Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i...

Reklama
Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy
Nabór od 15.09.2022 do 07.10.2022 16:00
Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM)
Łączny budżet 550 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Współpracy Międzynarodowej (WM) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy.

Nazwa zadania konkursowego: Asystenci w integracji oraz prowadzenie 8 mieszkań dla cudzoziemców legalnie przebywających na terytorium Polski i zamierzających osiedlić się na terenie m.st. Warszawy.

Celem konkursu jest zapewnienie legalnie przebywającym w Polsce cudzoziemcom, ze szczególnym uwzględnieniem osób ewakuowanych z Afganistanu, którzy na terenie Polski otrzymali jedną z form ochrony międzynarodowej (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą), oraz obywateli Ukrainy którzy przyjechali na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku, czasowego pobytu w mieszkaniu wskazanym przez Miasto Stołeczne Warszawa. Beneficjentami działania mogą być wszyscy cudzoziemcy planujący zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy niezależnie od tytułu pobytowego na terytorium Polski. Oferowany w ramach projektu pobyt w mieszkaniu ma zapewnić warunki do funkcjonowania w lokalnym środowisku i przyspieszenia procesu integracji ze społeczeństwem przyjmującym, co powinno przyczynić się do poprawy poczucia bezpieczeństwa socjalnego i zawodowego cudzoziemców. Celem zadania jest również zorganizowanie wsparcia cudzoziemcom-beneficjentom działania przez asystowanie w procesie integracji, informowanie o dostępnych formach pomocy, tam gdzie to możliwe towarzyszenie cudzoziemcom, również jako tłumacz, m.in. w składaniu wniosków, zapisywaniu do szkół lub na kursy nauki języka polskiego.

Zadanie ma na celu wsparcie cudzoziemców przez skupienie uwagi na indywidualnej pracy z osobami, analizę potrzeb cudzoziemców-beneficjentów działania oraz właściwe ukierunkowanie pomocy i szybkie reagowanie na pojawiające się trudności. Zleceniodawcy zależy by Oferenci położyli nacisk na zapewnienie personelu przygotowanego do prowadzenia wsparcia językowego oraz asysty na rzecz cudzoziemców. Osoby te powinny znać strukturę oraz kompetencje władz samorządowych m.in. w zakresie dostępu do systemu edukacji, służby zdrowia, świadczeń społecznych oraz rynku pracy.

W ramach konkursu oczekuje się prowadzenia ośmiu (8) mieszkań, oraz zapewnienia opieki asystentów w integracji dla wszystkich cudzoziemców-beneficjentów działania korzystających z czasowego pobytu w przydzielonych mieszkaniach. Zadaniem asystenta integracji będzie nawiązanie pierwszego kontaktu z cudzoziemcem, rozpoznanie potrzeb i trudności, zorientowanie się w jego sytuacji osobistej, pokierowanie do odpowiednich instytucji merytorycznych oraz asystowanie w kontaktach z zidentyfikowanymi podmiotami. Rolą asystenta będzie m.in.

 1. Towarzyszenie w załatwianiu różnego rodzaju spraw urzędowych oraz w kontaktach z instytucjami zewnętrznymi,
 2. Wspieranie kompetencji językowych, w tym przez poszukiwanie możliwości korzystania z kursów językowych,
 3. Udzielanie pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia, uzyskaniu pomocy medycznej oraz usamodzielnienia w zakresie potrzeb mieszkaniowych,
 4. Wyjaśnianie praw i obowiązków mieszkańców Warszawy, oraz przekazywanie praktycznych informacji na temat dostępności usług publicznych w Warszawie.

Intencją Zleceniodawcy jest zapewnienie mieszkań rotacyjnych pozwalających na czasowy pobyt cudzoziemców najbardziej potrzebujących danej formy wsparcia.

Okres pobytu w mieszkaniu nie może być dłuższy niż do 31 grudnia 2024 roku. Optymalnie, w zależności od postępów integracji, okres pobytu w mieszkaniu nie powinien przekraczać 12 miesięcy (celem działania jest zachęcanie cudzoziemców-beneficjentów do poszukiwania samodzielnych rozwiązań w zakresie potrzeb mieszkaniowych).

Adresaci:

Beneficjentami działania mogą być wszyscy cudzoziemcy planujący zamieszkanie na terenie m.st. Warszawy niezależnie od tytułu pobytowego na terytorium Polski, ze szczególnym uwzględnieniem cudzoziemców ewakuowanych z Afganistanu oraz obywateli Ukrainy którzy przyjechali na terytorium Polski po 24 lutego 2022 roku, zakwalifikowani do projektu na podstawie regulaminu komisji mieszkaniowej przygotowanego we współpracy oferenta, który otrzymał dotację i Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy. Regulamin komisji mieszkaniowej będzie podlegał akceptacji Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy. W skład komisji mieszkaniowej wchodzić będą co najmniej 3 osoby: po jednym przedstawicielu Biura Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy, innego Biura Urzędu m.st. Warszawy właściwego pod względem merytorycznym oraz jednej organizacji pozarządowej realizującej działanie.

Przyznanie pobytu cudzoziemcom-beneficjentom działania w mieszkaniu nastąpi na podstawie umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy mieszkańcami mieszkania, a podmiotem prowadzącym mieszkania. 

Formy:

Rodzaj oraz zakres usług świadczonych w mieszkaniu powinien być dostosowany do indywidualnych potrzeb mieszkańców, z uwzględnieniem zapisów zawartych w regulaminie pobytu w mieszkaniach (informacja o regulaminie poniżej).

Oferent zobowiązany jest przedstawić w ofercie:

 • doświadczenie oferenta w realizacji wsparcia kierowanego do cudzoziemców przebywających na terenie m.st. Warszawy;
 • kosztorys, który powinien uwzględniać koszty związane z zatrudnieniem pracowników, drobnych remontów mieszkań, ubezpieczenia mieszkań, opłat administracyjnych oraz innych, wynikających ze specyfiki zadania, szczegółowo opisanych w ofercie.

Oferent zobowiązuje się do:

 • opłacenia zwrotnej kaucji za prowadzone mieszkania oraz podpisania umowy z podmiotem administrującym mieszkaniami (dotyczy 7 z 8 mieszkań);
 • monitorowania prowadzonych działań, w szczególności, w zakresie infrastruktury mieszkaniowej. Monitorowanie ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie cudzoziemców w mieszkaniach oraz wspierać ich w przypadku pojawienia się problemów;
 • dbałości o współdziałanie kadry zatrudnionej do realizacji zadania z instytucjami zaangażowanymi w proces, w szczególności z Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie, Urzędem Pracy, ośrodkami pomocy społecznej oraz innymi;
 • prowadzenia dokumentacji, w tym statystyk dotyczących udzielanej pomocy oraz oceny efektywności podejmowanych działań;
 • dbałości o użyczone mieszkania i mienie;
 • ustalenia zasad współpracy z administratorem mieszkań, w tym zasad odpowiedzialności za użytkowane mienie;
 • pokrywania kosztów uzupełnienia mienia zniszczonego, zaginionego z winy cudzoziemców;

Oferent, który otrzyma dotację przygotuje i przekaże do akceptacji przez Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy projekt Regulaminu pobytu w mieszkaniu, określający w szczególności:

 • nazwę podmiotu prowadzącego oraz adres mieszkań,
 • uprawnienia i obowiązki mieszkańców,
 • zasady przyjmowania do mieszkania i jego opuszczania,
 • cele funkcjonowania mieszkania,
 • organizację wewnętrzną mieszkań,
 • prawa i obowiązki cudzoziemców,
 • zasady odpłatności oraz zasady stosowania ulg w odpłatności,
 • konsekwencje łamania zasad regulaminu.

 

Biuro Współpracy Międzynarodowej Urzędu m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo decydowania o skierowaniach do mieszkań.

Należy założyć, że jedno mieszkanie w trakcie realizacji zadania będzie wykorzystane przez jedną rodzinę cudzoziemską.

Okres pobytu w mieszkaniu nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, możliwe jest wydłużenie pobytu o kolejne 6 miesięcy, jednak nie dłużej niż do 31.12.2024 r.

 

Miejsce realizacji zadania: 8 mieszkań znajdujących się w Warszawie w dzielnicach:

 1. Białołęka                     lokal o powierzchni 59,72 m² (Ip., bez windy, 3 pokoje)
 2. Bielany                         lokal o powierzchni 57,00 m² (parter, 4 pokoje)
 3. Mokotów                   lokal o powierzchni 22,7 m² (IIIp., bez windy, 1 pokój)
 4. Śródmieście               lokal o powierzchni 20,41 m² (parter, 1 pokój)
 5. Śródmieście               lokal o powierzchni 17,42 m² (IIp., z windą, 1 pokój)
 6. Śródmieście               lokal o powierzchni 23,2 m² (IIp., z windą, 1 pokój)
 7. Śródmieście               lokal o powierzchni 30,36 m² (parter, 1 pokój)
 8. Wola                             lokal o powierzchni 37,6 m² (IIIp., bez windy, 2 pokoje)

 

Umowa najmu na lokale zostanie zawarta pomiędzy Zarządem Mienia Skarbu Państwa lub Warszawskim Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa” a organizacją wyłonioną w konkursie, po ogłoszeniu wyników konkursu przez Prezydenta m.st. Warszawy.

Lokale będą dostępne tylko na okres realizacji programu.

Informacja o szacunkowych kosztach utrzymania lokali:

Szacunkowe miesięczne koszty utrzymania łącznie 8 lokali wynoszą ok. 5 000,00 zł. Kwota ta zawiera opłaty za media i opłaty eksploatacyjne.

Do kalkulacji należy doliczyć koszty wynajmu lokali na warunkach określonych w zarządzeniu nr 2962/2009 Prezydenta m.st. Warszawy z 29 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m 2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa (z późniejszymi zmianami).

Podmiot wyłoniony w konkursie musi uwzględnić również konieczność opłaty kaucji za mieszkania (dotyczy 7 z 8 mieszkań), która stanowi wartość dwumiesięcznego czynszu. Kaucja zostanie zwrócona po zakończeniu umowy i zdaniu lokali mieszkaniowych na warunkach i w stanie określonym w umowie. Kwota kaucji za mieszkania nie jest kosztem kwalifikowalnym, a wiec nie można uwzględnić jej w kalkulacji kosztów realizacji zadania.

Przyznane środki finansowe w ramach zadania mogą być przeznaczone na pomoc w: opłacie kosztów wynajmu, bieżącego użytkowania lokali, działań integracyjnych osób korzystających z lokali mieszkaniowych. Zakres i skala tej pomocy może być uzależniona od sytuacji poszczególnych osób. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wykorzystania środków z dotacji na zakup doposażenia mieszkań w postaci drobnego sprzętu np. typu AGD lub innych rzeczy potrzebnych np. małoletnim czy osobom starszym, z zastrzeżeniem, że środki przeznaczone na ww. cel nie mogą być przeznaczone na zakup środków trwałych.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama