Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 13.09.2022 do 06.10.2022 16:00
Biuro Kultury
Łączny budżet 18,119 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Kultury ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Stały Program Kulturalny.

Pożądane cechy projektu:

 

 1. Oferta powinna w pełni realizować cel zadania oraz charakteryzować się wysokim poziomem wykonania. W syntetycznym opisie zadania (punkt III. 3 oferty) należy umieścić klarowną informację, w jaki sposób Oferent wpisuje projekt w cel zadania.
 2. Oferent powinien przedstawić profil działalności oraz koncepcję programową planowanych działań.
 3. Zasięg planowanych działań może być powszechny i skierowany do szerokiej grupy (grup) odbiorców i odbiorczyń lub posiadać charakter niszowy.  
 4. Zmiana społeczna, której opis wymagany jest w punkcie III.5 oferty powinna zostać określona jako efekt jakościowy zadania.
 5. Oferta powinna zawierać szczegółowy opis odbiorców i odbiorczyń zadania, przygotowany na podstawie informacji analizowanych przez Oferenta. Jeżeli Oferent adresuje projekt szeroko – do wielu grup, powinno to znaleźć odzwierciedlenie w charakterystyce zadania.
 6. Zadanie powinno mieć zasięg ogólnomiejski, a ze względu na dobór kadr, twórców i twórczyń, współpracę partnerską oraz kampanię komunikacyjno-promocyjną, może także mieć charakter ogólnopolski lub międzynarodowy.
 7. Dodatkową wartością będzie plan pozyskiwania nowych odbiorców/odbiorczyń.
 8. Oferta powinna zawierać przemyślną strategię komunikacyjną i informacyjną o zasięgu ogólnomiejskim.
 9. Program merytoryczny SPK musi być realizowany w każdym roku zadania począwszy od roku 2023; rok 2022 może być przeznaczony wyłącznie na działania organizacyjno – przygotowawcze.
 10. Potencjał Oferenta do realizacji zadania należy opisać w punkcie IV. 2 oferty – Charakterystyka Oferenta, zgodnie z wymaganiami par. 1 pkt 2. niniejszego ogłoszenia.
 11. Informację o dyspozycji przestrzeni należy umieścić w punkcie IV. 2 oferty – Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania.
 12. W punkcie VI. 3 oferty – Inne informacje należy opisać, w jaki sposób Oferent będzie informować o finansowaniu zadania przez m.st Warszawę.

                Dodatkowe informacje:

 1. W zadaniu można uwzględnić wydatki związane z rozwojem instytucjonalnym organizacji lub o charakterze administracyjnym, remontowym, o ile oferent jest stałym użytkownikiem, najemcą lub właścicielem lokalu (lokal poddawany remontowi ze środków pochodzących z dotacji nie może należeć do instytucji kultury). Wydatki nie mogą przekroczyć 30 % kwoty przyznanej dotacji. Istotą remontu jest przywrócenie (odtworzenie) pierwotnego stanu technicznego środka trwałego z dnia oddania do użytkowania, nie zmieniając jego charakteru i funkcji, następujące w trakcie eksploatacji (np. pomalowanie pomieszczeń; wymiana zużytej stolarki okiennej i drzwi; wymiana instalacji elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej; wymiana części zużytych w toku eksploatacji). Niedopuszczalne są działania mające na celu modernizację (np.: wymiana przedmiotu dobrze działającego na inny posiadający lepsze parametry), która zwiększy wartość środka trwałego (urządzenia, budynku, lokalu). Wykładnia kosztów administracyjnych znajduje się w podanych odnośnikach:                                                                                                                                                                                                                                                            http://www.swrw.pl/fileadmin/files/Sprawozdania/Ewidencja_kosztow_w_organizacji.pdf;                                                                                                                                                                  http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/395398.html;
 2. W Syntetycznym opisie zadania (punkt III. 3 oferty) należy przedstawić: zwięzłą i klarownie przedstawioną informację o założeniach przedsięwzięcia, pozostałe informacje, jak np. harmonogram działań, charakterystyka organizacji, czy prezentacja kadr, powinny zostać umieszczone w przeznaczonych do tego częściach formularza aplikacyjnego. Sugeruje się unikania powtórzeń tych samych elementów w różnych polach oferty.
 3. Procesy planowania, tworzenia, produkcji, prezentacji obiektów i wydarzeń kulturalnych powinny uwzględniać troskę o środowisko społeczno-przyrodnicze – o zasoby, klimat i spójność gospodarczo-społeczną.
 4. W związku z realizacją przez Biuro Kultury Urzędu m.st. Warszawy programów wykonawczych Strategii #Warszawa2030 wyłonieni Oferenci zobowiązani będą do przedstawienia dodatkowych, określonych w umowie informacji dotyczących zadania.
 5. W przypadku nawiązania współpracy Oferenta z miejską instytucją kultury, możliwe jest pozyskanie wkładu finansowego ze środków tej instytucji, pod warunkiem, że środki te nie pochodzą z dotacji podmiotowej lub celowej przyznanej z budżetu m.st. Warszawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama