Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 20.09.2022 do 12.10.2022 16:00
Centrum Komunikacji Społecznej
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Akademia rodziców nastolatka.

Potrzeba realizacji zadania pojawiła się podczas tworzenia polityki młodzieżowej m.st. Warszawy (projekt dokumentu dostępny jest w linku https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm). Dokument ten przygotowany w sposób partycypacyjny ma być podpowiedzią dla dorosłych – jak współpracować z młodzieżą i odpowiadać na jej potrzeby. W obszarze zainteresowań autorów i autorek dokumentu, znaleźli się młodzi ludzie oraz dorośli, w tym ich rodzice. Jak wynika z badań przeprowadzonych w ramach prac nad polityką, jednym z głównych wyzwań na drodze poprawienia jakości życia młodych ludzi w Warszawie są trudności w budowaniu relacji między nimi oraz ich dorosłymi opiekunami.

 

Główne założenia projektu:

Przygotowanie i przeprowadzenie pilotażu Akademii rodziców nastolatka, której celem będzie zdobycie i pogłębienie kompetencji (wiedzy i umiejętności) rodzicielskich w szczególności poprzez:

 • poszerzenie wiedzy na temat m.in. prawidłowości i wyzwań rozwojowych okresu dorastania
 • zrozumienie czasu dojrzewania oraz refleksji nad tym, jak mądrze towarzyszyć dziecku w przeżywaniu świata
 • sprawdzenie własnych wzorców i przekonań w obszarze rodzicielskich ról
 • rozwijanie umiejętności identyfikowania, zrozumienia i nazywania emocji własnych i dziecka; otwarte wyrażanie emocji w relacji z nastoletnim dzieckiem
 • poznanie i stosowanie zasad i form empatycznej komunikacji, empatycznego słuchania i dawania informacji zwrotnej
 • umiejętne wyznaczanie granic w wychowaniu z poszanowaniem granic dziecka
 • zagadnienia dotyczące rozmów z nastolatkami na trudne tematy (uzależnienia, media, relacje rówieśnicze, depresja)
 • sposoby jak zapobiegać zachowaniom ryzykownym młodzieży
 • budowanie i podtrzymanie zdrowej, stabilnej i silnej relacji z dzieckiem w duchu szacunku, zaufania i szukania porozumienia oraz w oparciu o wartości takie jak otwartość, równość, elastyczności i wiarygodność
 • pracę rodziców nad własnymi wyzwaniami i trudnościami inter i intrapersonalnymi, które utrudniają prawidłową relację z dorastającymi dziećmi.

 

Odbiorcy projektu:

 • Rodzice i opiekunowie warszawskiej młodzieży - uczniów 6-8 klas szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ważne aspekty realizowanego działania:

 • Projekt jest pilotażem, który ma przyczynić się do wypracowania i przetestowania koncepcji Akademii rodziców nastolatka jako projektu upowszechniającego najnowszą wiedzę na temat opieki nad młodymi ludźmi oraz tworzącego bezpieczną przestrzeń, w której rodzice i opiekunowie nastolatków mogą podzielić się swoimi doświadczeniami i uzyskać wsparcie.
 • Zadanie w kolejnych edycjach będzie planowo realizowane na większą skalę.
 • Działanie powinno obejmować opracowanie merytoryczne programu realizacji akademii, w tym listę podejmowanych tematów, proponowane narzędzia pracy, rekomendowane minimalne kompetencje osób realizujących działanie w przyszłości.
 • A także komponent umożliwiający uwzględnienie potrzeb zgłaszanych przez rodziców i opiekunów np. indywidualne konsultacje, godziny warsztatowe, grupy wsparcia.
 • Przygotowane formy, metody i narzędzia pracy z uczestnikami akademii powinny być różnorodne, tj. umożliwiające stacjonarny udział (np. konsultacje, warsztaty grupowe, wykład z udziałem specjalisty) jak i te dostępne on-line (np. podcasty, live’y, webinary), formy pracy indywidualnej, jak i grupowej.
 • Formy on-line powinny być przygotowane w taki sposób, aby nie wykluczały z dostępności w nich osób ze specjalnymi potrzebami oraz aby po zakończeniu zadania były możliwe do umieszczenia i realizacji na stronie www https://dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa
 • Formy i narzędzie pracy powinny zawierać komponenty teoretyczne oraz elementy praktyczne.
 • Podsumowania treści omawianych podczas akademii, powinno być również dostępne dla  osób, które nie mogły wziąć w niej udziału np. w formie materiałów do wykorzystania online, mini poradnika itp.
 • Rekrutacja do projektu powinna być szeroko prowadzona i obejmować różne środowiska i kanały przekazywania informacji, w tym w szczególności szkolne Rady Rodziców.
 • Zaproponowane wsparcie powinno odpowiadać na potrzeby uczestników, którzy posiadają różnorodne doświadczenie rodzicielskie i związane z tym trudności wychowawcze.
 • Przygotowania kompleksowego podsumowania podejmowanych działań z uwzględnieniem informacji zwrotnej od uczestników oraz rekomendacji do rozwoju podobnego zadania w przyszłości;
 • W sytuacji epidemiologicznej uniemożliwiającej spotkania osobiste projekt zostanie zrealizowany przy użyciu narzędzi zdalnych.

 

Oferta musi uwzględniać całość zadania.

Zadanie konkursowe realizuje założenia Strategii rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2030 roku, w szczególności celu strategicznego: 1. Odpowiedzialna wspólnota oraz dokumentu Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy

W ramach realizacji zadania zostanie wyłoniony tylko jeden oferent, który będzie zobowiązany do:

 

 • Wzięcia udziału w spotkaniu z przedstawicielami Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. nt. założeń polityki młodzieżowej m.st. Warszawy dokument dostępny w linku: https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/5208EBD8-F2C3-4DF9-98A3-4BE9C3C05B17,frameless.htm
 • Stałej partnerskiej współpracy z Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy przy realizacji zadania, m.in. poprzez ścisłą współpracę z Zespołem Polityki Młodzieżowej ;
 • Przygotowania treści z realizacji zadania na stronę internetową i facebooka Młoda Warszawa;
 • Umieszczenia na stronie internetowej organizacji/zadania oraz wszelkich materiałach wykonywanych w ramach zadania informacji o polityce młodzieżowej;
 • Informowania uczestników o wybranych wydarzeniach i inicjatywach organizowanych przez Urząd m.st. Warszawy;
 • Zadanie będzie realizowane z uwzględnieniem wszystkich aktualnych, w danym momencie, wymogów i zaleceń epidemiologicznych, a sposób realizacji zadania będzie na bieżąco uzgadniany ze Zleceniodawcą.

Miasto Stołeczne Warszawa zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji (creative commons) – uznanie autorstwa – użycie niekomercyjne – bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowa.

Miasto Stołeczne Warszawa dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie. 

W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta.

 

Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto. Umożliwi to dostęp do materiałów wszystkim zainteresowanym podmiotom, a w szczególności m.st. Warszawie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama