Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe dotacje w Dzielnicy Rembertów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy...

Reklama
Małe dotacje w Dzielnicy Rembertów: środki z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy w 2022 roku
Nabór od 20.09.2022 do 07.12.2022 15:00
Dzielnica Rembertów
Łączny budżet 20 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
  • Realizowane zadanie powinno mieścić się w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii m.st. Warszawy na lata 2022-2025

  • Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w 2022 roku. 

  • Sugerowany termin rozpoczęcia realizacji zadania publicznego to co najmniej 40 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

  • Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie / finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie formularza ofertowego, wypełnionego w języku polskim lub przetłumaczonego na język polski. Wzór określony jest przez Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w aktualnym rozporządzeniu w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

  • Organizacja decyduje o tym, czy jest to zadanie o powierzenie ( finansowanie projektu), czy też wsparcie (dofinansowanie).

  • Na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana.

  • Możliwe jest złożenie oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy. Jeśli ofertę składa więcej niż jeden oferent, to każdy z nich musi wypełnić dane oferenta.

  • Realizowane zadanie powinno być zaprojektowane w taki sposób, aby nie wykluczało z uczestnictwa w nim osób ze specjalnymi potrzebami. Zapewnienie dostępności przez Zleceniobiorcę oznacza obowiązek osiągnięcia stanu faktycznego, w którym osoba ze szczególnymi potrzebami jako odbiorca zadania publicznego, może w nim uczestniczyć na zasadzie równości z innymi osobami. 

  • W związku z wystąpieniem COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zaleca się, by podczas realizacji zadań, uwzględniać obowiązujące w danym momencie przepisy prawa, ograniczenia, nakazy, zakazy i rekomendacje odpowiednich organów i instytucji.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama