Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Konkurs na inicjatywy z zakresu Zielonej transformacji

Reklama
Nabór od 15.09.2022 do 15.11.2022 23:59
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
Łączny budżet 2,5 mln EUR
Do 100% dofinansowania
Dotacje od 50 tys. do 250 tys. EUR
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, działające jako Krajowy Punkt Kontaktowy dla Funduszy Norweskich i EOG - ogłasza otwarty nabór na dofinansowanie inicjatyw dwustronnych pomiędzy Polską a Norwegią w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej finansowanych z Funduszy Norweskich i EOG.

Celem niniejszego naboru jest nawiązanie współpracy między Polską a Norwegią. Wszystkie inicjatywy muszą być realizowane we współpracy dwustronnej pomiędzy podmiotami z Polski i Norwegii.

Zakres tematyczny i harmonogram

Celem naboru jest wsparcie dwustronnych inicjatywy pomiędzy polskimi i norweskimi podmiotami w obszarze zielonej transformacji, czyli transformacji niezbędnej do sprostania zmianom klimatycznym i wyzwaniom środowiskowym.

Nabór wniosków dotyczy następujących obszarów: energia odnawialna i inne formy czystych rozwiązań energetycznych, transport bezemisyjny, w tym zielona żegluga, inteligentne/zrównoważone rozwiązania miejskie, wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, gospodarka o obiegu zamkniętym.

Podana lista nie wyczerpuje obszarów kwalifikujących się do wsparcia, ponieważ rozpatrzeniu mogę być poddane propozycje projektów także z innych dziedzin, o ile wykaże się ich znaczenie dla zielonej transformacji.    

Okres realizacji inicjatyw wynosi do 12 miesięcy.

Budżet naboru, udział kwoty dofinansowania w kosztach kwalifikowanych inicjatywy, minimalna i maksymalna kwota dofinansowania 

Ogólna wartość budżetu przeznaczonego na nabór wynosi 2,5 miliona euro.

Udział dofinansowania wynosi 100% całkowitych kosztów kwalifikowalnych inicjatywy, tzn.  współfinansowanie nie jest wymagane.

Minimalna kwota dofinansowania to 50 000 euro, a maksymalna - 250 000 euro.

Kwalifikujący się kandydaci i partnerzy

Wnioskodawcą lub partnerem może być każdy podmiot, organizacja publiczna lub prywatna, komercyjna lub niekomercyjna i pozarządowa, mająca siedzibę jako osoba prawna w Polsce lub w Norwegii.

Każdy wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek. Każdy partner może być partnerem tylko w jednej inicjatywie.

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać pisemne zobowiązania partnerów lub umowę partnerską. Umowa partnerska musi zostać zawarta najpóźniej do dnia zawarcia umowy na realizację inicjatywy dwustronnej (o ile zostanie jej przyznane dofinansowanie). 

Kwalifikujące się działania

Za kwalifikowane uznaje się wszelkie działania zgodne z art. 8 ust. 8 Regulacji oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych, zacieśnianie współpracy oraz pogłębianie wzajemnej wiedzy i zrozumienia między Polską a Norwegią w obszarze zielonej transformacji. Przedmiotem wsparcia są zrównoważone partnerstwa, w których wszystkie strony czerpią korzyści ze współpracy, a wnioskodawca i partner (partnerzy) planują i wdrażają inicjatywę we współdziałaniu.

Inicjatywa musi być zgodna z obowiązującymi zasadami przyznawania pomocy publicznej.

Wydatki kwalifikowane

Kwalifikowalność wydatków uwarunkowana jest nawiązaniem współpracy mającej wyraźny i faktyczny charakter partnerski, służącej wymiernemu celowi wzmocnienia stosunków dwustronnych między Polską a Norwegią.

Za kwalifikowane uznane zostaną jedynie te wydatki, które poniesiono zgodne z ogólnymi zasadami kwalifikowalności wydatków, określonymi w Artykule 8.2 Regulacji.

Koszty zarządzania (w tym koszty ogólne, jeśli dotyczy) nie mogą stanowić więcej niż 10% budżetu inicjatywy. Koszt raportu z audytu (będącego obowiązkowym dowodem poświadczającym poniesienie wydatków) nie mieści się w kategorii kosztów zarządzania, ale jest kosztem kwalifikowalnym w ramach inicjatywy.

Przebieg naboru

Wnioski należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej przy użyciu wzoru w załączniku.

Zgłoszenia należy składać od 15.09.2022 do 15.11.2022 do końca dnia na adres e-mail: green.call@mfipr.gov.pl

Reklama