Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Zad. 3.14/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego...

Reklama
Zad. 3.14/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022
Nabór od 16.09.2022 do 06.10.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dorośli

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.
Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Zadanie II.3 3: Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym: uzaleznieniu od alkoholu i narkotyków.

Zadanie II.3.4: Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2021-2025 (NPZ): Profilaktyka uzależnień (Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7).

Cel główny Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.  

kierunek/obszar: INTERWENCJA (pomaganie)/REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych


Nazwa i nr zadania: 3.14 Realizacja programów/projektów z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii dla osób dorosłych wychowujących się w rodzinach z problemem alkoholowym (DDA- syndrom Dorosłego Dziecka Alkoholika).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: listopad 2022 r. do 31 grudzień 2024 r. 

Beneficjentami mogą być: osoby z syndromem DDA

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 420 000 zł (A), w tym 2022: 60 000 zł, 2023: 180 000 zł, 2024: 180 000 zł 

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama