Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Korzystaj z nowego źródła pieniędzy dla Twojej NGO. Buduj dobre relacje z darczyńcami Zbieraj darowizny przez internet z Wpłacam 2.0. Sprawdź

Zad. 1.14/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego...

Reklama
Zad. 1.14/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022
Nabór od 16.09.2022 do 06.10.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w latach 2022-2024 zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022.
Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Zadanie II.3 3: Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym: uzaleznieniu od alkoholu i narkotyków.

Zadanie II.3.4: Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2021-2025 (NPZ): Profilaktyka uzależnień (Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 1, uzależnienie od zachowań Zad. 1).

Cel główny Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2022:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.  

kierunek/obszar: PREWENCJA (zapobieganie)/EDUKACJA ZDROWOTNA ORAZ PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADR

Cel Szczegółowy 1 Programu: Ograniczanie stosowania substancji psychoaktywnych, środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i NSP oraz ograniczenie skali uzależnień od zachowań 


Nazwa i nr zadania: 1.1Prowadzenie warsztatów informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ryzyka szkód wynikających ze spożywania alkoholu oraz używania innych substancji psychoaktywnych (dla uczniów szkół podstawowych) oraz uzależnień behawioralnych (gry, internet, hazard) i higieny cyfrowej (dla uczniów szkół średnich).

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: listopad (od dn. podpisania umowy) do 31 grudzień 2022 r. 

Beneficjentami mogą być: uczniowie szkół średnich i podstawowych 

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 50 000 zł (25 000 zł (A), 25 000 zł (N))

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama