Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 23.09.2022 do 02.10.2022 23:59
Sport - CUW i GCKiP
Łączny budżet 12,362 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN

Opis naboru:

W konkursie mogą uczestniczyć podmioty, o których mowa w art. 3  ust.3  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022r.  poz. 1327 ze zm.).  Oferty należy składać na zadania, których wartość nie przekracza 10.000,00 zł, a łączna kwota środków finansowych przekazana tej samej organizacji w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20.000,00 zł w trybie określonym w art. 19a ust.1 w/w ustawy. Termin realizacji zadania nie jest dłuższy niż 90 dni.

 

Wymagania formalne:

  1. Oferta powinna być złożona przy pomocy serwisu  internetowego Witkac.pl. Organizator konkursu  dopuszcza złożenie oferty w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Kobylnica w przypadku awarii systemu Witkac.pl potwierdzonej przez podmiot odpowiedzialny za utrzymanie tego systemu , wyłącznie w sytuacji,  w której nie jest możliwe złożenie oferty w trybie elektronicznym z zachowaniem terminu,
  2. Potwierdzenie złożenia oferty należy wydrukować ze strony internetowej serwisu i opatrzyć  podpisami przez  osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z danymi  z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji i niezwłocznie złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy Kobylnica, ul. Główna 20. W razie zaistnienia zmian upoważnień w trakcie procedury wyłaniania ofert do realizacji należy niezwłocznie, w formie pisemnej, poinformować o tym fakcie Urząd Gminy Kobylnica.
  3. Oferty złożone w Generatorze, bez złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty (nie później niż do dnia 03.10.2022r.), nie podlegają dalszej procedurze oceny oferty.

 

Do oferty należy załączyć:

  1. Kopię odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym,
  2. Statut organizacji lub inny dokument określający przedmiot działalności pożytku publicznego organizacji zgodny z zakresem ogłoszonym w konkursie,
  3. Kopię polisy ubezpieczeniowej OC organizacji obejmującej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego zadania publicznego co najmniej przez okres jego realizacji. W przypadku, gdy organizacja nie posiada polisy, a w ciągu roku realizuje wyłącznie zadanie przedstawione w ofercie, może zamieścić w niej informację, że zobowiązuje się do wykupienia polisy OC, w przypadku uzyskania dotacji od Gminy Kobylnica. Koszt ubezpieczenia należy uwzględnić w kosztorysie zadania pod warunkiem, że obejmuje albo dotyczy ono ściśle realizowanego zadania, a okres ubezpieczenia odpowiada okresowi realizacji zadania (w przypadku, gdy okres ubezpieczenia wykracza poza okres realizacji zadania, koszt ubezpieczenia można uwzględnić w kosztorysie wyłącznie proporcjonalnie do okresu realizacji zadania). Dokument potwierdzający zawarcie umowy z ubezpieczycielem należy dostarczyć  niezwłocznie po przyznaniu dotacji,
  4. Oświadczenie, że w stosunku do wnioskodawcy nie są prowadzone postępowania egzekucyjne oraz wnioskodawca nie posiada zaległości wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub organów podatkowych, oraz że w stosunku do wnioskodawcy nie zachodzą przesłanki ogłoszenia upadłości 
Źródło: Urząd Gminy Kobylnica

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama