Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Asystenci kulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach 2022-2023

Reklama
Nabór od 26.09.2022 do 17.10.2022 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Asystenci kulturowi w warszawskich szkołach i przedszkolach 2022-2023.

Adresatami zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia) mieszkającej lub uczącej się w Warszawie. Wymagane jest włączenie w działania rodziców /opiekunów.

Informacje i warunki dotyczące realizacji zadania

Uczniowie podlegający obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, którzy nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą językiem kraju pochodzenia. Pomocy takiej udziela się, nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Asystent kulturowy – jak potocznie jest nazywany - to osoba znająca ojczysty język uczniów niebędących obywatelami polskimi. Jeśli jest obecny w szkole, dzieci mogą się z nim porozumieć, co jest ważnym czynnikiem wpływającym na ich poczucie bezpieczeństwa i przynależności. Zazwyczaj asystenci jako pierwsi niosą wzorce kulturowe (są „ambasadorami kulturowymi”). Wspierają uczniów w procesie adaptacji i integracji - często zabierają głos w ich imieniu.

Zadanie obejmuje realizację działań w następujących obszarach:

 1. Praca z uczniem (dotyczy uczniów szkół)- wsparcie ucznia w trakcie lekcji i zajęć pozalekcyjnych, pomoc w odrabianiu lekcji, wzmacnianie kompetencji językowych ucznia, wyjaśnianie różnic kulturowych i religijnych, wsparcie w nawiązywaniu relacji rówieśniczych i w kontaktach z nauczycielami i pracownikami szkoły;
 2. Wsparcie rodzica/opiekuna (dotyczy przedszkolaków i uczniów) – wsparcie rodziców w komunikacji ze szkołą, przedszkolem m.in. tłumaczenie językowe, uczestnictwo wspólnie z rodzicem w zebraniach dla rodziców;
 3. Współpraca ze szkołą/przedszkolem – współpraca z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami klas/oddziałów, pedagogiem szkolnym, którzy mogą wspomóc proces integracji dziecka w szkole/przedszkolu.
 4. System wsparcia merytorycznego asystentów kulturowych - zapewnienie asystentom wsparcia merytorycznego, umożliwiającego doskonalenie ich kompetencji i wymianę doświadczeń. Działaniami można objąć również osoby pracujące już w szkołach i przedszkolach w Warszawie w roli asystentów międzykulturowych lub pomocy nauczyciela. 

Istotna przy ocenie oferty będzie kompleksowość działań, uwzględnienie wszystkich wspomnianych wyżej obszarów.

Opis zadania powinien zawierać szczegółowe informacje o liczbie planowanych asystentów i ich kwalifikacjach/doświadczeniu/znajomości języków obcych, o planowanej liczbie uczniów objętych wsparciem, o wymiarze godzin i rodzaju wsparcia. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji adresatów zadania oraz sposób wyboru szkół i przedszkoli, z którymi zostanie nawiązana współpraca w ramach tego zadania.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

 1. Oferent, którego oferta zostanie wybrana do realizacji, będzie zobowiązany do:
  1. dopełnienia wszelkich formalności dotyczących zatrudnienia przez Oferenta asystenta kulturowego,
  2. zawarcia stosownych porozumień ze szkołą/przedszkolem (w zakresie realizacji zadania),
  3. zapewnienia ochrony danych osobowych uczniów i rodziców będących adresatami zadania (przetwarzanie danych osobowych),
  4. przekazania listy szkół i przedszkoli, w których będą działać asystenci kulturowi.
 2. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.
 3. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania aktualnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.
 4. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405).
 5. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.
 6. W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, m.in. jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2020-2022. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama