Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Prowadzenie w 2023 roku Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej na terenie Gminy Radzymin

Reklama
Nabór od 29.09.2022 do 23.10.2022 23:59
Urząd Miasta i Gminy Radzymin
Łączny budżet 300 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 300 tys. PLN
Młodzież, Organizacje pozarządowe, Rodziny, Dzieci, Osoby uzależnione
Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym poprzez wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży z rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych poprzez realizację zadania publicznego w przedmiocie prowadzenia Placówki Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej.

Cele zadania:
a) wspieranie rodziny w zakresie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych z terenu gminy Radzymin,
b) prowadzenie działalności edukacyjnej, opiekuńczej i wychowawczej,
c) pomoc dzieciom i młodzieży w nauce,
d) organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych,
e) organizacja zajęć sprzyjających rozwojowi zainteresowań, zabaw oraz zajęć sportowych 
i kulturalnych,
f) wsparcie pedagogiczne i psychologiczne,
g) propagowanie zdrowego stylu życia, edukacja z zakresu profilaktyki uzależnień,
h) organizacja wyjazdów, wycieczek i innych,
i) praca z rodziną dziecka i młodzieży,
j) współpraca z placówkami oświatowymi i innymi instytucjami działającymi w sferze pomocowej.

1) Uczestnicy/odbiorcy zadania:

Co najmniej 30 dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – dwie grupy wiekowe po 15 dzieci:

  • grupa pierwsza w przedziale wiekowym 6-12, 
  • grupa druga w przedziale wiekowym 13-18, 
    zamieszkałych na terenie Gminy Radzymin, pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych.  

2) Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

a) Zapewnienie wsparcia rodzinie poprzez objęcie dzieci i młodzieży opieką i wychowaniem przez placówkę, w dni robocze od poniedziałku do piątku, z możliwością przerwy wakacyjnej trwającej nie dłużej niż 1 miesiąc. 
b) Zapewnienie uczęszczającym do placówki dzieciom i młodzieży opieki i wychowania poprzez organizację zajęć mających na celu:
• pomoc w nauce, 
• organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe, 
• rozwój zainteresowań,
• realizację działań profilaktycznych z zakresu uzależnień (chemicznych, behawioralnych).
c) W razie potrzeby - zapewnienie uczęszczającym do placówki dzieciom i młodzieży posiłku dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania w placówce, ze wskazaniem na posiłek ciepły

Reklama