Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Nabór ofert w trybie art. 19a - małe dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom...

Reklama
Nabór ofert w trybie art. 19a - małe dotacje w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Nabór od 03.10.2022 do 15.11.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 17,99 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci, Osoby uzależnione

UWAGA WAŻNE: WKŁAD WŁASNY WYMAGANY !

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Przedmiotem konkursu jest:

wsparcie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami.

2. Celem realizacji zadania jest:

- opóźnianie inicjacji alkoholowej, narkotykowej, tytoniowej oraz wzrost świadomości społecznej w obszarze uzależnień, w tym behawioralnych;

- pomoc osobom i rodzinom zmagającym się z problemami wywołanymi uzależnieniami (dzieci i osoby dorosłe), wsparcie w sytuacji kryzysu i bezradności

poprzez prowadzenie pracy streetworkingowej/networkingowej - na rzecz społecznosci lokalnej z osiedla:

1) Bielawy z wykorzystaniem infrastruktury świetlicy osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 114 a w Toruniu prowadzonej przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych,

2) Podgórz z wykorzystaniem infrastruktury świetlicy osiedlowej przy ul. 63 Pułku Piechoty 77 w Toruniu prowadzonej przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych.

3. Zadanie ma uwzględniać:

- działania animacyjne i socjoterapeutyczne prowadzone w terenie, w naturalnym środowisku funkcjonowania dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym/wykluczonych, które wychowują się w rodzinach wykazujących bezradność opiekuńczo-wychowawczą,

- pracę zespołu streetworkera/-ów, networkera/-ów - tam, gdzie dzieci i młodzież spędza najwięcej czasu, czyli na realnych i wirtualnych toruńskich podwórkach i ulicach,

- pomoc w nauce oraz ogólnopojętą organizację czasu wolnego i rozwoju zainteresowań dzieci, które zostaną poznane podczas działań na podwórkach.

4. Formy pracy:

1) pedagogika podwórkowa - skierowana w szczególności do dzieci i młodzieży z utrudnioną socjalizacją, realizowana przez wychowawców podwórkowych w ramach profilaktyki selektywnej i wskazującej,

2) streetworking/pedagogika ulicy - skierowana do dzieci i młodzieży spędzającej większość czasu na ulicy, realizowana przez pedagogów ulicy, w ramach profilaktyki ukierunkowanej na jednostki i grupy zwiększonego ryzyka (wykluczone bądź zagrożone wykluczeniem społecznym, a będący elementem dotarcia do dzieci z podwórek),

3) networking - skierowany do dzieci i młodzieży spędzającej czas on-line.

Celem stretworkera jest poprzez obecność wpływać na zmiany zachowań podopiecznych z bardziej na mniej ryzykowne.

Networker to pedagog towarzyszący podopiecznym także w miejscu przebywania podopiecznych, lecz przestrzenią spotkania oraz prowadzenia jest dziś wszędzie obecny Internet (media społecznościowe, aplikacje typu TikTok, Instagram, serwisy gier itp.).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zarządzenie PMT 107/2020 z dnia 24.06.2020 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert:
http://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255947

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


DLA KOGO?

Podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym stowarzyszenia zwykłe, które powstały po 20.05.2016 r. lub dokonały zmian zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o stowarzyszeniach – jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku w zakresie zadania - mogą starać się o dotację z budżetu Gminy Miasta Toruń na realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).


O JAKĄ KWOTĘ MOŻNA SIĘ STARAĆ?

 • Kwota dofinansowania lub finansowania zadania w trybie tzw. uproszczonym lub małych zleceń nie może przekroczyć 10.000 zł.
 • W danym roku kalendarzowym łączna kwota środków finansowych przekazana z  budżetu Gminy Miasta Toruń tej samej organizacji na realizację zadań publicznych w trybie uproszczonym nie może przekroczyć 20.000 zł.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni. 


TERMIN SKŁADANIA OFERT

 • Nabór trwa cały rok.
 • Ze względów organizacyjnych, prosimy o składanie ofert w trybie pozakonkursowym, co najmniej 30 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem planowanego zadania.

 

REALIZACJĘ OFERTY UZNAJE SIĘ ZA NIECELOWĄ JEŚLI ZACHODZI CO NAJMNIEJ JEDNA Z NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNOŚCI:

 1. proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń przekracza 80% całkowitych kosztów realizacji zadania;
 2. oferta została złożona później niż 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji zadania publicznego;
 3. oferta została złożona w trakcie prowadzonej procedury otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w tym zakresie;
 4. zadanie nie odpowiada zakresowi działalności statutowej oferenta;
 5. określone w ofercie cele i rezultaty zadania nie są zbieżne z programami i strategiami obowiązującymi w Gminie Miasta Toruń;
 6. realizacja zadania wskazanego w ofercie nie jest możliwa;
 7. uwzględnione przez oferenta działania lub wskazane w ofercie sposoby monitorowania wskaźników nie pozwalają na ocenę lub nie zapewnią osiągnięcia zakładanych rezultatów;
 8. oferta nie zawiera informacji o możliwości realizacji zadania przez oferenta, w tym o posiadanych zasobach, które będą wykorzystywane przy realizacji zadania (rzeczowych, kadrowych);
 9. szacunkowe koszty realizacji zadania są nieadekwatne do planowanych działań i rezultatów.

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 proponowana kwota dofinansowania z budżetu Gminy Miasta Toruń nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów realizacji zadania (§ 3 ust. 2 pkt 1 Zarządzenia nr 107/2020 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24.06.2020 r.)

 

 PROCEDURA

 WEJDŹ NA: https://www.orbitorun.pl/index.php/page/dotacje

 • Przygotować i złożyć ofertę na realizację zadania elektronicznie za pomocą GENERATORA OFERT witkac.pl oraz złożytć w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT witkac.pl zawierający zgodną sumę kontrolną (pojęcie „sumy kontrolnej” oznacza numer automatycznie nadany przez GENERATOR OFERT  po zakończeniu procesu wypełnienia oferty i jej złożeniu) lub w okresie obowiązywania obostrzeń sanitarnych złożyć za pomocą poczty elektronicznej lub platformy ePUAP.
 •  Dołączyć wymagane załączniki:
 1. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym - potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji;
 2. W  przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów);
 3. Statut organizacji potwierdzony za zgodność z oryginałem;
 4. Wykaz działań promocyjnych.
 • W sytuacji unieruchomienia GENERATORA OFERT złożyć ofertę wyłącznie w wersji papierowej.
  W razie wystąpienia ww. okoliczności, informacja w tej sprawie zostanie podana do publicznej wiadomości w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.torun.pl (w dziale „Ogłoszenia PMT”) oraz w miejskim serwisie informacyjnym dla organizacji pozarządowych orbiToruń: www.orbitorun.pl.
 • Oferty w wersji papierowej stanowiącej wydruk z GENERATORA OFERT  złożyć do właściwej jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta Torunia - w przypadku tego nabory do Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej. W przypadku uznania za celową realizację zgłoszonego zadania - w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty jest ona upubliczniana, tj. zamieszczana:
  1. W Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.torun.pl (w dziale "Ogłoszenia PMT"),
  2. Na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia, serwis dla ngo: www.orbiToruń.pl,
  3. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Torunia.
 • W terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, każdy może zgłosić do niej uwagi i przesłac do odpowiedniego wydziału.
 • Po rozpatrzeniu tych uwag zawierana jest z  organizacją pozarządową umowa dotycząca realizacji zadnia publicznego.
 • Sprawozdanie z realizacji zadania należy sporządzić wg uproszczonego wzoru sprawozdania określonego w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz.U. z 2018 poz. 2055).

 

PRZED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAPOZNAJ SIĘ Z PRAWEM, PRZEPISAMI I ZASADAMI ZWIĄZANYMI Z POZAKONKURSOWYM TRYBEM UDZIELANIA DOTACJI.

 

PODSTAWA PRAWNA

 • art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001057
 • Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002057/O/D20182057.pdf
 • Komunikat Prezydenta Miasta Torunia w sprawie wprowadzenia nowego sposobu składania przez organizacje pozarządowe uproszczonych ofert dot. realizacji zadań publicznych gminy (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie): https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1256027
 • Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia 107/2020 w sprawie ustalenia zasad postępowania przy zlecaniu organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert: https://www.bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1255947

 

 

 

 

Źródło: Urząd Miasta Torunia

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama