Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs RPOWP: Działanie 9.1 Typ nr 10 Działania skierowane do rodzin

Reklama
Nabór od 14.10.2022 do 28.10.2022 15:00
Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska
Łączny budżet 110,91 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Nabór nr 7/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, CEL I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych; typ projektu nr 10, DZIAŁANIE 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego, OŚ PRIORYTETOWA IX. Rozwój lokalny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Numer naboru w GWA2014 (EFS): RPPD.09.01.00-IZ.00-20-003/22

Nabór dotyczy projektów rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych.

Informacja o naborze

Termin, od którego można składać wnioski:

14 października 2022r. od godziny 8.00

Termin, do którego można składać wnioski:

28 października 2022r. do godziny 15.00

(Uwaga: wnioski do siedziby LGD można dostarczyć do 28 października 2022r. do godziny 16.00)

Miejsce składania wniosków: 

Lokalna Grupa Działania – Puszcza Knyszyńska,

ul. Piłsudskiego 17, 16-030 Supraśl,

tel. 85 710 88 50,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów składane są w terminie określonym powyżej: 

 1. w wersji elektronicznej (plik xml) za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych na lata 2014-2020 (GWA2014 EFS); wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić w aktualnej na dzień rozpoczęcia naboru wniosków wersji instalacyjnej GWA2014 EFS, tj. w wersji nie starszej niż 2.2.7., wybierając właściwy nr naboru; co do zasady po ww. terminie nie będzie możliwe przesłanie wniosku.
 2. w wersji papierowej, do siedziby LGD, należy złożyć:
 • 2 egzemplarze wniosku (oryginał i kopia lub dwa oryginały); wersję papierową należy przygotować po wysłaniu wniosku w wersji elektronicznej.
 • 2 egzemplarze wydrukowanego Potwierdzenia przesłania do IZ RPOWP elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie,
 • 2 Oświadczenia do LGD (załącznik do Ogłoszenia) składane przez Wnioskodawcę (jeżeli projekt jest realizowany w Partnerstwie, Oświadczenie do LGD w dwóch egzemplarzach składa/ją również Partner/rzy)
 • do wersji papierowej należy dołączyć elektroniczną wersję wniosku (XML i/lub PDF) nagraną na nośniku elektronicznym (CD/ DVD).

Wnioski, które wpłyną po terminie, o którym mowa powyżej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Formy wsparcia

W ramach naboru mogą być składane wyłącznie projekty o wartości dofinansowania nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości 100 tys. EUR (wysokość dofinansowania równa lub poniżej 100 tys. EUR) - do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru.

Dofinansowanie przekazywane jest jako refundacja poniesionych i udokumentowanych wydatków kwalifikowanych i/ lub jako zaliczka na poczet przyszłych wydatków kwalifikowalnych.

Warunki udzielenia wsparcia

Zakres tematyczny operacji:

Przedmiotem naboru jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cel ogólny I. Promowanie włączenia społeczności lokalnej LGD Puszcza Knyszyńska poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i  kulturalnych oraz aktywizację społeczno-zawodową społeczności zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2020(23) r., cel szczegółowy I.1. Integracja i aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców LGD Puszcza Knyszyńska, przedsięwzięcie I.1.4 Wsparcie rodzin w społecznościach lokalnych, zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD – Puszcza Knyszyńska 2014-2020, oraz wpisującym się w cele szczegółowe Działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego określone dla Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, typ projektu nr 10. 

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Puszcza Knyszyńska w ramach przedsięwzięcia przewiduje się wsparcie projektów przedkładanych przede wszystkim przez partnerów społecznych oraz partnerstwa instytucji, w zakresie wsparcia rodzin z obszaru LGD Puszcza Knyszyńska, na rzecz wzmocnienia ich roli i funkcji. Projekty służyć będą rozwijaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesieniu świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny. 

Przewiduje się wsparcie działań przewidzianych w projektach dotyczących konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, rodzinnego (w tym specjalistycznego), pedagogicznego, psychologicznego, terapii dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacje, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, organizacja grup wsparcia lub grup samopomocowych.

Ponadto projekty dotyczyć będą również wsparcia dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi. W ramach przedsięwzięcia finansowane będą przede wszystkim projekty w pełni lub częściowo realizowane przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe.

Kto może składać wnioski?

W ramach Działania 9.1, zgodnie z SZOOP RPOWP 2014-2020, o dofinansowanie projektu mogą ubiegać się Lokalne Grupy Działania oraz inne podmioty z obszaru realizacji LSR lub realizujące projekty na obszarze LSR z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów), w szczególności: 

 • jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki organizacyjne,
 • partnerstwo JST z jednostkami spoza sektora publicznego,
 • instytucje pomocy i integracji społecznej,
 • publiczne i prywatne instytucje opieki medycznej,
 • jednostki organizacyjne systemów wsparcia rodziny i pieczy zastępczej,
 • podmioty ekonomii społecznej
 • organizacje pozarządowe.

Forma prawna Beneficjenta musi być zgodna z klasyfikacją form prawnych podmiotów gospodarki narodowej określonych w § 7 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń.

Na co można otrzymac dofinansowanie?

Zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020  (dalej jako SZOOP RPOWP 2014-2020) oraz Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyńska w ramach niniejszego naboru wsparciem będą objęte projekty dotyczące typu projektu nr 10 w ramach Działania 9.1  RPOWP, tj.:

Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym:

10a) Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne, kluby młodzieżowe organizujące zajęcia socjoterapeutyczne lub z programami socjoterapeutycznymi; 

10b) Wsparcie rodzin (w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej) w rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny poprzez konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne i poradnictwo rodzinne specjalistyczne, poradnictwo pedagogiczne, psychologiczne, terapia dla rodzin dotkniętych przemocą, mediacja, usługi dla rodzin z dziećmi, w tym usługi opiekuńcze i specjalistyczne, pomoc prawna, grupy wsparcia lub grupy samopomocowe

Kryteria wyboru operacji

Założenia operacji powinny wpisywać się w Lokalne Kryteria Wyboru Operacji, zawarte w Karcie oceny wniosku i wyboru operacji (Załącznik do Ogłoszenia) wedle których Rada LGD dokonuje wyboru operacji. 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 19 punktów.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia:

Warunki udzielenia wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD stanowią załącznik do Ogłoszenia. 

Finanse

Wysokość limitu środków w ramach ogłoszonego naboru wynosi 110 910,69  PLN.

Beneficjent (Wnioskodawca) jest zobowiązany do wniesienia do projektu wkładu własnego stanowiącego minimum 5%  wydatków kwalifikowanych. 

Maksymalny % poziomu dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 95%.

Reklama