Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wsparcie Fundacji PZU w trybie pozakonkursowym

Reklama
Nabór od 01.09.2022 do 31.12.2022 23:59
Fundacja PZU
fundacja@pzu.pl, tel.: 22 582 32 21/ 582 23 06
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby z niepełnosprawnościami
Fundacja PZU zawiadamia, że w ramach wznowienia naboru wniosków w trybie pozakonkursowym od 1 września br., pierwszeństwo otrzymania dotacji mają organizacje, których projekty nie były dotowane w poprzednich latach.

O dotację mogą ubiegać się instytucje publiczne, w tym instytucje kultury (biblioteki, domy kultury, kluby itp.), ośrodki badawcze, szkoły czy uczelnie wyższe, oraz organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, tj. m. in.: fundacje i stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, osoby prawne i organizacje działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Projekt musi być zgodny ze strategicznymi celami Fundacji PZU i mieścić się w ramach naszej działalności statutowej oraz być zgodny z zasadami Regulaminu przyznawania dotacji pozakonkursowych.

Wspieramy organizacje duże i małe, które z roku na rok realizują coraz lepsze, nowatorskie projekty. Cenimy innowacyjność i skuteczność działań, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.

Nabór trwa cały rok.

Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą on-line

Źródło: Fundacja PZU
Reklama