Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu pomocy obywatelom Ukrainy

Reklama
Nabór od 04.10.2022 do 14.10.2022 15:30
Centrum Aktywności Społecznej
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Cudzoziemcy, migranci

 

 1. Rodzaj zadań publicznych

 

Rodzaj zadań publicznych realizowanych w ramach zaproszenia:

 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

 

Zlecone zostaną następujące zadania:

Zadanie 1. Organizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Hub UNICEF Białystok[1]

 1. prowadzenie punktu informacyjnego w Spilno Hub UNICEF Białystok przy
  ul. Św. Rocha 3 (minimum 5 dni w tygodniu, co najmniej 2 dni w godzinach popołudniowych. Osoby obsługujące punkt powinny posługiwać się  językiem ukraińskim, zalecane zatrudnienie uchodźcy z Ukrainy),
 2. zbieranie, weryfikacja oraz udostępnianie informacji o ofercie wsparcia i akcjach pomocowych Miasta Białystok, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, przedsiębiorców skierowanych do obywateli Ukrainy,
 3. zapewnienie interwencyjnych tłumaczeń w ramach świadczonej pomocy,
 4. przygotowanie i tłumaczenie informacji przeznaczonych dla obywateli i obywatelek Ukrainy na język ukraiński, w tym (jeżeli konieczne) ich druk i dystrybucja,
 5. zakup usług, materiałów promujących działania Spilno Hub UNICEF Białystok,
 6. koordynacja i raportowanie działań organizowanych w ramach Spilno Hub UNICEF Białystok, w tym stały kontakt z innymi realizatorami zadań.

Do realizacji tego zadania dopuszcza się wybór tylko jednego oferenta.

Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku:

 1. prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka polskiego w Spilno Hub UNICEF Białystok przy ul. Św. Rocha 3,
 2. organizacja czasu wolnego dzieci i dorosłych poprzez prowadzenie zajęć stacjonarnych
  w formach zaproponowanych przez oferenta, wynikających z zaobserwowanych potrzeb, uwzględniających uczestnictwo obywateli z Ukrainy oraz rodzin i dzieci ze społeczności przyjmującej,
 3. jednorazowe wydarzenia wspierające integrację dzieci, młodzieży i dorosłych
  z Ukrainy ze społecznością lokalną, uwzględniające daty globalne kluczowe dla UNICEF (np. Dzień Konwencji Praw Dziecka, Dzień Osób z Niepełnosprawnościami,  Dzień Praw Człowieka) oraz wynikające z obchodzonych świąt, tradycji i obyczajów ukraińskich
  i polskich.

Działania wskazane w pkt. b i c mogą odbywać się w Spilno Hub UNICEF Białystok przy
ul. Św. Rocha 3 (niezbędna konsultacja dostępności sal z Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku) lub w innych obiektach na terenie Miasta Białegostoku, dostosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Do realizacji tego zadania dopuszcza się wybór więcej niż jednego oferenta.

Zadanie 3. Prowadzenie działań informacyjnych oraz poradnictwa prawnego, działań antydyskryminacyjnych:

 1. prowadzenie punktu poradnictwa prawnego w Spilno Hub UNICEF Białystok przy
  ul. Św. Rocha 3 (minimum 3 dni w tygodniu, w tym, co najmniej jeden dzień w godzinach popołudniowych),
 2. działania informacyjne, edukacyjne dotyczące prawa polskiego, w tym m.in. legalizacji pobytu, praw uchodźców, przeciwdziałania handlu ludźmi i naruszeniom praw człowieka,
 3. działania informacyjne i edukacyjne o charakterze antydyskryminacyjnym,
  ze szczególnym ukierunkowaniem na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu
  na pochodzenie.

Do realizacji tego zadania dopuszcza się wybór więcej niż jednego oferenta.

Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców z Ukrainy:

 

Zapewnienie wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dla dzieci, młodzieży ukraińskiej i ich rodziców/opiekunów poprzez:

 1. prowadzenie interwencyjnych, krótkoterminowych konsultacji psychologicznych, w tym dyżury konsultacyjne w Spilno Hub UNICEF Białystok przy ul. Św. Rocha 3,
 2. organizację grup wsparcia dla społeczności ukraińskiej,
 3. inne działania w formach zaproponowanych przez Oferenta, wzmacniające kompetencje rodzicielskie i funkcjonowanie psychospołeczne rodziców i opiekunów dzieci z Ukrainy.

Do realizacji tego zadania dopuszcza się wybór więcej niż jednego oferenta.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

 

 1. Łączna wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w niniejszym zaproszeniu wynosi: 250 000,00 zł z podziałem na:
 1. Zadanie 1. Organizacja działań informacyjnych w ramach Spilno Hub UNICEF Białystok – 40 000,00 zł.
 2. Zadanie 2. Organizacja i prowadzenie działań wspierających integrację w lokalnych społecznościach oraz samoorganizację obywateli Ukrainy w Białymstoku – 100 000,00 zł.
 3. Zadanie 3. Prowadzenie działań informacyjnych oraz poradnictwa prawnego, działań antydyskryminacyjnych – 80 000,00 zł.
 4. Zadanie 4. Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne dla uchodźców z Ukrainy – 30 000,00 zł.
 1. Środki przeznaczone na realizację niniejszych zadań pochodzą z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

 

 1. Terminy i forma realizacji zadania, uprawnione podmioty do składania ofert

 

 1. Terminy realizacji zadań: od 1.11.2022 r. do 31.12.2022 r.
 2. Zlecenie realizacji zadań nastąpi w formie powierzenia.
 3. Podmioty uprawnione do składania ofert: organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zwana dalej ustawą, jak również podmioty,
  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność pożytku publicznego oraz związki zawodowe.
 4. Każdy uprawniony podmiot może złożyć oferty na więcej niż jedno zadanie. W przypadku składania ofert na kilka zadań należy do każdego zadania zastosować oddzielne formularze oferty.

 

 1. Beneficjenci zadań i rezultaty zadań
 1. Grupy docelowe – beneficjenci:
 • obywatele Ukrainy posiadający status ochrony tymczasowej,
 • uchodźcy przebywający w Polsce,
 • rodziny i dzieci ze społeczności przyjmującej.
 1. Beneficjenci wszystkich działań nie ponoszą opłat za korzystanie z pomocy.
 2. Rezultaty zadań:
 1. obowiązkowe:
 1. liczba osób (dzieci/młodzieży/dorosłych) objętych wsparciem,
 2. comiesięczny raport opisujący realizowane działania przekazywany koordynatorowi Spilno Hub UNICEF Białystok oraz dodatkowe raporty na prośbę Miasta.
 1. inne proponowane:
 1. liczba godzin zajęć, warsztatów, lekcji języka polskiego,
 2. liczba tłumaczeń,
 3. liczba wyjść do instytucji kultury/nauki/sportu/rekreacji,
 4. liczba dyżurów (godziny/dni) specjalistów,
 5. liczba udzielonych porad i konsultacji,
 6. liczba godzin zrealizowanych zajęć, spotkań, imprez, warsztatów wydarzeń,
 7. liczba i rodzaj przygotowanych/wydanych/rozdystrybuowanych materiałów,
 8. liczba dni/godzin funkcjonowania punktu informacyjnego Spilno Hub UNICEF Białystok.
 1. Wymagania formalne oferty i sposób złożenia

 

 1. Formularzem właściwym dla składanej oferty jest uproszczony formularz oferty jak dla ofert składanych w trybie art. 19a ustawy wprowadzony Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 2. Składanie ofert odbywa się elektronicznie za pomocą systemu Witkac.pl. Do oferty należy załączyć w systemie witkac.pl kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji, (jeżeli jest inny niż KRS), oraz skan podpisanego oświadczenia (wzór dostępny, jako załącznik w systemie witkac.pl).
 3. Oferty wraz z załącznikami wydrukowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta należy złożyć do Prezydenta Miasta Białegostoku za pośrednictwem:
 1. Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1,
  15-950 Białystok;
 2. Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku przy
  ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok;
 3. operatora pocztowego na podany adres: Urząd Miejski w Białymstoku,
  ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok;
 4. elektronicznej skrzynki podawczej, oferta złożona w postaci dokumentu elektronicznego musi być podpisana bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

 

 1. Termin składania ofert

 

Oferty należy złożyć w terminie: 14 października 2022 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

 

 1. Oferta wspólna

 

 1. Dwa lub więcej uprawnionych podmiotów może złożyć ofertę wspólną. Oferta wspólna wskazuje:
  1. jakie działania w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególne uprawnione podmioty,
  2. sposób reprezentacji uprawnionych podmiotów wobec organu administracji publicznej.
 2. Umowę zawartą między uprawnionymi podmiotami określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego załącza się do umowy o realizację zadania publicznego.
 3. Uprawnione podmioty składające ofertę wspólną ponoszą odpowiedzialność solidarną
  za zobowiązania, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy.
 4. Uprawniony podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację zadania publicznego powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
  i terminowy.

 

 1. Wybór ofert i rozliczenie dotacji

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż złożona oferta jest niekompletna, nie zawiera niezbędnych do rozpatrzenia oferty informacji Oferent jest informowany drogą mailową lub telefoniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ofercie o konieczności niezwłocznego uzupełnienia lub poprawy oferty.
 2. W celu zapewnienia jawności postępowania o udzielenie dotacji oferty zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, na portalu miejskim oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku oraz w systemie Witkac.pl.
 3. Oferta zostaje rozpatrzona niezwłocznie po upływie terminu wyznaczonego
  w zaproszeniu do składnia ofert.
 4. W przypadku spełnienia wymogów formalnych złożonej oferty, właściwa jednostka dokonuje oceny możliwości i sposobu realizacji zadania, zakresu rzeczowego zadania oraz kosztów i rekomenduje odrzucenie lub przyjęcie oferty do dofinansowania, uzasadniając wybór i proponując wysokość dotacji oraz przekazując do ostatecznego rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta Białegostoku.
 5. Dopuszcza się możliwość negocjacji z Oferentem zakresu rzeczowego (w tym zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego) i kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem aktualizacji zadania w systemie Witkac.pl.
 6. Prezydent Miasta Białegostoku zastrzega sobie prawo do zmniejszenia bądź zwiększenia kwoty, o której mowa w dziale II ust. 1 oraz środków przeznaczonych do rozdysponowania na poszczególne zadania.
 7. Od rozstrzygnięcia w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 8. Po wyborze oferty przez Prezydenta Miasta Białegostoku niezwłocznie zawiera się umowę realizacji zadania publicznego z uwzględnieniem przepisów art. 221 ust. 2 ustawy z dnia
  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 9. Tryb obiegu dokumentów, przekazywania oraz zwrotu środków, tryb sprawozdawczości ustala się jak dla umów dotacyjnych zlecanych w trybie otwartych konkursów ofert.
 10. Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego jest zgodny ze wzorem określonym
  w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055).
 11. Oryginały faktur, rachunków oraz innych dokumentów finansowych lub księgowych, potwierdzające prawidłowe wydatkowanie kwoty dotacji, powinny zawierać opis
  o następującej treści: „Kwota w wysokości … została pokryta ze środków UNICEF,
  na podstawie umowy z Miastem Białystok z dnia…., nr…., pozycja z kosztorysu…”. Informacja powinna być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.

 

 1. Wymagania dodatkowe

 

 1. W formularzu oferty w pkt. 5 dotyczącym charakterystyki Oferenta należy wykazać doświadczenie w zakresie działań na rzecz uchodźców (z określeniem czasu, liczby
  i rodzajów dotychczas zrealizowanych działań/przedsięwzięć).
 2. Oferent musi spełnić wymagania ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152).
 3. Oferenci realizujący zadania są zobowiązani do działania zgodnie z zasadami zawartymi
  w dokumencie: „Warunki Ogólne” UNICEF, który stanowić będzie integralną część umowy oraz udziału w bezpłatnym szkoleniu z zasad ochrony dzieci (Child Protection) obejmujących zdrowie psychiczne i psychospołeczne, przemoc uwarunkowaną płcią (GBV), ochronę przed wykorzystaniem i nadużyciem seksualnym (PSEA), przeprowadzonym przez wskazany przez UNICEF podmiot. Organizacja szkolenia leży
  po stronie Prezydenta Miasta Białegostoku.
 4. Dokument, o którym mowa w ust. 3 jest dostępny na stronie internetowej www.cas.bialystok.pl.
 5. Oferent jest zobowiązany do promowania działań realizowanych w ramach zadania
  za pośrednictwem środków masowego przekazu, ze szczególnym uwzględnieniem lokalnych portali, grup społecznościowych i komunikatorów, których użytkownikami są mieszkańcy Białegostoku, w tym cudzoziemcy.
 6. Działania promocyjne i informacyjne w ramach zadań muszą uwzględniać system identyfikacji wizualnej stosowany przez Miasto Białystok oraz Fundusz Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF. Logotypy zostaną udostępnione oferentom przez Miasto Białystok. Oferent jest zobowiązany do weryfikacji prawidłowości zastosowania logotypów oraz treści informacji poprzez wysłanie projektu materiału
  na adres: cas@um.bialystok.pl.
 7. Oferenci zobowiązani są do realizacji zadania w ścisłej współpracy z Centrum Aktywności Społecznej i koordynatorem Spilno Hub UNICEF Białystok.
 8. Podczas realizacji zadania publicznego Oferent zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.
 9. Oferent zobowiązany jest do działania z uwzględnieniem zakazu prowadzenia agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.
 10. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 11. Oferent realizując zadanie nie może dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną. Różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji. Oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową. W miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nieposługujących się biegle językiem polskim. Klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.
 12. Przy wykonywaniu zadania publicznego Oferent zobowiązany będzie do działania, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 13. Oferent zobowiązuje się do podjęcia starań i działań, które będą chroniły przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych
  z tworzyw sztucznych.

 

 1. Jednostka odpowiedzialna za przyjmowanie ofert

 

Więcej informacji o zaproszeniu można uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Św. Rocha 3, tel. 85 879 7447, 85 869 6294, cas@um.bialystok.pl.

 

[1]Spilno Hub UNICEF – centrum wsparcia dzieci i rodzin uchodźców świadczące usługi pomocowe w celu zaspokojenia potrzeb związanych z integracją w polskim społeczeństwie, finansowane ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama