Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

II. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego

Reklama
Nabór od 19.09.2022 do 10.10.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 87,752 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: II. Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego..

II.Prowadzenie punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie wsparcia wynosi 87 752,00 zł w tym:

w 2022 roku: 12 536,00 zł,

w 2023 roku: 75 216,00 zł.

1. Cel zadania:  polepszenie jakości życia najuboższych mieszkańców Gdańska przez wsparcie w zaspokojeniu potrzeb żywnościowych.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) liczba osób, dla których zostanie zapewnione wsparcie żywnościowe;

2) liczba osób, dla których zostaną przeprowadzone warsztaty edukacyjne;

3) % adresatów, którzy pozytywnie oceniają świadczone wsparcie.

3. Termin realizacji zadania:

grudzień 2022 r. – czerwiec 2023 r

4. Miejsce realizacji zadania: lokal będący w dyspozycji Oferenta, znajdujący się na terenie Miasta Gdańska, spełniający wymogi dot. przechowywania żywności.

5. Adresaci:  około 3 070 osób będących mieszkańcami Gdańska, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku bądź w przypadku osób bezdomnych – również zakwalifikowanych przez organizację partnerską lokalną (OPL), spełniających kryteria kwalifikacji wskazane w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 oraz wytycznych.

6. Zakres zadania: 

1) prowadzenie punktu dystrybucji żywności pozyskiwanej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 i innych źródeł;

2) prowadzenie działań towarzyszących, np. warsztatów edukacyjnych dla adresatów zadania;

3) Oferent musi dysponować zasobami lokalowymi niezbędnymi do magazynowania i wydawania żywności;

4) Oferent musi dysponować zasobami kadrowymi i rzeczowymi niezbędnymi do realizacji zadania;

5) pozyskiwanie żywności w ramach PO PŻ 2014-2020 oraz od partnerów, firm producenckich i podmiotów zaangażowanych we wsparcie mieszkańców Gdańska;

6) żywność powinna być wydawana tylko tym adresatom, którzy nie mają zapewnionego całodziennego wyżywienia w całodobowych placówkach;

7) transport, rozładunek, magazynowanie i dystrybucja pozyskanej żywności;

8) współpraca z pracownikami socjalnymi MOPR w Gdańsku w zakresie świadczonego wsparcia i włączenia społecznego;

9) prowadzenie dokumentacji, w tym m.in.: list skierowanych klientów, list pokwitowań odbioru żywności, sprawozdań;

10) informowanie skierowanych osób o terminie i miejscu wydawania żywności zgodnie z planem dostaw;

11) Oferent musi organizować wydawanie żywności w taki sposób, aby osoby najbardziej potrzebujące nie były narażone na stygmatyzację m.in. przez ograniczenie liczby wydawanych paczek do max 200 dziennie.

7. Wymagania kadrowe: personel świadczący usługę musi spełniać warunki stawiane przy kontakcie z żywnością.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

1) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania lokalem;

2) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wskazanego lokalu do przechowywania żywności;

3) wzór ankiety oceniającej jakość świadczonego wsparcia.

9. Zastrzeżenia: termin realizacji zadania oraz kwota dotacji może ulec zmianie w przypadku decyzji MRiPS w zakresie wydłużenia terminów dystrybucji żywności.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama