Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs PFRON w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”

Reklama
Nabór od 19.09.2022 do 18.10.2022 23:59
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
absolwent@pfron.org.pl
Łączny budżet 10 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza, w ramach pilotażowego programu „ABSOLWENT”, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź zawiązane przez nich partnerstwa do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej.

Podstawą prawną uruchomienia i realizacji programu jest art. 51 ust. 3 pkt 3 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

I.          Cel konkursu

Celem konkursu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie, realizowanym poprzez kompleksowe i indywidualnie wsparcie beneficjentów ostatecznych programu w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

II.        Rodzaje zadań, których dotyczy konkurs

1.        W ramach konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące obszarów wsparcia, o których mowa w rozdziale VIII programu, tj.:

1)        obszar A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;

2)        obszar B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

a)        zadanie 1 – zdobycie uprawnień zawodowych,

b)        zadanie 2 – ukończenie kursów i szkoleń zawodowych i specjalizacyjnych,

c)        zadanie 3 – odbycie stażu aktywizacyjnego;

3)        obszar C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia.

2.        Realizacja obszaru A (zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej) jest obligatoryjna.

3.        Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w ramach obszaru A (zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej) mogą być objęte, w szczególności:

1)        koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu (w kontekście biopsychospołecznym, uwzględniając zarówno czynniki osobowe jak i środowiskowe) obejmującej określenie gotowości psychofizycznej do podjęcia zatrudnienia, zidentyfikowanie funkcjonalnych, osobowych i środowiskowych czynników/uwarunkowań zawodowej bierności oraz rozpoznanie możliwości/potencjału;

2)        koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej beneficjenta ostatecznego programu opartej na zindywidualizowanej pomocy bezpośrednio odpowiadającej na zidentyfikowane bariery poprzez wsparcie motywacyjne, wyrabianie zaradności i umiejętności niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, dokonanie oceny zdolności do pracy, prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy, wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia oraz przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia;

3)        koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej.

4.        Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w ramach obszaru B (podnoszenie kwalifikacji zawodowych) mogą być objęte:

1)        w przypadku zadania 1 (zdobycie uprawnień zawodowych), w szczególności określone w odrębnych przepisach koszty zdobycia uprawnień zawodowych;

2)        w przypadku zadania 2 (kursy i szkolenia zawodowe, specjalizacyjne), w szczególności:

a)        koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,

b)        koszty zakwaterowania i wyżywienia w okresie trwania kursu/szkolenia – w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania;

3)        w przypadku zadania 3 (odbycie stażu aktywizacyjnego), w szczególności:

a)        koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, lecz nie dłuższy niż 6 miesięcy),

b)        koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego, pomagającego osobie niepełnosprawnej w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika w miejscu stażu.

5.        Dofinansowaniem ze środków przeznaczonych na realizację programu w ramach obszaru C (wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia) mogą być objęte, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności, wyposażenie stanowiska pracy.

6.        Osoby niepełnosprawne, będące uczestnikami programu mogą otrzymać ze środków programu dodatek motywacyjny w szczególności w przypadku, gdy ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej, zakwaterowaniem, opieką nad osobą zależną.

7.        Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

8.        Przewidziane w ramach programu formy wsparcia w ramach obszarów B i C stanowią uzupełnienie wsparcia systemowego realizowanego i finansowanego przez PFRON oraz jednostki samorządu terytorialnego w tym PUP, udzielanego z wykorzystaniem dostępnych instrumentów i narzędzi wsparcia, służących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

9.        Dofinansowaniu nie podlegają koszty, które zostały:

1)        sfinansowane ze środków PFRON na podstawie innego tytułu ustawy o rehabilitacji, w tym również w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON;

2)        sfinansowane z innych źródeł (w tym ze środków publicznych).

Termin i zasady składania wniosków

1.        Wnioski mogą być składane od dnia 19 września 2022 r. do dnia 18 października 2022 r. Wnioski wypełniane są na wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do procedur realizacji pilotażowego programu „ABSOLWENT”.

2.        Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu Wnioskodawcy (Wnioskodawców – w przypadku wniosku wspólnego).

3.        Wnioski można składać:

1)        w formie dokumentu elektronicznego podpisanego przez osoby upoważnione przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (czyli podpisu złożonego przy wykorzystaniu Profilu Zaufanego na platformie ePUAP);

2)        w Biurze PFRON (bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową) ─ Al. Jana Pawła II nr 13, 00-828 Warszawa.

4.        Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpłynięcia do Biura PFRON (decyduje data wpływu do Kancelarii PFRON lub na ESP), a w przypadku wniosku składanego drogą pocztową, datę stempla pocztowego. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5.        W przypadku złożenia wniosku bezpośrednio w Kancelarii PFRON albo drogą pocztową dodatkowo wymagane jest dołączenie edytowalnej wersji elektronicznej wniosku (plik MS Word) oraz harmonogramu realizacji projektu i budżetu projektu (plik MS Excel).

6.        Korespondencja w ramach konkursu pomiędzy PFRON a Wnioskodawcą przekazywana jest drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku a w przypadku korespondencji kierowanej do PFRON za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: absolwent@pfron.org.pl.

7.        Uprawniony podmiot może złożyć w ramach niniejszego konkursu jeden wniosek. 
W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje wyczerpanie limitu jednego wniosku dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

8.        Podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych informacji wyklucza wniosek z dalszego rozpatrywania, o czym PFRON powiadamia wnioskodawcę na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku.

Reklama