Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Konkurs ofert - w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka

Reklama
Nabór od 15.09.2022 do 29.09.2022 15:30
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego
Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (I piętro, pok. 113 i 114, e-mail: dpu@rops-katowice.pl) lub telefonicznie pod numerem: 32/ 730 68 91/93.
Łączny budżet 260 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 130 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Osoby uzależnione
Uchwałą nr 1649/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka. W ramach Konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym: Działalność edukacyjno-informacyjna na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania: 1.1. Kampania społeczna promująca trzeźwość. 1.2. Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych. Wzmocnienie działań na rzecz realizacji programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, poprzez działania: 2.1. Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności. 2.2. Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.

Uchwałą nr 1649/362/VI/2022 z dnia 14 września 2022 roku Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił  Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka.

W ramach Konkursu przewidziano dofinansowanie 2 zadań konkursowych, w tym:

  1. Działalność edukacyjno-informacyjna na temat problematyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, poprzez następujące działania:
    1.1.  Kampania społeczna promująca trzeźwość.
    1.2.  Działalność o charakterze edukacyjno-profilaktycznym na rzecz zwiększania kompetencji wychowawczych rodziców lub/i opiekunów w zakresie kształtowania właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych.
  2. Wzmocnienie działań na rzecz realizacji programów profilaktycznych o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, poprzez działania:
    2.1.  Realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.
    2.2.  Wspieranie działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z uwzględnieniem socjoterapii oraz profilaktyki zachowań ryzykownych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego:

a) w przypadku realizacji działania nr 2.3, są nimi organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: 2022 r., poz. 1327 ze zm.), które prowadzą na terenie województwa śląskiego placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 447),

b) w przypadku realizacji pozostałych działań są to organizacje pozarządowe i podmioty, prowadzące działalność zgodną z przedmiotem konkursu skierowaną do mieszkańców województwa śląskiego tj. organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1608.).

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 29.09.2022 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 205 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Uprawnione podmioty aplikujące o dotację, proszone są, o ile to możliwe, o składanie dokumentacji konkursowej zadrukowanej dwustronnie.

Szczegółowe informacje, w tym formularz oferty można zaleźć na stronie ROPS: Ogłoszenie Konkursu ofert na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w 2022 roku – profilaktyka. - Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy (rops-katowice.pl)

Reklama