Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”

Reklama
Nabór od 19.09.2022 do 10.10.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 529,92 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Osoby w kryzysie bezdomności, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”.

I. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników projektu pn.: „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”

Planowana kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 529 920,00 , w tym:

w 2022 roku: 29 440,00 zł,

w 2023 roku: 176 640,00 zł,

w 2024 roku: 176 640,00 zł,

w 2025 roku: 147 200,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie wysokiej jakości wsparcia adresatom zadania w mieszkaniu poprzez ich aktywizację społeczną i/lub zawodową.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:
1)  liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu tygodnia;
2)  % wzrostu umiejętności uczestniczek umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);
3)  inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania:  1 listopada 2022 r. - 31 października 2025 r.

4. Miejsce realizacji zadania: 20 lokali znajdujących się w zasobach mieszkaniowych Gminy Miasta Gdańska, wskazanych przez MOPR w Gdańsku.

5. Adresaci: mieszkańcy Gdańska zakwalifikowani na podstawie rekomendacji MOPR w Gdańsku i/lub organizacji pozarządowych do udziału w projekcie przez Podzespół Kwalifikacyjny działający w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla    osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, w szczególności:

1) osoby z niepełnosprawnością, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, problemami zdrowia psychicznego, chorobami przewlekłymi;

2) osoby wychodzące z kryzysu bezdomności;

3) rodziny żyjące w niedostatku, w tym rodziny wielodzietne, rodziny
z doświadczeniem migracji;

4) usamodzielniani wychowankowie pieczy zastępczej;

5) osoby w podeszłym wieku.

6. Zakres zadania:

1) wynika z Zarządzenia Nr 1999/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Mieszkania rozproszone ze wsparciem”;

2) szczegółowy zakres zadania;

 1. zapewnienie uczestnikom (około 20 rodzin/osób) działań wspierających
  i wzmacniających ich kompetencje społeczne, rodzinne oraz zawodowe przy jednoczesnym wykorzystaniu zasobów lokalnej społeczności,
 2. wsparcie powinno być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu (np. trening funkcjonowania w codziennym życiu, umiejętności spędzania czasu wolnego, czy pomoc w załatwianiu spraw urzędowych), z uwzględnieniem zapisów zawartych w kontrakcie – w przypadku nowych uczestników współudział w przygotowaniu kontraktu zawieranego pomiędzy uczestnikiem, organizacją pozarządową, MOPR w Gdańsku oraz administratorem mieszkania,
 3. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego, w zależności od zdiagnozowanych potrzeb - samodzielnie, bądź we współpracy z innymi podmiotami,
 4. wsparcie na rzecz mieszkańców świadczone będzie łącznie nie mniej niż 80 godzin w tygodniu (min. 1 spotkanie w tygodniu na środowisko). Aby umożliwić wszystkim mieszkańcom udział w podejmowanych działaniach, wsparcie powinno być realizowane w godzinach dostosowanych do potrzeb uczestników,
 5. opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca,
 6. wsparcie udzielane jest na czas trwania kontraktu oraz umowy najmu,
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wsparcia może być rozszerzony
  o czas oczekiwania na wydanie lokalu (od momentu zakwalifikowania do udziału w projekcie),
 7. prowadzenie bieżącego monitorowania w zakresie funkcjonowania uczestników projektu mającego na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania mieszkańców w przyznanych lokalach, zapobiegać zadłużeniom oraz wspierać
  w razie pojawienia się problemów,
 8. ocena postępów w aktywizacji uczestników projektu co 6 miesięcy od podpisania kontraktu,
 9. prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy
  z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),
 10. przygotowanie oceny realizacji działań w przypadku zakończenia współpracy
  z uczestnikiem, a w przypadku pozytywnej oceny - wystawienie rekomendacji na samodzielne mieszkanie z zasobów Miasta Gdańska,
 11. przeprowadzenie ewaluacji projektu na zakończenie realizacji zadania.

7. Wymagania kadrowe: zatrudnienie do realizacji zadania asystenta/asystentów z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama