Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Reklama
Nabór od 03.10.2022 do 31.12.2022 16:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 40,85 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

Małe dotacje w zakresie działalności na rzecz dzieci  i młodzieży,  w tym wypoczynku dzieci i młodzieży w Dzielnicy Praga-Południe  m.st. Warszawy

1.Głównymi beneficjentami zadania są uczniowie uczęszczający do klas I-VIII szkół podstawowych oraz do szkół ponadpodstawowych na terenie Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

2. Zadanie dotyczy realizacji działań edukacyjnych poprzez organizację konkursów, warsztatów, pokazów, pikników naukowych, debat itp.

3. Miejsce realizacji: Dzielnica Praga-Południe m.st. Warszawy.

4. Pozostałe informacje:

• ofertę należy złożyć za pośrednictwem generatora wniosków minimum 40 dni kalendarzowych przed terminem rozpoczęcia realizacji zadania;

• termin realizacji zadania musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego);

• na dane zadanie organizacja może otrzymać dotację tylko z jednego biura albo dzielnicy. W przypadku stwierdzenia otrzymania wcześniej dotacji z budżetu m.st. Warszawy na to samo zadanie lub jego część – oferta nie będzie rozpatrywana;

• forma prowadzenia zajęć musi być bezpieczna dla odbiorców i dostosowana do aktualnych wytycznych sanitarnych.

 

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie/finansowanie realizacji zadania publicznego przez oferenta jest złożenie oferty za pośrednictwem Generatora.

Przy ocenie ofert będzie brana pod uwagę zgodność proponowanych działań z założeniami Strategii #Warszawa2030, a także jakość wykonania zadania, zgodność założonych rezultatów z celami zadania, realność ich osiągnięcia i sposób monitoringu, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja) i struktura wkładu własnego. Uwzględnione będą także informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań edukacyjno-wychowawczych w latach 2018-2022, w tym projektów dofinansowanych ze środków m.st. Warszawy. Oferent jest zobowiązany do stosowania zapisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

5. Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

 

 

                                                                                                                                           

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama