Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja konferencji w ramach prowadzenia kampanii o tematyce przeciwdziałania przemocy (II)

Reklama
Nabór od 23.09.2022 do 17.10.2022 15:30
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Urząd Miasta Kołobrzeg, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Kołobrzeg ds. Uzależnień ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja konferencji w ramach prowadzenia kampanii o tematyce przeciwdziałania przemocy (II).

Jednostka Samorządu Terytorialnego ogłaszająca konkurs ofert.

Gmina Miasto Kołobrzeg

ul. Ratuszowa 13

78-100 Kołobrzeg

NIP: 671-169-85-41

 

Rodzaj zadania.

Organizacja konferencji w ramach prowadzenia kampanii o tematyce przeciwdziałania przemocy

Forma wsparcia zadania.

Zlecenie realizacji zadania nastąpi w formie wsparcia.

Maksymalna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

Na realizację zadania Gmina Miasto Kołobrzeg planuje przeznaczyć nie więcej niż 20 000,00 zł.

 • Przedmiotem postępowania konkursowego jest zorganizowanie na terenie Miasta Kołobrzeg jednodniowej konferencji, która zakończy cykl wydarzeń w ramach 16 Dni Przeciwko Przemocy.
 • Proponowany termin to 9 grudnia 2022 r. (piątek)
 • Oferent wykaże przygotowanie merytoryczne do prowadzenia zadania, tj. dysponuje potencjałem kadrowym i organizacyjnym niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia zadania.
 • Zadanie winno być kierowane do mieszkańców Gminy Miasto Kołobrzeg, w szczególności do instytucji i służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz tworzących lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Możliwe jest poszerzenie grona potencjalnych odbiorców zadania poprzez transmisję, retransmisję lub publikację materiałów z konferencji, nagrań wystąpień w formule ogólnodostępnej dla zainteresowanych mieszkańców.
 • W ramach złożonej oferty oferent zaproponuje tematykę konferencji wokół której zbudowane zostaną poszczególne wystąpienia i panele dyskusyjne.
 • Oferent, którego oferta zostanie wyłoniona w ramach niniejszego konkursu jest obowiązany do przedstawienia na 30 dni przed terminem konferencji listy proponowanych prelegentów i uzyskania akceptacji organizatora konkursu.
 • Miejscem realizacji zadania będzie lokal posiadający min. 200 miejsc siedzących, wyposażony w odpowiednie do realizacji zadania nagłośnienie, ekran do publikacji materiałów wizualnych, scenę, podest lub inne miejsce umożliwiające poprowadzenie wystąpień i dyskusji. Koszt wynajęcia lokalu oraz obsługi technicznej jest kosztem kwalifikowanym.
 • Oferent zapewni uczestnikom konferencji serwis kawowy, którego koszt nie może stanowić więcej, niż 20% kwoty wnioskowanej dotacji oraz dostęp do materiałów konferencyjnych.
 • Wszelkie materiały publikowane w celu zorganizowania konferencji (ulotki plakaty, zaproszenia, w tym eksponowane podczas konferencji muszą zostać zaakceptowanie przez przedstawiciela Gminy Miasto Kołobrzeg, będącej organizatorem konkursu.
 • Zadanie będzie realizowane przez Oferenta z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z odrębnych przepisów.
 • Podmiot realizujący zadanie zapewni dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy lub dostęp alternatywny).
 • Sposób zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zostanie przez oferenta określony w składanej ofercie konkursowej.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama