Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu rewitalizacji pn. "Interaktywne...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu rewitalizacji pn. "Interaktywne kreacje"
Nabór od 15.09.2022 do 07.10.2022 14:15
Gmina Miejska Człuchów
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Gmina Miejska Człuchów, Gmina Miejska Człuchów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Człuchów z zakresu rewitalizacji pn. "Interaktywne kreacje".

Na podstawie Zarządzenia nr 0050.122.2022 BURMISTRZA MIASTA CZŁUCHÓW z dnia 15 września 2022 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji dot. zadania "Interaktywne kreacje".

Planowana wysokość środków przeznaczona na realizację powyższego zadania publicznego w 2022 roku wynosi 10.000,00 zł.

Zadanie "Interaktywne kreacje" polega na m.in.:

  • zorganizowaniu warsztatów plastycznych na temat miejsc i obiektów Śródmieścia, konkursu plastycznego dla dzieci z nagrodami pn. „Wizja mojego podwórka. Teraźniejszość. Przyszłość.” oraz wystawy pokonkursowej,
  • zorganizowaniu warsztatów teatralnych dla młodzieży i seniorów wraz z mini spektaklem dla mieszkańców,
  • zorganizowaniu warsztatów multimedialnych oraz przygotowaniu prezentacji multimedialnej z przekazanych przez Urząd Miejski w Człuchowie archiwalnych materiałów dotyczących rewitalizowanego obszaru
  • zorganizowaniu imprezy podsumowującej i łączącej wszystkie przeprowadzone działania:wystawa, pokaz prezentacji multimedialnej, mini spektakl

 

Zasady, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty określone zostały w "Szczegółowych warunkach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Człuchów w 2022 r. z zakresu rewitalizacji", stanowiących załącznik do zarządzenia nr 0050.122.2022 Burmistrza Miasta Człuchów z dnia 15 września 2022 r.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem na rzecz mieszkańców Człuchowa z obszaru rewitalizacji Śródmieścia.

WAŻNE! Pełna treść ogłoszenia, w tym regulamin konkursu znajdują się w BIP Urzędu Miejskiego w Człuchowie, na stronie internetowej www.czluchow.eu https://czluchow.eu/konkurs-ofert-rewitalizacja-2022) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Człuchowie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama