Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Reklama
Nabór od 14.09.2022 do 04.10.2022 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Łączny budżet 135,574 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 15 tys. do 27 tys. PLN
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Podkarpackiego w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2022 r. zgodnych z założeniami Programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

Rodzaje zadań

1.   W ramach konkursu zleca się realizację zadań w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, zgodnych z założeniami „Programu aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność – „Podkarpacki Naturalny Wypas III””, poprzez przeprowadzenie działań[1]w zakresie:

1)      wiedzy o zasobach przyrodniczych, walorach krajobrazowych województwa oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej;

2)      podnoszenia świadomości na temat ochrony bioróżnorodności (w tym gatunków zwierząt zapylających);

3)      kampanii edukacyjnych mających na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa;

4)      prowadzenia działań edukacyjnych związanych z ochroną różnorodności biologicznej, 
w tym gatunków owadów zapylających oraz z zakresu gospodarki pasterskiej i pasiecznej;

5)      szkodliwości roślin inwazyjnych (w tym barszczu Sosnowskiego) i sposobów ograniczenia ich ekspansji.

2.   W ramach zadania, o którym mowa w ust. 1, należy przeprowadzić co najmniej dwa rodzaje 
działań z uwzględnieniem zakresów przedstawionych w pkt 1-5.

3.   Prowadzone działania należy kierować do  mieszkańców województwa podkarpackiego (dzieci, młodzieży oraz dorosłych z uwzględnieniem rolników i pszczelarzy).

4.   Przykładowe sposoby monitorowania rezultatów / źródeł informacji o osiągnięciu wskaźnika (należy określić w ofercie w części III „Opis zadania” pkt 6 „Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego„ - przykład poniżej): protokół, dokumentacja fotograficzna (wykonana w sposób umożliwiający identyfikację liczby osób), dokumentacja prasowa (liczba informacji prasowych), liczba uczestników, liczba odbiorców, liczba wydanych i rozdysponowanych egzemplarzy publikacji, ulotek, folderów, liczba odsłon na stronie internetowej, zestawienia z informacją o miejscach dystrybucji materiałów, w przypadku realizacji zadania w formie on-line - liczba świadczeń np. godzin warsztatowych.

Termin składania ofert

1.   Oferty należy składać w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia przedmiotowego konkursu, tj. do dnia 4 października 2022 r..

2.   W  czasie  trwania  naboru  ofert,  możliwe  jest  prowadzenie  bieżących  konsultacji, dokonanie ewentualnych korekt lub uzupełnień do składanych ofert.

3.   Oferty  należy  składać  osobiście  w  Kancelarii  Ogólnej  Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, al. Łukasza Cieplińskiego 4 w godzinach 7.30 – 15.30 lub za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny: Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35 – 010 Rzeszów z dopiskiem na kopercie: „Konkurs ofert –  Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III”.

4.   O zachowaniu terminu decyduje data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie lub data stempla operatora pocztowego.

5.   Oferty wpływające po terminie nie będą rozpatrywane.

[1] działania – mogą to być np. szkolenia, konferencje, konkursy, wydanie publikacji, promocję w mediach oraz internecie, warsztaty, wyjazdy studyjne itp.

Reklama