Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

MusicAIRE – drugi nabór wniosków dla sektora muzyki

Reklama
Nabór od 15.09.2022 do 26.10.2022 13:00
Komisja Europejska, Program Kreatywna Europa
hello@musicaire.eu
Łączny budżet 1,335 mln EUR
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 55 tys. EUR
Celem MusicAIRE jest pomoc w odbudowie sektora muzycznego w Europie poprzez zaprojektowanie i przetestowanie programu wsparcia, który może sprostać wyzwaniom związanym z pandemią COVID-19, jednocześnie wspierając zrównoważony rozwój ekosystemu muzycznego.

Projekty finansowane w ramach MusicAIRE przyczynią się również do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju i uhonorowania Pięciu Praw Muzycznych określonych przez Międzynarodową Radę Muzyczną (IMC):

Dla dzieci i dorosłych:

– prawo do  wyrażania się muzycznie z całą swobodą
– uczenie się języków i umiejętności muzycznych
– dostęp do muzyki poprzez uczestnictwo, słuchanie, tworzenie i informacje.

Dla artystów:

– rozwijanie swojego talentu,
– uzyskiwanie sprawiedliwego i godziwego wynagrodzenia za swoją pracę.

Projekty, które będą finansowane w ramach MusicAIRE, będą musiały zapewnić strategie, metodologie i działania dla sektora muzycznego w jednym z następujących obszarów tematycznych:

Greening: zwiększenie zrównoważenia środowiskowego sektora i świadomości ekologicznej w celu zazieleniania przemysłu muzycznego, w szczególności podczas występów na żywo, festiwali i tras koncertowych, a także wspieranie innowacyjnych start-upów mających na celu zmniejszenie cyfrowego śladu węglowego (np. przechowywanie danych).

Cyfryzacja: dostosowanie się do nowych trendów w konsumpcji, dystrybucji i promocji muzyki cyfrowej (np. występów muzycznych na żywo w Internecie) oraz rozwijanie i promowanie zrównoważonych modeli biznesowych, które umożliwiają monetyzację i gwarantują godziwe wynagrodzenie artystów.

Sprawiedliwość i odpowiedzialność: lepsze wykorzystanie potencjału muzyki jako wyraźnej, spójnej siły przyczyniającej się do większej solidarności, aktywnego obywatelstwa i spójności społecznej. Obejmuje to silniejszą rolę społeczności dla miejsc muzycznych, lepszy dostęp do muzyki zarówno pod względem edukacji, jak i konsumpcji, ze szczególnym uwzględnieniem grup w niekorzystnej sytuacji oraz sprawiedliwsze wynagrodzenie artystów i równowagę płci.

Do konkursu zaproszone są instytucje i organizacje aktywnie działające w sektorze muzyki, które posiadają osobowość prawną i są zarejestrowane w kraju uczestniczącym w programie Kreatywna Europa.

Aplikować można w ramach jednej z trzech kategorii:

1 – MusicAIRE (mikro) maksymalny grant to 15 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

2 – MusicAIRE (mały) maksymalny grant  to 30 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

3 – MusicAIRE (średni) maksymalny grant to  55 000 EUR (wkład własny na poziomie min. 10%)

Terminarz naboru:

Otwarcie naboru: 15 września 2022

Termin składania wniosków: 26 października  2022 – godz. 13:00  

Ocena:  31 października –  25 listopada 2022

Informacja o wynikach ewaluacji: koniec listopada 2022

Podpisanie umowy: 1 stycznia 2023

Data rozpoczęcia projektu: 1 stycznia 2023

Szczegółowe informacje o naborze:  https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-2ndcallproposals/

Do 26 października trwa również nabór ekspertów oceniających nadesłane aplikacje w ramach MusicAIRE. Więcej informacji: https://musicaire.eu/open-calls/musicaire-eac-2021-0090-2ndcalljury/ 

MusicAIRE jest współfinansowane w ramach inicjatywy Music Moves Europe.

Music Moves Europe (MME) to inicjatywa Komisji Europejskiej, która wspiera europejski sektor muzyczny. Jest to jeden z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią COVID-19 i prawdopodobnie jako ostatni wyjdzie z tej trudnej sytuacji. Kryzys pokazał i przyspieszył wiele wyzwań, z którymi ten sektor już się zmagał. Jednocześnie trudna sytuacja uwydatniła znaczenie muzyki dla jednostek i społeczeństwa jako całości, pokazała jej moc jednoczenia i łączenia ludzi. Istnieje potrzeba łączenia zasobów i wspierania projektów, które zachęcają do poprawy  i wsparcia operatorów muzycznych, artystów i profesjonalistów muzycznych, którzy zostali poszkodowani przez ograniczenia.

Reklama