Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na...

Reklama
Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium
Nabór od 26.09.2022 do 17.10.2022 16:00
Biuro Edukacji
Łączny budżet 2,21 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Edukacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Nauka języka polskiego - wsparcie edukacyjne osób przybyłych z Ukrainy w wyniku konfliktu zbrojnego na jej terytorium.

W ramach zadania Oferent może realizować następujące działania:

  1. organizacja szkoleń/warsztatów/kursów i innych form nauki języka polskiego dla dzieci i młodzieży z Ukrainy, dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości uczestników zadania. Adresatami zadania są dzieci i młodzież (od ukończenia 3. roku życia do ukończenia szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku osób niepełnosprawnych do 24. roku życia) przybyła z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r., mieszkająca obecnie w Warszawie. Działania kierowane są do dzieci i młodzieży przebywającej w Warszawie/ uczącej się w warszawskich szkołach / korzystającej z edukacji zdalnej prowadzonej na terenie m.st. Warszawy. Dopuszcza się możliwość prowadzenia szkoleń/warsztatów/kursów i innych form nauki języka polskiego dla ich rodziców/opiekunów. Działania powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych. Dopuszcza się ich realizację w formie zajęć stacjonarnych lub online. Istnieje możliwość prowadzenia działań integracyjnych z dziećmi i młodzieżą warszawską. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji odbiorców zadania.
  2. organizacja szkoleń/warsztatów/kursów i innych form nauki języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy do Warszawy po 24 lutego 2022 r. pracujących w szkołach i przedszkolach w Warszawie w roli pomocy nauczyciela. Działania powinny być prowadzone w formie zajęć grupowych. Dopuszcza się ich realizację w formie zajęć stacjonarnych lub online. W ofercie należy szczegółowo opisać sposób rekrutacji odbiorców zadania.
  3. przygotowaniu materiałów, narzędzi edukacyjnych wspomagających naukę języka polskiego osób z Ukrainy.

Celem działania jest – w zależności od wieku odbiorcy - opanowanie podstawowego zasobu słownictwa, reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych oraz wymowy i intonacji umożliwiających komunikowanie się z rodzimymi i nierodzimymi użytkownikami języka polskiego w oficjalnej i nieoficjalnej odmianie języka.

Przy planowaniu działań, warto zwrócić szczególną uwagę, aby w zadaniu uwzględnione zostały działania mające na celu wzmocnienie komunikacji w języku polskim w podstawowych sytuacjach codziennych związanych z organizacją życia w Polsce, nabycie umiejętności pisania krótkich tekstów i rozumienia najważniejszych treści i intencji w nich zawartych, poszerzenie wiedzy o kulturze polskiej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 18 lutego 2011 r. w sprawie ramowego programu kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców).

W ramach realizacji zadania możliwa jest współpraca z Centrum Edukacji i Rozwoju (ul. Towarowa 25a - https://edukacja.um.warszawa.pl/centrum-edukacji-i-rozwoju) w zakresie rekrutacji oraz udostępniania pomieszczeń.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

 

Obowiązki Oferenta wyłonionego w konkursie

  1. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do przekazania, na wezwanie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, szczegółowych informacji umożliwiających przeprowadzenie kontroli merytorycznej zadania.
  2. Realizacja zadania publicznego jest możliwa dzięki wsparciu finansowemu zapewnionemu przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF. Oferent, który otrzyma dotację będzie dodatkowo zobowiązany do stosowania logotypu przygotowanego przez UNICEF oraz składania uproszczonych sprawozdań z realizacji zadania na wezwanie Biura Edukacji.
  3. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania aktualnych wytycznych przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia.
  4. Oferent, który uzyska wsparcie m.st. Warszawy, będzie zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405).
  5. Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do scenariuszy i innych utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons). W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora stosownej informacji dotyczącej finansowania utworu ze środków Miasta.
  6. W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

 

Informacje dotyczące oceny ofert

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, m.in. jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2020-2022, w tym projektów realizowanych na rzecz osób z Ukrainy przybyłych do Warszawy w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa. Istotne jest doświadczenie oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama