Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku
Nabór od 19.09.2022 do 10.10.2022 15:30
Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego
Łączny budżet 3,758 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Gmina Miasto Włocławek, Urząd Miasta Włocławek - Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku..

 

Na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526), art. 190 w związku z art. 93  ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2022 r., poz. 447, 1700), oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327), w związku z Uchwałą Nr XLI/155/2021 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Gminy Miasto Włocławek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022

Prezydent Miasta Włocławek

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku.

 

Szczegółowe warunki w zakresie przyjęcia i weryfikacji ofert, zawarto w Zarządzeniu Nr 47/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

I. Rodzaj  zadania.

 

Zadanie polegać ma na prowadzeniu dwóch, 14-osobowych, niezależnych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców  w okresie od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 r. 

 

 

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 

 1. Organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny, pieczy zastępczej lub pomocy społecznej.
 2. Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa
  do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów
  i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, prowadzące działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych  na realizację zadania w okresie

1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku.

 

 1. Wysokość środków publicznych na realizację zadania została określona w budżecie miasta na 2022 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2025. Ostateczne kwoty w roku 2023 i 2024 zostaną ustalone po uchwaleniu budżetu na kolejne lata.
 2.  Wysokość środków przewidzianych w budżecie gminy na realizację zadania w okresie 
  od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku wynosi: 3 757 600,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).
 3. Wysokość środków przewidzianych na realizację zadania w kolejnych latach budżetowych wynosi:

 

od 1 listopada do 31 grudnia  2022 r.

308 000,00 zł

od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r.

1 881 600,00 zł

od 1 stycznia do 31 października 2024 r.:

1 568 000,00 zł

 

 1. W latach 2020-2022 koszty realizacji zadania polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek dla 14 dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, przy udziale podmiotów uprawnionych wynosiły:
 1. w 2021 r. (I-XII) – 1 532 765,16 zł
 2. w 2022 r. (I-IX) – 1 335 868,25 zł

 

IV. Zasady przyznawania dotacji.

 

 1. Realizacja zadania nastąpi w trybie powierzenia zadania.
 2. W ramach otwartego konkursu ofert zostanie wybrana jedna oferta na prowadzenie jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Jeden oferent może złożyć ofertę na prowadzenie tylko jednej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci.
 4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, nie gwarantuje również przyznania dofinansowania we wnioskowanej wysokości.
 5. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku zastrzega się prawo do uzgodnienia z oferentem zmian w zakresie rzeczowo-finansowym oferty zadania planowanego do realizacji.
 6. Środki finansowe przyznane podmiotowi na realizację zadania nie mogą być przeznaczone na finansowanie:
  1. działalności gospodarczej,
  2. pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji starającej się o przyznanie dotacji, w tym także wynagrodzenia pracowników, poza zakresem realizacji zadania,
  3. działalności politycznej i religijnej,
  4. udzielanie pomocy finansowej dla osób prawnych lub fizycznych,
  5. opłaty i kary umowne,
  6. podatek od towarów i usług, jeżeli podmiot ma prawo do jego odliczania,
  7. remont i adaptację pomieszczeń,
  8. zakup środków trwałych i wydatki inwestycyjne,
  9. zakup gruntów,
  10. wydatki niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania,
  11. wydatki poniesione na przygotowanie oferty,
  12. opłaty oferenta niezwiązane bezpośrednio z realizacją zadania (np. składki członkowskie, licencje).
 7. Za kwalifikowane uznane będą koszty:
  1. niezbędne do realizacji zadania i bezpośrednio związane z realizacją zadania, zgodnie     z opisem działań w ofercie realizacji zadania publicznego, w części dotyczącej realizacji zadania,
  2. uwzględnione w budżecie zadania oraz umieszczone w kosztorysie oferty i zawartej umowie,
  3. spełniające wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,
   z zachowaniem zasady uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów,
  4. poparte oryginalnymi dowodami księgowymi i wykazane w dokumentacji finansowej oferenta, 
   w tym:
 1. koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, umów cywilno-prawnych zawartych z osobami zatrudnionymi do bezpośredniej realizacji zadania,
 2. bezpośrednie koszty związane z realizacją zadania, m. in.: zakup środków żywności, zakup odzieży i obuwia, zakup środków czystości, zakup środków higieny, zakup zeszytów i podręczników szkolnych, koszty telekomunikacyjne, koszty eksploatacyjne (np. energia, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci), czynsz za pomieszczenia w części związanej z realizacją zadania itp.,
 3. koszty administracyjne w części dotyczącej realizacji zadania:
 • koszty obsługi księgowej - wynagrodzenie za prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości,
 • część kosztów ogólnych Oferenta, np., opłaty pocztowe, opłaty bankowe w części związanej z realizacją zadania.
 1. W ramach realizacji zadania koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 5% wartości całkowitej zadania. Koszty administracyjne powinny być oparte na kosztach rzeczywistych i obliczone jako odpowiednia propozycja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją zadania.
  Z kosztów administracyjnych należy wyłączyć usługi teleinformatyczne, koszty energii elektrycznej i ogrzewania, czynsz za pomieszczenia, wykorzystane bezpośrednio do realizacji zadania. Powyższe koszty traktowane będą jako bezpośrednie koszty związane z realizacją zadania, zapewniające prawidłową jego realizację.
 2. Jeżeli dany koszt wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uzna się go za zgodny z umową wtedy, gdy nie nastąpi zwiększenie tego wydatku o więcej niż 10%. Wszelkie inne zmiany preliminarza wymagać będą zawarcia aneksu do umowy. 
 3. Warunkiem przekazania miesięcznej transzy dotacji jest złożenie comiesięcznej informacji o liczbie dzieci przebywających w placówce.
 4. Wysokość miesięcznej transzy dotacji uzależniona będzie od liczby dzieci objętych opieką i liczby dni ich pobytu w placówce.
 5. Szczegółowe warunki przyznania dotacji na realizację zadania publicznego, tryb płatności, sposób rozliczenia udzielonej dotacji, zostaną określone w umowie zawartej na podstawie art. 16 ustawy 
  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).
 6. Wzór umowy na realizację zadania stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

V. Termin i warunki realizacji zadania.

 

 1. Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 listopada 2022 roku do 31 października 2024 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane na terenie miasta Włocławek  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
 1. ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.),
 2. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
 1. Warunkiem realizacji zadania jest prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo - wychowawczej  typu socjalizacyjnego, która:
 1. zapewnia dziecku całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja jego niezbędne potrzeby, 
  w szczególności emocjonalne, rozwojowe, zdrowotne, bytowe, społeczne i religijne;
 2. realizuje przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku;
 3. umożliwia kontakt dziecka z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
 4. podejmuje działania w celu powrotu dziecka do rodziny;
 5. zapewnia dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku i możliwości rozwojowych;
 6. obejmuje dziecko działaniami terapeutycznymi;
 7. zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych.
 1. Prowadzona przez podmiot placówka opiekuńczo-wychowawcza musi zapewnić co najmniej jedno miejsce interwencyjne.
 2. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania zapisów ustawy z dnia 13 maja 2016 r. 
  o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.) w szczególności art. 21, który stanowi, iż  „1.Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze z dostępem ograniczonym lub w Rejestrze osób, w stosunku do których Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 wydała postanowienie o wpisie w Rejestrze. 2.  Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci znajomych.3.  Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.”
 3. Oferent zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ochrony zdrowia.
 4. Uprawniony podmiot zobowiązany jest do spełnienia standardów opieki i wychowania, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720).
 5. Realizując zadanie publiczne Oferent zobowiązany jest do zapewnienia dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz.1062).
 6. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z opisem zamieszczonym
  w ofercie i zawartą umową.
 7. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji księgowej dotyczącej realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) i ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach  publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634).
 8. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.
 9. Podmiot przyjmujący realizację zadania jest zobowiązany do złożenia sprawozdań z jego realizacji. Sprawozdanie składa się na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057) w następujących terminach:
  1. sprawozdanie częściowe (roczne) – 30 dni od upływu roku budżetowego,
  2. sprawozdanie końcowe – 30 dni od zakończenia realizacji zadania.
 10. W przypadku nierozliczenia zadania publicznego w wymaganym terminie, stwierdzenia nieprawidłowego rozliczenia zadania, wszczęte zostaje postępowanie o zwrot dotacji w trybie przewidzianym w przepisach prawa.

VI. Termin i miejsce składania ofert.

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest:
 1. Wypełnienie i złożenie oferty konkursowej w generatorze wniosków znajdującym się pod adresem  www.witkac.pl do godz. 15:30.
 2. następnie wydrukowanie oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl,  podpisanie przez osoby upoważnione  i dostarczenie w zamkniętej, opisanej kopercie (pocztą, kurierem lub osobiście) do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20 w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00  w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora. 

Opis koperty:

„Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek, dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, w okresie od  1 listopada 2022 roku do  31 października 2024 roku”.

 1. Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 

VII . Zawartość oferty oraz wymagana dokumentacja.

 

 1. Do oferty składanej w generatorze ofert, należy dołączyć w formie skanów następujące załączniki:
 1. aktualny (zgodny ze stanem faktycznym) odpis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub 
  rejestru dotyczący statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności, wydruk z Internetu, aktualnego odpisu KRS nie musi być opatrzony żadnymi pieczęciami oraz podpisami; w przypadku oferentów wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Włocławek,  dopuszcza się złożenie oświadczenia oferenta zawierające: nazwę rejestru (np. ewidencja Prezydenta Miasta Włocławek),numer pozycji pod jaką podmiot został wpisany, imienny wykaz osób uprawnionych do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań (skład zarządu), sposób reprezentowania organizacji zgodny z zapisem statutowym
 2. aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji,
 3. pełnomocnictwa i upoważnienia do składania oświadczeń woli i zawierania umów, o ile nie wynikają z innych załączonych dokumentów,
 4. aktualny dokument potwierdzający posiadanie rachunku bankowego (kopia umowy rachunku bankowego lub  zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego lub aktualny komputerowy wyciąg z rachunku bankowego) w przypadku składania kopii umowy rachunku bankowego dodatkowo należy złożyć aktualny wyciąg z rachunku bankowego,
 5. skalkulowany, miesięczny koszt utrzymania 1 wychowanka w placówce - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zarządzenia,
 6. zezwolenie na prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego,
 7. regulamin organizacyjny placówki opiekuńczo - wychowawczej,
 8. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, w której usytuowana jest placówka,
 9. opinie Straży Pożarnej oraz Inspektora Sanitarnego potwierdzające spełnianie warunków bezpieczeństwa i higieny w budynku realizacji zadania,
 10. opis oferowanego standardu usług i warunków realizacji zadania,
 11. oświadczenie o kwalifikacjach zawodowych Dyrektora placówki oraz pracowników zabezpieczających działalność  opiekuńczo – wychowawczą,
 1. Brak załączników, o których mowa w ust. 1 traktowany jest jako uchybienie formalne. Pracownik merytoryczny powiadamia oferenta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o niepełnych ofertach i możliwości uzupełnienia braków w wyznaczonym terminie. Brakujące załączniki dołączane są w formie skanów w generatorze.
 2. Zleceniodawca może zwrócić się do Oferenta o dostarczenie wymaganych w otwartym konkursie ofert załączników w wersji papierowej. Wszystkie strony załączników składanych w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do takiego potwierdzania uprawnione. Ponadto, każda strona musi być opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dostarczenia wymaganych załączników w terminie 7 dni od dnia poinformowania drogą telefoniczną bądź pocztą elektroniczną.

 

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty.

 

 1. Wybór ofert zostanie dokonany w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 10 października 2022 r. 
 2. Oferty spełniające kryteria formalne i wstępne kryteria merytoryczne zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Włocławek z uwzględnieniem następujących kryteriów:
 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (do 
  20 pkt.),
 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
  do zakresu rzeczowego zadania (do 35 pkt.),
 3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne (do 20 pkt.),
 4. uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (do 15 pkt.),
 5. uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (do 10 pkt.).

 

 1. Ofertę podmiotu, która otrzymała poniżej 70 pkt. uznaje się za ofertę nie spełniającą kryteriów merytorycznych.

 

 1. Komisja Konkursowa dokona analizy złożonych ofert w oparciu o przepisy ustawy z dnia
  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) kierując się kryteriami podanymi w treści ogłoszenia, a następnie przedłoży Prezydentowi Miasta Włocławek propozycję wyboru oferty.

 

 1. Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dokona Prezydent Miasta Włocławek w formie Zarządzenia, nie później niż w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert określonego 
  w niniejszym ogłoszeniu.
 2. Do decyzji Prezydenta Miasta Włocławek w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.
 3. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku,
 2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Włocławek oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  we Włocławku,
 3. na stronie internetowej Urzędu Miasta Włocławek.
 4. w generatorze ofert WITKAC – www.witkac.pl
 1. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

 

 

IX. Zawarcie umowy.

 

 1. Przed podpisaniem umowy, w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana,
  w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu, Oferent aktualizuje ofertę w generatorze WITKAC – www.witkac.pl lub składa pisemne oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy.
 2. Zaktualizowaną i podpisaną przez osoby uprawnione ofertę lub oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć w do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12 pok. 20 w poniedziałki, środy i czwartki  w godzinach 7.30 – 15.30, we wtorki 7.30 – 17.00, w piątki 7.30 – 14.00  w ciągu 5 dni od dnia złożenia oferty za pomocą generatora. 
 3. Brak przedłożenia zaktualizowanej oferty w wyznaczonym terminie rozumie się jako odstąpienie od realizacji zadania publicznego.

X. Postanowienia końcowe

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert udzielający zamówienia może zmienić lub zmodyfikować wymagania i treść dokumentów konkursowych o czym niezwłocznie informuje oferentów oraz umieszcza informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek, w generatorze ofert WITKAC- www.witkac.pl

 

 1. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do: odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert, przesunięcia terminu składania ofert oraz przesunięcia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert jak również odstąpienia od realizacji zadań z przyczyn obiektywnych (m.in. zmian                    w budżecie Miasta, wprowadzenia obostrzeń covidowych utrudniających poprawna realizację zadania publicznego).

 

 3. Otwarty konkurs ofert zostanie unieważniony jeżeli:

1) Nie zostanie złożona żadna oferta,

2) Żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów zawartych w ogłoszeniu.

 

4. Prezydent Miasta Włocławek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji
i podpisania umowy, w przypadku gdy okaże się, że:

 1. podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych;
 2. zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta;
 3. w przypadku, gdy wysokość przyznanej dotacji jest niższa niż wnioskowana w ofercie, oferent nie złoży w wyznaczonym terminie aktualizacji oferty uwzględniającej zmiany;
 4. w organach oferenta zasiadają osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;
 5. zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym;
 6. zagrożona jest realizacja zadania publicznego i/lub wprowadzone nakazy, zakazy, ograniczenia, wytyczne przeciwepidemiczne wprowadzone i aktualizowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego w Polsce, wynikające ze stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii
  w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 uniemożliwiają realizację zadania publicznego.
 7. zakres zadania po aktualizacji oferty znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot utraci zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

5. Dodatkowe informacje związane z przedmiotem konkursu można uzyskać w Urzędzie Miasta Włocławek, ul. Kościuszki 12, tel. 0 54 414 43 87.

 

 

 

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L.119.1) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE uprzejmie informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej jest Gmina Miasto Włocławek, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Włocławek, z siedzibą we Włocławku przy ul. Zielony Rynek 11/13,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Włocławek możliwy jest pod numerem tel. /54/ 414-42-69 lub adresem e-mail: iod@um.wloclawek.pl
 3. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane będą
  w celu prawidłowego przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
  polegającego na prowadzeniu placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Włocławek dla dzieci pozbawionych całkowicie lub częściowo opieki rodziców, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia,
 4. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 5. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej będą przetwarzane przez okres 10 lat,
 6. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych,
 7. Mają Państw prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane przez administratora niezgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r.,
 8. Dane osobowe zawarte w przedłożonej przez Państwa ofercie konkursowej przetwarzane mogą być
  w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama