Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy

Reklama
Nabór od 05.10.2022 do 07.12.2022 08:20
Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 10 tys. do 20 tys. PLN
 1. Ogłasza się nabór ofert w trybie pozakonkursowym na realizację zadań publicznych w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy pn. „Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy”.

 

2. Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę do wysokości 300 000,00 zł.

3. W ramach niniejszego naboru oferent może otrzymać maksymalną dotację w wysokości 20 000,00 zł. Minimalna kwota dofinansowania wynosi 10 000,00 zł.

4. Zlecenie realizacji zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji.

5.  5.Oferty można składać w trybie ciągłym -  do odwołania, bądź do wyczerpania środków.

6. Dotacja na realizację zadań może zostać przyznana przy zachowaniu następujących warunków:

 1. objęci treningami i szkoleniem na terenie województwa kujawsko-pomorskiego sportowcy z Ukrainy posiadają status uchodźcy;
 2. w treningach i szkoleniu sportowym musi uczestniczyć co najmniej czterech zawodników o których mowa w punkcie 1. 

7. Oferent wraz z ofertą w wersji papierowej zobowiązany jest złożyć oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze.

  8.    Środki finansowe w ramach realizacji zadania można przeznaczyć na:

 1. zakwaterowanie;
 2. wyżywienie;
 3. środki czystości i higieny osobistej;
 4. odzież sportową;
 5. pomoc o charakterze włączającym i wspierającym proces adaptacji oraz aktywizacji mającej na celu m.in. integrację społeczną i stworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu sportowym;
 6. zakup sprzętu sportowego i wyposażenia;
 7. opiekę wychowawczą i terapeutyczną;
 8. transport związany z udzielaną pomocą.

Środki finansowe przyznane w formie dotacji  na realizację zadania pn. „Zapewnienie treningów i szkolenia sportowego zawodniczek i zawodników z Ukrainy” mogą być wydatkowane od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyznania dofinansowania. O przyznaniu dotacji Oferent zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Środki finansowe przyznane w formie dotacji  muszą być wydatkowane nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.

9. Oferent w ramach naboru może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Oferta powinna zawierać
w szczególności:

- syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji);

- termin realizacji zadania publicznego;

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

- krótką charakterystykę Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania;

- opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego.

10. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, należy złożyć w formie elektronicznej za pomocą Generatora ofert Witkac.pl i w wersji papierowej (wydruk z Generatora ofert) w terminie wskazanym w umowie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama