Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych

Reklama
Nabór od 20.09.2022 do 12.10.2022 16:00
Biuro Sportu i Rekreacji
Łączny budżet 130 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 130 tys. PLN
Młodzież
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Sportu i Rekreacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Zadanie dotyczy organizacji:

 1. Dużych imprez sportowych (w szczególności Mistrzostw Świata/Europy, Pucharów Świata/Europy, memoriałów, turniejów, mitingów, wyścigów) w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego.

C)  innych imprez, mających charakter powszechności, nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców.

W formularzu ofertowym, w punkcie „III – Opis zadania” - „3. syntetyczny opis zadania”, należy wskazać czy zadanie będzie realizowane w zakresie punktu A lub C.

W formularzu ofertowym, w punkcie „III. Opis zadania” – „1. Tytuł zadania publicznego”, należy wpisać nazwę własną imprezy.

A) Imprezy sportowe (memoriały, turnieje, zawody, mitingi, wyścigi), w dyscyplinach olimpijskich lub zaliczanych do Ogólnopolskiego Systemu Sportu Młodzieżowego

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji międzynarodowych zawodów sportowych,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • zgodność z przepisami współzawodnictwa sportowego w danej dyscyplinie zatwierdzonymi przez właściwy związek sportowy,
 • w przypadku imprez międzynarodowych liczba reprezentowanych państw,
 • udział w zawodach czołowych zawodników danej dyscypliny,
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie, przekrój kategorii wiekowych, liczba roczników,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem,
 • udział wolontariuszy,
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet),
 • różnorodność form promocji oraz ich atrakcyjność,
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową,
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC.

W przypadku organizacji imprez międzynarodowych o najwyższej randze sportowej (Mistrzostwa, Puchary: Świata/Europy), wymagane jest posiadanie przez oferenta przyznania organizacji zawodów, bądź zlecenia ich organizacji przez właściwą międzynarodową federację sportu.

W przypadku organizacji ogólnopolskich imprez mistrzowskich wymagane jest posiadanie zaświadczenia właściwego polskiego związku sportowego informujące o tym, że dana impreza znajdzie się w kalendarzu związku na 2022 rok, a jej organizacja została powierzona oferentowi.

W przypadku organizacji imprez krajowych przez właściwy polski związek sportowy, nie jest wymagane dołączenie zgody (nie dotyczy organizacji, których współzawodnictwo odbywa się w sporcie, w którym nie został utworzony polski związek sportowy).

Po otrzymaniu powiadomienia o przyznaniu dotacji, oferent będzie zobowiązany dostarczyć te dokumenty zgodnie z § 5 ust. 5 pkt. 4 ogłoszenia.

C)        innych imprez mających charakter powszechności, szczególnie nowatorskich i adresowanych do dużej liczby odbiorców.

Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę:

 • doświadczenie w organizacji imprez sportowych, kierowanych do szerokiej grupy uczestników i widzów, w tym doświadczenie w organizacji imprez o podobnym charakterze,
 • zapewnienie wykwalifikowanej kadry do realizacji zadania,
 • liczba zawodników biorących udział w imprezie,
 • posiadane zasoby sprzętowe oferenta niezbędne do realizacji zadania,
 • dotychczasowa współpraca oferenta z Miastem,
 • udział wolontariuszy,
 • zaangażowanie mediów (telewizja, radio, prasa, internet),
 • atrakcyjność dla widzów i/lub uczestników (np. oprawa, konkursy towarzyszące itp.),
 • koszt realizacji zadania wraz z kalkulacją finansową.
 • sposób zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Oferent jest zobowiązany do ubezpieczenia imprezy OC

Środki finansowe przyznane na realizację zadania Organizacja imprez sportowo rekreacyjnych (A, C) oferent będzie mógł przeznaczyć na

 • Koszty merytoryczne:
 • wynajem obiektów, urządzeń sportowych, sprzętu sportowego,
 • wyżywienie zawodników (z wyłączeniem zakupu słodyczy), woda,
 • zakwaterowanie uczestników,
 • obsługę techniczną,
 • obsługę sędziowską,
 • ubezpieczenie OC imprezy,
 • opiekę medyczną,
 • transport zawodników/sprzętu,
 • zakup nagród (puchary, medale, dyplomy, statuetki),
 • zakup sprzętu sportowego (w tym odzieży sportowej) niezbędnego do realizacji zadania (którego koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 15% dotacji) należy prowadzić ewidencję: przychód-rozchód zakupionego sprzętu.
 • Koszty związane z zapewnieniem dostępności,
 • II: Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne:
 • obsługa administracyjna, obsługa finansowo-księgowa, której koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji,
 • przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych (wyłącznie: zaproszenia, plakaty, banery, roll-up, windery) z informacją o współfinansowaniu/finansowaniu zadania przez m.st. Warszawa, których koszty finansowane z dotacji nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

Inne koszty związane ze specyfiką dyscypliny wraz z uzasadnieniem, które należy wpisać w pkt. VI.3 oferty: „Inne informacje”.

Ad. zadania A) - zostaną wybrane nie więcej niż 2 oferty w danej dyscyplinie sportu.

W postępowaniu konkursowym wybranych zostanie maksymalnie 10 ofert spełniających kryteria w największym stopniu.

Wyniki przeprowadzonych przez Biuro Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy kontroli realizacji zadań merytorycznych lub finansowych w 2021 r. będą brane pod uwagę w ramach oceny kryterium „Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta”.

Dofinansowaniem nie będą objęte imprezy, na które przyznano już dofinansowanie w ramach Zarządzenia nr 124/2022 Prezydenta m.st. Warszawy z 03.02.2022 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 roku pod nazwą: Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama