieg kampanii oraz opisać materiały informacyjno-edukacyjne zaplanowane do realizacji w ramach przedsięwzięcia,
 • w ofercie należy opisać posiadane przez oferenta zasoby organizacyjne, niezbędne warunki oraz doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu,
 • oferent powinien zapewnić ewaluację zewnętrzną swoich działań i bieżący monitoring uwzględniony w sprawozdaniach z realizacji zadania,
 • w przypadku ofert wspólnych oferent zobowiązany jest do przyporządkowania działań do poszczególnych organizacji,
 • koszty realizacji działania powinny być skalkulowane adekwatnie do zakresu rzeczowego i merytorycznie uzasadnione,
 • w przypadku zawarcia umowy na realizację zadania przedstawienie do akceptacji BPiPS treści kampanijnych, projektów materiałów informacyjno-edukacyjnych, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania, przed ich upowszechnieniem,
 • przy realizacji zadania oczekuje się współpracy z innymi partnerami/podmiotami działającymi na rzecz realizacji zadań podobnego typu, w tym z Krajowym Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz ścisła współpraca z organizacją pozarządową administrującą istniejący serwis stopuzaleznieniom.pl, w którym będą umieszczane treści informacyjne i edukacyjne,
 • w ofercie należy przedstawić spójny i czytelny system prowadzenia dokumentacji merytorycznej działania, w tym statystyk umożliwiających ocenę realizacji i efektywności podejmowanych działań,
 • po zakończeniu kampanii wymaga się podsumowania jej przebiegu oraz przedstawienia wyników w formie raportu.

Działanie II. Cykl działań podnoszących kompetencje z zakresu profilaktyki FAS/FASD dla specjalistów pracujących z kobietami i rodzinami.

Adresaci działania:

 • Specjaliści pracujący z kobietami i rodzinami w środowisku lokalnym, w szczególności pracownicy socjalni, asystenci rodziny,  pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, poradni rodzinnych, wychowawcy placówek wsparcia dziennego.

W ramach cyklu działań podnoszących kompetencje zaplanowane powinny być działania, które polegać będą na:

1)      Przeprowadzeniu szkolenia dla specjalistów pracujących z kobietami i rodzinami w środowisku lokalnym z zakresu:

·         charakterystyki czym jest płodowy zespół alkoholowy (FAS) oraz Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) oraz jak diagnozuje się i prowadzi terapię dzieci z tymi zaburzeniami,

·         budowania modelu wsparcia zespołowego i pracy długoterminowej z rodziną i dzieckiem z FAS/FASD w środowisku lokalnym,

·         podziału kompetencji poszczególnych grup zawodowych pracujących z rodziną i dzieckiem z FAS/FASD na poziomie lokalnym,

·         rozwijania umiejętności informowania, edukowania i motywowanie do całkowitej abstynencji w czasie ciąży oraz wskazywania korzyści wynikających z całkowitego zaprzestania z używania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych w czasie ciąży,

·         podniesienia wiedzy o możliwościach skorzystania ze wsparcia terapeutycznego przez kobiety używające alkohol i inne substancje psychoaktywne.

2)      Przeprowadzenie warsztatów ze specjalistami pracującymi z kobietami i rodzinami w celu opracowania modelu systemu wsparcia środowiskowego dla rodzin z dzieckiem z FAS/FASD w dzielnicy:

 • opracowany model powinien być opisany w raporcie z działań podnoszących kompetencje z zakresu profilaktyki FAS/FASD w sposób pozwalający na jego wdrożenie w różnych dzielnicach Warszawy.

Dodatkowe oczekiwania dotyczące realizacji zadania i treści oferty:

 • W ofercie należy przedstawić plan dotarcia do adresatów działania i sposób ich rekrutacji,
 • W ofercie należy określić planowaną ogólną liczbę grup szkoleniowych/warsztatowych oraz liczebność poszczególnych grup.
 • W ofercie należy opisać program merytoryczny szkolenia/warsztatów, wymiar godzinowy, metodykę, tematykę i ramowy przebieg oraz formę (stacjonarne, on-line lub hybrydowe).
 • Oferent będzie odpowiedzialny za wszystkie kwestie organizacyjne związane z przeprowadzeniem cyklu działań, w szczególności za ustalenie, przygotowanie i aranżację miejsca przeprowadzenia szkolenia/warsztatów z wykorzystaniem sal wskazanych przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, zapewnienie obsługi technicznej wydarzeń, zapewnienie rejestracji audio-wideo, za organizację cateringu dla uczestników.
 • W ofercie (a następnie w sprawozdaniach z realizacji zadania) należy wskazać ogólną liczbę adresatów działania (każdy liczony tylko raz bez względu na liczbę zajęć)
 • W ramach działania należy zapewnić opracowanie atrakcyjnych i zgodnych z najnowszą wiedzą materiałów informacyjno-edukacyjnych dla adresatów zadania.
 •  Należy zapewnić ewaluację szkolenia/warsztatów, która następnie powinna być przedstawiona w sprawozdaniu z realizacji zadania. Aby stwierdzić wzrost wiedzy należy przeprowadzić ankiety sprawdzające wiedzę dla każdej z grup szkoleniowych przed i po szkoleniu.
 • Prowadzący szkolenie/warsztaty muszą legitymować się stosownymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia tych działań (certyfikaty, profesjonalne szkolenia). Dokumenty te będą weryfikowane na etapie przygotowywania umowy. Wskazane jest, aby jedna osoba prowadząca szkolenie legitymowała się wykształceniem i doświadczeniem zawodowym z zakresu neurologopedii lub psychiatrii dziecięcej lub neurologii dziecięcej i jednocześnie doświadczeniem w pracy z dziećmi z FAS/FASD i ich rodzinami.
 • W ofercie należy przedstawić efekty dotychczasowych działań realizowanych przez organizację, w obszarach których dotyczy niniejszy konkurs.
 • W przypadku ofert wspólnych oferenci zobowiązani są do przyporządkowania poszczególnych elementów zadania do każdego z oferentów oraz wskazanie spójnego opisu zarządzania projektem.
 • Koszty realizacji działania powinny być skalkulowane adekwatnie do zakresu rzeczowego i merytorycznie uzasadnione.
 • W ofercie należy przedstawić spójny i czytelny system prowadzenia dokumentacji merytorycznej działania.
 • Po zakończeniu cyklu działań podnoszących kompetencje z zakresu profilaktyki FAS/FASD wymaga się podsumowania ich przebiegu oraz przedstawienia wyników w formie raportu.

5.      Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami:

1)     Treści dodatkowych zakładek, w tym dokumenty i multimedia, oraz materiały publikowane w mediach społecznościowych, wytworzone w ramach zadania muszą zostać przygotowane w sposób dostępny, czyli zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848) i załącznika do niej oraz dokumentu Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy – Wytyczne dostępności treści w części B4 Dostępne dokumenty cyfrowe. Standard dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy jest dostępny pod adresem https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa

2)     Zadanie powinno być zaprojektowanie i realizowane przez oferenta/ów w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nich osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnianie dostępności przez oferenta oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach realizacji zadań publicznych dopuszcza się umieszczanie w Kosztach realizacji działań w Kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego kosztów związanych z zapewnianiem dostępności.

3)     Organizacja, z którą zostanie zawarta umowa na realizację zadania publicznego nie może dokonywać zakupu środków trwałych. W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10.000 złotych (o ile organizacja nie wprowadziła innych uregulowań).

4)     Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego odpowiednio i adekwatnie do zaoferowanych form realizacji zadania:

a) w obszarze dostępności cyfrowej:

·         strona internetowa lub aplikacja mobilna wykorzystywana do realizacji lub promocji zadania powinna być dostępna cyfrowo poprzez zapewnienie jej funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848).

·         Treści cyfrowe opracowywane w ramach zadania i publikowane jak np. dokumenty rekrutacyjne, publikacje, filmy muszą być dostępne cyfrowo poprzez spełnianie wymagań określonych w załączniku do ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych (Dz.U. z 2019 roku poz. 848).

·         Wytyczne zapewniania dostępności cyfrowej treści cyfrowych opublikowane są w zał. B Standardu dostępności cyfrowej Urzędu m.st. Warszawy (dostęp https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-cyfrowa)

b) w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

·         Obsługi, w ramach zadania publicznego, z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się, lub poprzez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,

·         Zapewnienie urządzeń lub innych środków technicznych przy obsłudze w ramach zadania publicznego osób słabosłyszących, np. pętla indukcyjna, system FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia;

·         na stronie internetowej podmiotu informacji o zakresie działalności w postaci pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym, informacja w tekście łatwym do czytania i zrozumienia,

·         zapewnienie na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, w ramach realizowanego zadania publicznego, komunikacji w sposób preferowany przez osobę ze szczególnymi potrzebami.

c) w obszarze dostępności architektonicznej:

·         wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, w których realizowane będzie zadanie publiczne;

·         instalacji urządzeń lub zastosowania środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, w których realizowane jest zadanie publiczne, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,

·         informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku w sposób wizualny, dotykowy lub głosowy,

·         wstępu do budynku, w którym realizowane jest zadanie publiczne, osobie korzystającej z psa asystującego,

·         osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub uratowania w inny sposób, z budynku w którym realizowane jest zadanie publiczne.

5) Zasady obsługi osób ze szczególnymi potrzebami zawarte są w Wytycznych zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej (dostęp https://wsparcie.um.warszawa.pl/dostepnosc-informacyjno-komunikacyjna)

6) Zgodnie z art. 7 ust 1 ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jeżeli Zleceniobiorca nie jest w stanie, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 1 i 3 (minimalne wymagania w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej), Zleceniobiorca zobowiązany zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny. Dostęp alternatywny polega w szczególności na:

·        zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby lub

·        zapewnieniu wsparcia technicznego osobie ze szczególnymi potrzebami, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii lub

·        wprowadzeniu takiej organizacji podmiotu publicznego, która umożliwi realizację potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w niezbędnym zakresie dla tych osób.

7) Oferent jest zobowiązany opisać realizację dostępności w sprawozdaniu z wykonania zadania.

8) Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebach odpowiednio w ramach poszczególnych form realizacji zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w sekcji VI oferty – inne działania mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty.

9) Ewentualne bariery w poszczególnych obszarach dostępności i przeszkody w ich usunięciu powinny zostać szczegółowo opisane i uzasadnione wraz z określoną szczegółowo ścieżką postępowania w przypadku dostępu alternatywnego.

10) W przypadku niewskazania w ofercie realizacji zadania sposobu spełnienia wymogów dotyczących dostępności lub wskazania ich w sposób niewystarczający Oferent zobowiązany będzie do aktualizacji oferty w tym zakresie przed podpisaniem umowy.

6.      Rezultaty zadania:

Działania I, II:

·         liczba i rodzaj działań podejmowanych w ramach programu edukacyjno – informacyjnego, w tym dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach

·         ogólna liczba adresatów programu z podziałem na grupy zawodowe,

·         % osób deklarujących wzrost wiedzy o skutkach używania alkoholu w czasie ciąży,

·         % osób deklarujących zwiększenie wiedzy na temat podmiotów oferujących wsparcie terapeutyczne dla kobiet używających alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.

Działanie I:

·        liczba odbiorców kampanii z podziałem na płeć,

·        liczba i rodzaj działań podejmowanych w ramach kampanii,

·        rodzaj i liczba odbiorców poszczególnych form,

·        rodzaj i liczba upowszechnionych materiałów,

·        liczba i rodzaj działań medialnych.

Działania II:

·        liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych / warsztatowych,

·        liczba grup szkoleniowych,

·        liczba uczestników szkolenia  / warsztatów z podziałem na grupy zawodowe,

·        % uczestników wysoko oceniających przydatność szkolenia,

·        % uczestników modelu systemu wsparcia środowiskowego dla rodzin z dzieckiem z FAS/FASD

Oferenci zobowiązani są do monitorowania rezultatów dla danego działania, mogą ponadto zaproponować dodatkowe rezultaty.

7.      Wymagane jest wypełnienie tabeli w pkt III.6 oferty tj. dodatkowych informacji dot. Rezultatów realizacji zadania publicznego.

8.      Termin realizacji zadania: od 2 listopada 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

9.      Miejsce realizacji zadania: m.st. Warszawa

10.    W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć jedną ofertę na jedno lub dwa działania opisane w ogłoszeniu.

11.    Środki przeznaczone na realizację zadania:

2022 r. – 80 000,00 zł

2023 r. – 220 000,00 zł

Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się oferent: 300 000,00 zł

Oferent może złożyć ofertę: na działanie I i działanie II jako całość zadania lub tylko na jedno

z wybranych działań.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

1.       Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

2.       O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3.       Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

4.       Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

5.       Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

6.       Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:

1)      odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2)      zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3)      wyboru więcej niż jednej oferty, wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

4)      zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

7.       Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

1.       Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2.       Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

3.       Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4.       W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5.       Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:

a.       nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,

b.       nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

6.       Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

7.       W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a.       wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b.       podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c.       podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d.       podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e.       wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f.        rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g.       nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h.       niewypuszczania chińskich lampionów;

i.         nieużywania sztucznych ogni i petard.

8.       Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

 

§ 4. Składanie ofert

1.      Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://www.witkac.pl do dnia 17.10.2022 roku do godz. 16.00.

2.      Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do biura podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

3.      Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (p. Wiktor Niziołek nr telefonu 22 443 14 47, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16).

§ 5. Wymagana dokumentacja

1.      Obligatoryjnie należy złożyć:

1)      w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2)      kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.      Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty.

3.      Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1, oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4.      W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–2.

5.      Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1)      prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).

2)      zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

6.      Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy Urzędu m.st. Warszawy.

7.      Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1–2 następujących danych:

1)       adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;

2)      powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;

3)      powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;

4)      powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1.      Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2.      Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3.      Członkowie komisji konkursowej do opiniowania ofert ocenią każdą ofertę, która spełniła wymagania formalne, wypełniając Indywidualną Kartę Oceny Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

4.      Po ocenie merytorycznej złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Prezydentowi m.st. Warszawy.

5.      Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, w terminie nie później niż 60 dni kalendarzowych od terminu zakończenia składania ofert, o którym mowa w § 4 ust. 1.

6.      Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.um.warszawa.pl/waw/ngo).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1)    Rodzaj zadania publicznego:

2)    Wysokość dotacji w złotych w 2021 r.: 0 zł

          3)  Wysokość dotacji w złotych w 2022r.: 0 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama