Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st...

Reklama
Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w 2022 roku
Nabór od 30.09.2022 do 21.11.2022 11:49
Dzielnica Wola
Łączny budżet 9,65 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Małe dotacje w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w Dzielnicy Wola   m.st. Warszawy m.st. Warszawy - Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

  • termin realizacji zadania nie dłuższy niż 90 dni 
  • sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.
  • termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana

Przy wykonaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie, zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, do zapewnienia dostępności w zakresie minimalnym w ramach realizowanego zadania publicznego:

  • w obszarze dostępności architektonicznej,

  • w obszarze dostępności cyfrowej,
  • Oferent powinien wskazać, w jaki sposób zapewni realizację wymagań z art. 6 i/lub art. 7 ww. ustawy w odniesieniu do założonych w projekcie konkretnych form wsparcia. Informacje o projektowanym poziomie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach zadania w obszarze architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjno-informacyjnym lub przewidywanych formach dostępu alternatywnego oferent powinien zawrzeć w ofercie.

  • w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

 

Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama