Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Chcesz dostawać artykuły wybrane przez redakcję ngo.pl specjalnie dla Ciebie? Przeczytaj najciekawsze teksty publicystyczne. Zamów bezpłatny newsletter Magazyn NGO.PL na weekend!

Konkurs KCPU: Profilaktyka uzależnień

Reklama
Nabór od 20.09.2022 do 06.10.2022 23:59
Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom
Łączny budżet 6,295 mln PLN
Do 97% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Kobiety, Osoby uzależnione
Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom ogłosił konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

Dyrektor Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, działając na podstawie: art. 13 pkt 1 w związku z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.1608); Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (Dz. U. z 2021r. poz.642); ogłasza konkurs ofert na realizację w 2023 r. zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka uzależnień.

OBSZAR NARODOWEGO PROGRAMU ZDROWIA NA LATA 2021-2025:

2.1. ZINTEGROWANE PRZECIWDZIAŁANIE UZALEŻNIENIOM

Zadanie NPZ 2.1.1 Edukacja zdrowotna i profilaktyka uzależnień (uniwersalna, selektywna, wskazująca) realizowana zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

I. Realizacja programów profilaktyki selektywnej, 2 200 000,00

II. Aktualizacja treści w serwisach www.dopalaczeinfo.pl, 50 000,00

III. Edukacja publiczna z zakresu profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych w grupie dzieci i młodzieży- artykuły w prasie, 450 000,00

Zadanie NPZ 2.1.5 Poszerzanie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej i opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i ich rodzin

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

IV. Organizacja Ogólnopolskich/ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym w placówkach wsparcia dziennego, 800 000,00

Zadanie NPZ 2.1.7 Redukcja szkód, leczenie, rehabilitacja i reintegracja społeczna osób uzależnionych oraz ich bliskich

Nr zadania Nazwa zadania konkursowego Kwota na zadanie w 2023 r. w zł

V. Programy reintegracji społecznej i zawodowej adresowane do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem zadań specjalnych kierowanych do kobiet w ciąży oraz matek dzieci do lat 6, z zapewnieniem opieki nad dziećmi, 1 595 000,00

VI. Działania z zakresu ograniczania szkód zdrowotnych i społecznych ukierunkowanych na profilaktykę HIV, HCV, HBV i innych chorób zakaźnych wśród osób używających narkotyków, 500 000,00

VII. Utworzenie i prowadzenie Centrów Zintegrowanej Pomocy i Redukcji Szkód, 700 000,00

Kwota środków publicznych przeznaczonych w konkursie na realizację powyższych zadań wynosi w 2023 roku 6 295 000,00 zł (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Oferty o udzielenie dofinansowania na realizację zadań należy składać w terminie do dnia 10 października 2022 r. do siedziby Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy ul. Dereniowej 52/54, 02-776 Warszawa (zwanego dalej: Centrum lub Dysponent), za pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896), tj. Poczty Polskiej S.A. z siedziba w Warszawie (oddanie oferty w ww. terminie w polskiej placówce pocztowej
równoznaczne jest ze złożeniem oferty do siedziby Centrum) lub bezpośrednio w siedzibie Centrum w godzinach pracy Centrum, tj. pomiędzy godziną 8.00 a 16.00, w dni powszednie tygodnia, tj. od poniedziałku do piątku.

Reklama