Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs ofert: Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 21.09.2022 do 13.10.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 2,244 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie dwóch placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego we Wrocławiu.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zapewnienie opieki i wychowania dzieciom pozbawionym trwale lub okresowo opieki rodziny własnej.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Rozpoczęcie od 01.11.2022 roku, zakończenie do 31.12.2023 roku.

UWAGA: W ofercie należy wpisać rzeczywisty okres realizacji zadania publicznego, który nie będzie wykraczał poza wskazane terminy.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie będzie realizowane przez zapewnienie w dwóch placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego łącznie 28 miejsc dzieciom i młodzieży pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodziny własnej. Placówki zapewniają całodobową opiekę nad beneficjentami, ich wychowanie, zabezpieczają im odpowiednie warunki rozwoju oraz przygotowują do samodzielnego życia, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadanie w szczególności polega na:
1. wychowaniu i zapewnieniu dziecku całodobowej opieki oraz zaspokojeniu jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych;
2. realizowaniu przygotowanego we współpracy z asystentem rodziny planu pomocy dziecku;
3. umożliwieniu kontaktu dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba, że sąd postanowi inaczej;
4. podejmowaniu działań w celu powrotu dziecka do rodziny;
5. zapewnieniu dziecku dostępu do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
6. objęciu dziecka działaniami terapeutycznymi;
7. zapewnieniu dziecku korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych;
8. prowadzeniu niezbędnej dokumentacji wymaganej przez przepisy właściwe do realizacji zadania i MOPS.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu Miejskiego Wrocławia prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama