Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Powierzenie zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II Tura

Reklama
Nabór od 23.09.2022 do 14.10.2022 23:59
Wydział Promocji i Turystyki
Łączny budżet 17,8 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 17,8 tys. PLN
Urząd Miasta Torunia, Wydział Promocji i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie zadania w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa - II Tura.

I. Przedmiot konkursu  

 

1. Przedmiotem konkursu jest powierzenie realizacji zadań gminy w roku 2022 w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

2. Celem realizacji zadania jest wzmocnienie prestiżu Torunia poprzez rozwój przemysłu spotkań i wydarzeń.

 

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

  1. Realizacja zadania obejmuje promocję infrastruktury Torunia dla biznesu konferencyjnego MICE poprzez przygotowanie filmu promującego obiekty konferencyjno-kongresowe, jego dystrybucję internetową i mailingową oraz przygotowanie artykułu wraz z jego publikacją  w prasie branżowej poświęconej turystyce biznesowej.

2. Zadania, o których mowa wyżej powinny być wykonane m.in. poprzez:

  1. przygotowanie filmu promującego potencjał Torunia do organizacji spotkań, konferencji i kongresów,
  2. dystrybucję filmu na stronach branżowych poświęconych MICE,  mediach społecznościowych, w tym prowadzonych przez agencje eventowe oraz grupy zrzeszające organizatorów spotkań,
  3. przygotowanie i zapewnienie publikacji co najmniej 1 artykułu  w krajowej prasie branżowej poświęconej turystyce biznesowej lub w ramach dedykowanych przemysłowi spotkań stron,
  4. przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej powstałych w ramach projektu produktów do wybranych miast i convention bureau.

3. W przypadku wyboru oferty, realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia realizacji zadania.

 

 

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2022

 

1. Na realizację zadania w II turze w roku 2022 przeznacza się kwotę w wysokości:
17.800 zł. Łącznie w 2022 r. zaplanowano przeznaczenie kwoty 50.000 zł.

2. Kwoty te mogą ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:

  1. zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,
  2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,
  3. Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych GMT we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama