Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach podmiotu

Reklama
Nabór od 19.09.2022 do 11.10.2022 12:00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
Łączny budżet 1,459 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Tytuł zadania publicznego:

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w lokalu/lokalach Podmiotu.

Komórka realizująca:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:

1 458 600,00 zł (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100), w tym:

 1. w roku 2022 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 85 800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset złotych 00/100) w tym:

a) dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony - planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 50 miejsc wynosi: 39 000,00 zł (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych 00/100);

b) dla Dzielnicy VI Bronowice – planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 60 miejsc wynosi: 46 800,00  (słownie: czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych 00/100); 

2. w roku 2023 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 514 800,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100):

a) dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony - planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 50 miejsc wynosi: 234 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);

b) dla Dzielnicy VI Bronowice – planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 60 miejsc wynosi: 280 800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100); 

3. w roku 2024 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 514 800,00 zł (słownie: pięćset czternaście tysięcy osiemset złotych 00/100);

a) dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony - planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 50 miejsc wynosi: 234 000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100);

b) dla Dzielnicy VI Bronowice – planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 60 miejsc wynosi: 280 800,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100); 

4. w roku 2025 roku planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania łącznie wynosi: 343 200,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści trzy tysiące dwieście złotych 00/100):

a) dla Dzielnicy III Prądnik Czerwony - planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 50 miejsc wynosi: 156 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100);

b) dla Dzielnicy VI Bronowice – planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania dla placówki wsparcia dziennego zapewniającej 60 miejsc wynosi: 187 200,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100); 

W przypadku, gdy wysokość środków przewidzianych umową w znacznym stopniu utrudni lub uniemożliwi realizację zadania (w szczególności, gdy z uwagi na niewystarczające środki wystąpią poważne utrudnienia w zatrudnianiu osób bezpośrednio wykonujących zadanie), w celu zapewnienia ciągłości realizacji zadania i właściwej jakości realizowanych usług możliwe jest zwiększenie dotacji bez zmiany przewidywanego zakresu rzeczowego na podstawie nowego kosztorysu przedłożonego przez podmiot realizujący zadanie, zaakceptowanego przez Realizatora zadania.

Termin realizacji zadania: od 1 listopada 2022 r. do 31 sierpnia 2025 r.

Miejsce realizacji zadania: Gmina Miejska Kraków

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:

Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2021 przekazała na realizację przedmiotowego zadania środki finansowe: w 2021 r. środki w wysokości 4 115 880,00 zł., w 2022 środki w wysokości 2 743 920,00 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych. Zleceniobiorca zobowiązuje się o podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji zużycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.

Do zlecenia realizacji zadania objętego konkursem, nie stosuje się przepisu art. 68 ust. 3 zd.1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 poz. 110, poz. 2296).

1. Realizacja zadania publicznego obejmuje prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej w okresie od 1 listopada 2022r. do 31 sierpnia 2025r. w lokalu/ach Podmiotu:

 1. ) na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony - placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 50 miejsc,
 2. ) na terenie Dzielnicy VI Bronowice placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej zapewniającej 60 miejsc,

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:

 1. ) prowadzenia placówki wsparcia dziennego, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. ) zapewnienia funkcjonowania placówki przez minimum 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze;
 3. ) zapewnienia, że liczba dzieci przebywających w placówce nie przekroczy maksymalnej dopuszczalnej liczby, o której mowa w decyzjach komendanta Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego, potwierdzającej spełnienie wymogów lokalowych i sanitarnych; 
 4. ) jeżeli placówka zapewnia większa liczbę miejsc, niż określona decyzjami, o których mowa w pkt 3 zajęcia powinny odbywać się w taki sposób, aby liczba dzieci przebywających w jednym czasie w placówce nie przekraczała maksymalnej dopuszczalnej liczby, o której mowa w decyzjach Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego przy jednoczesnym zapewnieniu, że zostaną osiągnięte mierniki i wskaźniki, o których mowa w ust. 1-4 „Oczekiwane rezultaty zleconego zadania publicznego”;
 5. ) zapewnienia uczęszczającym do placówki wsparcia dziennego dzieciom opieki i wychowania, pomocy w nauce, organizację czasu wolnego, zabawy i zajęć sportowych oraz działań zmierzających do rozwoju zainteresowań;
 6. ) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
 7. ) zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie dostosowanego do pory dnia i czasu przebywania, którego wartość będzie wynosić min. 3,50 zł;
 8. ) zapewnienia zatrudnienia w placówce w wymiarze umożliwiającym realizację zapisu art. 28 ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej tj. że pod opieką jednego wychowawcy w tym samym czasie nie może przebywać więcej niż 15 dzieci;
 9. ) zatrudnienia odpowiedniej kadry posiadającej kwalifikacje i spełniającej warunki określone w art. 25 - 27 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 10. ) prowadzenia dla każdego wychowanka Karty Przyjęcia oraz Karty Indywidualnego Wspomagania Rozwoju Wychowanka (w tym przeprowadzenia diagnozy sytuacji wychowanka oraz oceny zmian wychowanka), których wzory zostaną przekazane przez Realizatora po podpisaniu umowy;
 11. ) dokumentowania zajęć prowadzonych w placówce w postaci Dziennika Zajęć;
 12. ) dołożenia wszelkich starań zapewniających frekwencję dzieci i młodzieży w placówce wsparcia dziennego oraz wprowadzenia planu naprawczego w przypadku zmniejszającej się frekwencji;
 13. ) przekazywania Realizatorowi w terminach przez niego określonych ewidencji osób uczęszczających do placówki zawierających imię i nazwisko dziecka, numer PESEL oraz adres zgodnie ze wzorem przekazanym przez Realizatora po podpisaniu umowy;
 14. ) w przypadku przekazania Zleceniobiorcy przez Realizatora zadania stosownej aplikacji, prowadzenie ewidencji osób korzystających z placówki z jej wykorzystaniem;
 15. ) przeprowadzenia ewaluacji prowadzonych działań i przedstawienia przez Zleceniobiorcę dwóch raportów: w 2024 roku wraz ze sprawozdawczością z realizacji zadania za 2023 rok oraz w 2025 roku wraz ze sprawozdaniem całościowym z realizacji zadania;
 16. ) prowadzenia harmonogramu pracy placówki oraz ewidencji czasu pracy osób zatrudnionych w placówce;
 17. ) realizacji zadania zgodnie ze „Standardami realizacji usług publicznych przez organizacje pozarządowe w Gminie Miejskiej Kraków”, stanowiącymi załącznik do „Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z organizacjami pozarządowymi na lata 2019 – 2022” przyjętego Uchwałą Nr IV/79/19 Rady Miasta Krakowa.

Podmiot przystępujący do konkursu wraz z ofertą zobowiązany jest do dołączenia dokumentów dotyczących spełnienia warunków lokalowych i sanitarnych w postaci pozytywnej opinii komendanta Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego, wydanych w drodze decyzji administracyjnych. W przypadku braku wskazanych dokumentów, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do dostarczenia Realizatorowi zadania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób zatrudnionych do realizacji zadania publicznego obejmujący w szczególności: imię i nazwisko, kwalifikacje zawodowe oraz zajmowane stanowisko (z podaniem wymiaru etatu) oraz informowania o zmianach dotyczących osób zatrudnionych do realizacji zadania.

Zleceniobiorca zobowiązany będzie do przedstawienia Realizatorowi zadania w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy statutu oraz regulaminu placówki/-ek.

Zleceniobiorca zobowiązany jest do informowania o źródłach finansowania zadania publicznego. Informacja na ten temat powinna znaleźć się na terenie placówki oraz materiałach, publikacjach, informacjach do mediów, ogłoszeniach oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego. Informacja powinna mieć treść: „Projekt/zadanie publiczne finansowany(e) /współfinansowany(e) jest ze środków Miasta Krakowa”.

Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu rzeczowego zadania oraz odpowiednio wysokości dotacji, w roku, którego dotyczyć będzie ta zmiana, w zależności od potrzeb środowiska lokalnego. Zmiany, o których mowa w niniejszym ustępie wymagają aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

Oczekiwany cel zlecanego zadania publicznego:

Celem zadania publicznego będzie prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej, które zapewnią wsparcie rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem, pomocą w nauce, organizacją czasu wolnego, zabawą i zajęciami sportowymi oraz rozwojem zainteresowań.

Oczekiwane rezultaty zlecanego zadania publicznego:

1. Zapewnienie wsparcia rodzinom poprzez objęcie dzieci opieką i wychowaniem przez placówkę, minimum 4 godziny dziennie we wszystkie dni robocze.

2. Zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom przynajmniej jednego posiłku dziennie.

3. Zapewnienia uczęszczającym do placówki dzieciom opieki i wychowania poprzez organizację zajęć mających na celu:

• pomocy w nauce (minimum 5 godzin tygodniowo),

• organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe (minimum 5 godzin tygodniowo),

• rozwój zainteresowań (minimum 5 godzin tygodniowo).

4. Zapewnienie w placówce zatrudnienia zapewniającego opiekę jednego wychowawcy na nie więcej niż 15 dzieci.

Podmiot może wskazać dodatkowe możliwe do osiągnięcia rezultaty, jakie powstaną w wyniku realizacji zadania publicznego, wskazując jednocześnie zakładany poziom ich osiągnięcia oraz sposób ich monitorowania.

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548 / 2022 z dnia 3 marca 2022 r. oraz dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. Cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie: tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert pracę nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy dm@mops.krakow.pl, na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK. 
 7. Obligatoryjnym jest składanieoferty do otwartego konkursu poprzez: 

1) wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

2) wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej(-ych) statutowo osoby(-ób) oraz pieczątką(-mi) imienną(-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 11.10.2022 r. o godz. 12.00.
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:

1) przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413 /2022 PMK z dnia 18 lutego 2022 r.

LUB

2) wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (Dziennik Podawczy).

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama